Bảng giá nhà đất Bắc Giang từ năm 2015 đến 2020

Nhà đất Bắc Giang – Bảng giá nhà đất tỉnh Bắc Giang. Gia Khánh cập nhật thông tin mới nhất về bảng giá đất tỉnh Bắc Giang từ năm 2015 đến 2020.

Bản đồ hành chính tỉnh Bắc Giang

Bảng giá nhà đất quận 12 từ năm 2015 đến 2020

Bảng giá đất tỉnh Bắc Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH BẮC GIANG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 940/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 27 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 861/QĐ-UBND NGÀY 30/12/2014 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ ĐẤT GIAI ĐOẠN 2015-2019 TỈNH BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ Quy định về khung giá đất; Nghị định số01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của liên bộ Tài chính-Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất giai đoạn 2015-2019 tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Nghị quyết s 24/NQ-HDND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 970/TTr-TNMT ngày 21/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quyết định 861/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Ban hành Bảng giá đất giai đoạn 2015-2019 tỉnh Bắc Giang, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 30/12/2014:

1.1. Điều chỉnh, bổ sung giá đất ở tại đô thị, ven trục đường giao thông một số đoạn đường, vị trí; giá đất sản xuất kinh doanh trong các khu, cụm công nghiệp (Có Bảng giá đất điều chỉnh, bổ sung chi tiết kèm theo).

1.2. Điều chỉnh giá đất thương mại, dịch vụ toàn tnh: Xác định bằng 70% giá đất ở cùng vị trí, khu vực, đoạn đường.

1.3. Điều chỉnh giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị, ven trục đường giao thông: Đối những đoạn đường, vị trí đất ở có điều chỉnh, bổ sung xác định bằng 50% giá đất cùng đoạn đường, vị trí tương ứng.

1.4. Đối với các khu dân cư mới, khu đô thị mới được đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, nhưng chưa có Quyết định phê duyệt giá đất để thu tiền sử dụng đất thì sẽ thực hiện theo Quyết định của UBND tỉnh khi được phê duyệt giá đất.

2. Sửa đổi Khoản 5, Điều 2 Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 30/12/2014:

“5. Xác định lại giá đất trong một số trường hợp cụ thể:

Trường hợp thửa đất có địa hình đặc biệt (thâm trùng, sâu trũng bám mặt đường giao thông), vị trí thửa đất được vận dụng hệ số điều chỉnh giá như sau:

– Thửa đất sâu từ 1,0m đến dưới 2,0 m so với mặt đường giao thông áp dụng hệ số 0,8 lần mức giá cùng vị trí;

– Thửa đất sâu ≥ 2,0 m so với mặt đường giao thông áp dụng hệ số 0,65 lần mức giá cùng vị trí.”

3. Bổ sung khoản 7, Điều 2 Quyết định s 861/QĐ-UBND ngày 30/12/2014:

“7. Giá đất trong bảng giá đất đối với đất sử dụng có thời hạn được tính tương ứng với thời hạn sử dụng đất là 70 năm”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2019. Những nội dung không được điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá đất giai đoạn 2015 – 2019 tỉnh Bắc Giang.

Điều 3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng CP, Website CP (B/cáo);

– Bộ Tài chính (2b) (B/cáo);
– B TN&MT(2b) (B/cáo);
– Bộ Tư pháp (B/cáo);
– TT.Tnh ủy, TT.HĐND tỉnh (B/cáo);
– Đoàn ĐBQH tỉnh (B/cáo);
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– Ban KTNS, VP ĐĐBQH&HĐND tỉnh;
– Ủy ban MTTQ và các đoàn thể ND tỉnh;
– TT.HĐND các huyện, thành phố;
– Cục Thống kê, Kho bạc NN tỉnh;
– Lưu: VT, KT, TN (3)
Bản điện tử:
VP.UBND tỉnh: LĐVP, các phòng, TT. Thông tin.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lại Thanh Sơn

 

PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ, VEN TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG

(Kèm theo Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang)

1. THÀNH PHỐ BẮC GIANG

Đơn vị tính: 1.000đ/m2

TT

TÊN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

 

ĐIỀU CHỈNH

 

 

 

 

I.

ĐƯỜNG PHỐ LOẠI I

 

 

 

 

1

Đường Lý Thái Tổ

 

 

 

 

Đoạn từ đầu cầu Mỹ Độ đến Đường Tân Ninh (bên trái đến đường Ngô Gia Tự)

15.000

6.000

4.000

1.500

Đoạn từ Ngô Gia Tự đến Đường Lê Lợi (bên phi từ đường Tân Ninh)

18.000

6.500

4.000

 

2

Đường Xương Giang

 

 

 

 

Đoạn từ cầu Mỹ Độ đến hết đường Quang Trung

7.000

 

 

 

Đoạn từ hết đường Quang Trung đến hết đường Hùng Vương

15.000

5.000

2.500

 

Đoạn từ hết đường Hùng Vương đến hết đường Nguyễn Thị Minh Khai

13.000

4.500

2.500

1.500

 

(Bên phía đường sắt)

7.000

3.000

2.000

 

Đoạn từ hết đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đoạn rẽ vào đường Lu Văn Minh

10.000

 

 

 

Đoạn từ đường rẽ vào đường Lều Văn Minh đến Công ty TNHH một thành viên quản lý và xây dựng đường bộ Bắc Giang

9.000

4.000

2.500

1.100

 

(Bên phía đường sắt)

5.000

2.500

1.700

 

Đoạn từ Công ty TNHH một thành viên quản lý và xây dựng đường bộ Bắc Giang đến hết địa phận TP BG

