Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà mới nhất

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà mới nhất do Gia Khánh chia sẻ đến quý khách tham khảo khi hợp đồng thuê nhà (căn hộ) hết hạn hoặc bên thuê thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thuê thì hai bên sẽ ký biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà mới nhất

Mẫu biên bản quy định thanh lý hợp đồng thuê nhà

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh  Phúc

————–o0o ————-

HỢP ĐỒNG THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số: ……………………/HĐTLTN

(Căn nhà số : ………. đường ………………………….. phường ………………….. quận ……………………….)

– Căn cứ Hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà số …../20……./HĐCNCP-……………… ký ngày …../…../20….

– Căn cứ tình hình thực tế thực hiện Hợp đồng thuê nhà.

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm:

Bên cho thuê nhà (Gọi tắt là Bên A):

Ông/Bà:…………………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………………. Do ……… cấp ngày ……. tháng ……. năm …………..

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………….

Bên thuê nhà (Gọi tắt là Bên B):

Công ty:…………………………………………………………………………………………………………….

Trụ sở số:………………………………………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:…………………………………………………………………………

Do Ông (Bà):……………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………………. Do ……… cấp ngày ……. tháng ……. năm …………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………..

Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số:…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tôi tại Phòng Công chứng số …………………….. ngày ……… tháng ……… năm ……….., chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng thuê nhà như sau:

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà kể từ ngày  ….. tháng ….. năm…..

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.

Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng số ……………thành phố  Hồ Chí Minh chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà nêu trên không còn giá trị nữa.

Hợp đồng được lập thành ………. bản, mỗi bản ………… trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số………. lưu 01 bản.

Lập tại Phòng công chứng số ……………… ngày ……….. tháng ……….. năm …….

 

Bên A                                                                       Bên B

(ký và ghi rõ họ và tên)                                                (ký và ghi rõ họ và tên)

 

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà song ngữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                             Independence – Freedom – Happiness

                          —- T T —-                                                                                    —- T T —-

 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

LIQUIDATION MINUTES OF APARTMENT LEASE AGREEMENT

 

Căn nhà số / Apartment No. :…………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ / Address:……………………………………………………………………………………

Thành phố Hồ Chí Minh ngày…….tháng…….năm 2017 chúng tôi gồm :

HCMC………………………………………………………, we are:

 

BÊN CHO THUÊ NHÀ/ BÊN A/ THE LESSOR/ PARTY A

Ông (Bà) /Mr (Mrs):……………………. ………………………………

Ngày, tháng, năm sinh /Date of Birth:……………………………………..

CMND số/ID card (Passport):……………………cấp ngày/issued on:…………tại /at:…………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú /Address:………………………………………………….

Điện thoại /Phone: ……………………………………………………………..

BÊN THUÊ NHÀ/ BÊN B/ THE LESSEE/ PARTY B

Ông (Bà) / Mr (Mrs):……………………. ………………………………

Ngày, tháng, năm sinh / Date of Birth:…………………………………….

CMND số/ID card (Passport):……………………cấp ngày / issued on:…………tại / at:……………………………………………………………

Địa chỉ thường trú / Address:…………………………………………………

Điện thoại /Phone: ……………………………………………………………..

 

Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà bên số…………ký ngày…….tháng………năm……….chúng tôi thỏa thuận và thống nhất việc thanh lý hợp đồng thuê nhà nh­ư sau :

Based on the leasing contract no. …………..signed on …………………….we agree and unify to liquidate  the apartment lease agreement as follows:

Điều 1.    Hai bên cùng đồng ý chấm dứt hợp thuê nhà kể từ ngày………..tháng………..năm……….

Article 1. Mutually agree to terminate the lease from the date of..…………………………………… 

Điều 2.    Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê căn hộ cũng như các nội thất đi kèm theo biên bản bàn giao nội thất. Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A và các phí dịch vụ liên quan trong quá trình thuê cho các đơn vị cung cấp. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

Article 2. Party A confirms to get back the apartment and the interior furniture following the  handover minutes that. Party B have paid enough the rental fee to Party A and all of utility bills related to during the leasing process to the supplier unit. All matters relating to the leasing contract both sides have resolved itself.

Điều 3.    Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì kể từ khi ký biên bản thanh lý này.

Article 3. Both parties pledge not to dispute or complain after signing this liquidation minutes.

Điều 4.    Kể từ ngày biên bản thanh lý này được hai bên ký kết, hợp đồng thuê nhà nêu trên không còn giá trị nữa.

Article 4. From the day of  the liquidation minutes has been signed by both parties, the leasing contract mentioned above is no longer valid anymore.

 Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bản có 02 (hai) trang, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01(một) bản.

This record was made ​​in 02 (two) copies, each with 02 (two) pages, have the same legal value, each party keeps one (01) copy.

 BÊN A / PARTY A                                                                              BÊN B / PARTY B

(Ký và ghi rõ họ tên / sign and specify your name)                          (Ký và ghi rõ họ tên / sign and specify your name)

Tìm hiểu thêm thông tin:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339