Trách nhiệm và quyền hạn ban quản trị căn hộ chung cư là gì ?

Theo Điều 104 Luật nhà ở 2014 và Điều 41 Thông tư 02/2016/TT-BXD thì ban quản trị căn hộ chung cư có các quyền và nghĩa vụ sau:

Trách nhiệm và quyền hạn ban quản trị căn hộ chung cư là gì ?

1. Đối với nhà chung cư có khá nhiều chủ sở hữu thì Ban quản trị căn hộ chung cư có quyền và trách nhiệm sau đây:

Thứ 1: Đôn đốc, nhắc nhở các chủ sở hữu, người sử dụng căn hộ chung cư trong các công việc thực hiện nội quy, quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư;

Thứ 2: Quản lý, sử dụng chi phí bảo trì phần sở hữu chung của căn hộ chung cư theo chuẩn mực của Luật này và chọn lọc của Hội nghị nhà chung cư; báo cáo Hội nghị nhà chung cư việc thu, chi khoản chi phí này;

Thứ 3: Đề nghị Hội nghị căn hộ chung cư thông qua mức giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư;

Thứ 4: Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý vận hành căn hộ chung cưvới chủ đầu tư hoặc đơn vị có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư sau khi đã được Hội nghị nhà chung cư chọn lọc theo chuẩn mực tại điểm d khoản 3 Điều 102 của Luật này.

Trường hợp nhà chung cư không đề nghị phải có đơn vị quản lý vận hành theo chuẩn mực tại điểm b khoản 1 Điều 105 của Luật này và được Hội nghị nhà chung cư giao cho Ban quản trị thực hiện quản lý vận hành thì Ban quản trị nhà chung cư thực hiện việc thu, chi chi phí quản lý vận hành theo chọn lọc của Hội nghị nhà chung cư;

Thứ 5: Ký kết hợp đồng với đơn vị có năng lực bảo trì nhà ở theo chuẩn mực của pháp luật về xây dựng để bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư và giám sát hoạt động bảo trì. Việc bảo trì phần sở hữu chung có thể do đơn vị đang quản lý vận hành nhà chung cư hoặc đơn vị khác có năng lực bảo trì theo chuẩn mực của pháp luật về xây dựng thực hiện;

Thứ 6: Thu thập, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của người sử dụng nhà chung cư về sự quản lý, sử dụng và cung cấp các dịch vụ nhà chung cư để phối hợp với cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân có liên quan xem xét, giải quyết;

Thứ 7: Phối hợp với chính quyền địa phương, tổ dân phố trong các công việc xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự, an ninh xã hội trong nhà chung cư;

Thứ 8: Thực hiện đúng quy chế hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư đã được Hội nghị nhà chung cư thông qua, không được tự bãi miễn hoặc bổ sung thành viên Ban quản trị nhà chung cư;

Thứ 9: Được hưởng thù lao trách nhiệm và các chi phí hợp lý khác theo chọn lọc của Hội nghị nhà chung cư;

Thứ 10: Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư khi thực hiện quyền và trách nhiệm không đúng với chuẩn mực tại khoản này;

Thứ mười một: Thực hiện các các bước khác do Hội nghị nhà chung cư giao mà không trái với chuẩn mực pháp luật.

2. Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu thì Ban quản trị nhà chung cư thực hiện quyền và trách nhiệm chuẩn mực tại các điểm a, e, g, h, i, k và l khoản 1 Điều này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339