Tiến độ thi công xây dựng Cầu Thủ Thiêm 2 đi đến Quận 1 với Quận 2 mới nhất