Thông tin mới về Nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