Hợp đồng thuê nhà viết tay có giá trị pháp lý không?