Cầu thủ thiêm 2 khi nào hoàn thành trong năm 2020 không ?