5.000

2.500

1.700

1.100

 

(Bên phía đường sắt)

3.000

1.700

1.500

1.100

3

Đường Quang Trung

19.000

7.000

4.000

 

4

Đường Ch Thương: Từ đường Quang Trung đến đường Lý Thái Tổ

13.000

5.500

3.500

 

5

Đường Nguyễn Thị Lưu

 

 

 

 

Đoạn từ đường Quang Trung đến đường Hùng Vương

12.000

5.000

3.000

1.500

Đoạn từ đường Hùng Vương đến đường rẽ vào nhà văn hóa Tổ 9, phường Ngô Quyền

13.000

5.000

3.000

1.500

Đoạn từ đường rẽ vào nhà văn hóa Tổ 9, phường Ngô Quyền đến đường Nguyễn Thị Minh Khai

10.000

4.000

2.000

1.100

Khu dân cư dy 2,3,4

 

 

 

 

+

Mặt cắt đường 16 m

9.000

 

 

 

+

Mặt cắt đường 1m

6.000

 

 

 

Đường Hồ Cây Dừa

 

 

 

 

 

Đoạn từ đường Xương Giang đến hết nhà văn hóa tổ 8

6.000

3.000

 

 

6

Phố Yết Kiêu

12.000

 

 

 

7

Phố Thân Đức Luận

8.500

 

 

 

8

Đường Nguyễn Gia Thiều

12.000

 

 

 

9

Đường Ngô Gia Tự

 

 

 

 

Đoạn từ đường Quang Trung đến đường Nguyễn Cao

14.000

5.000

3.000

1.500

Đoạn từ đường Nguyễn Cao đến đường Ngô Văn Cảnh

15.000

5.500

2.500

3.000

10

Phố Trần Quốc Toản (Khu vực đài phun nước)

12.000

 

 

 

11

Đường Nguyễn Văn Cừ

 

 

 

 

Đoạn từ đường Xương Giang đến đường Lê Lợi

14.000

5.500

3.500

 

Đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Huyền Quang

12.000

5.000

3.000

1.500

12

Đường Lê Li

 

 

 

 

Đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến ngã tư đường Hùng Vương

21.000

7.000

4.000

1.800

Đoạn từ ngã tư đường Hùng Vương đến ngã tư đi vào Tổ dân phố Phú Mỹ 1 (đường rẽ vào Tổ dân phố Phú Mỹ 3)

18.000

6.500

3.500

1.500

Đoạn từ ngã tư đi vào Tổ dân phố Phú Mỹ 1 (đường rẽ vào Tổ dân phố Phú Mỹ 2) đến hết đường Lê Hồng Phong

15.000

6.000

3.200

1.500

Đoạn từ hết đường Lê Hồng Phong đến hết đường

12.000

3.000

1.700

 

13

Đường Lương Văn Nắm -Từ đường Lê Lợi sang đường Giáp Hải

10.000

4.500

 

 

14

Đường Cả Trọng (khu Công viên Trung tâm)

 

 

 

 

Từ đường Hùng Vương đến cổng số 2 Công viên Hoàng Hoa Thám

12.000

7.500

 

 

Từ cổng số 2 Công viên Hoàng Hoa Thám đến đường Phồn Xương

11.500

6.500

 

 

 

Từ đường Phồn Xương đến hết đường

9.000

4.000

 

 

15

Đường Hùng Vương

 

 

 

 

Đoạn từ đường Xương Giang đến đường Nguyễn Thị Lưu

18.000

6.000

3.500

 

Đoạn từ đường Nguyễn Thị Lưu đến đường Huyền Quang

21.000

7.500

 

 

Đoạn từ đường Huyền Quang đến Quốc lộ 1A

16.000

6.000

 

 

Dy 2, 3, 4, 5 đường Hùng Vương (khu cạnh Nhà khách tnh và đường Ngô Gia Tự)

9.000

 

 

 

Dy 6, 7 đường Hùng Vương (khu cạnh Nhà khách tnh và đường Ngô Gia Tự)

10.000

 

 

;

16

Đưng Hoàng Văn Thụ

 

 

 

 

Đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đường Ngô Văn Cảnh

18.000

7.500

3.000

 

Đoạn từ Ngô Văn Cảnh đến đường Nguyễn Thị Minh Khai

25.000

 

 

 

Đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Giáp Hải (KDC số 2)

15.000

 

 

 

17

Phố Thân Cảnh Vân

 

 

 

 

Đoạn đất ở biệt thự bám mặt cắt đường 24 m

9.000

 

 

 

Đất ở chia lô

12.000

6.500

 

 

Đất ở biệt thự bám mặt đường rộng 16m

8.500

 

 

 

Đất ở biệt thự bám mặt đường rộng 12,5m

7.500

6.000

 

 

18

Đường Ngô Văn Cảnh

12.000

6.500

 

 

19

Đường Nguyễn Thị Minh Khai

 

 

 

 

Đoạn từ đường Xương Giang đến đường Lê Lợi

18.000

6.500

 

 

Đoạn từ đường Lê Lợi đến hết đường Nguyễn Thị Minh Khai

11.000

6.000

4.000

1.500

20

Phố Lê Lý – Đoạn từ đường Hoàng Văn Thụ sang đường Lê Lợi (trước đình làng Vĩnh Ninh)

9.000

6.500

 

 

II

ĐƯỜNG PHỐ LOẠI II

 

 

 

 

1

Đường Nguyễn Văn Mn

 

 

 

 

Đoạn từ đường Nguyễn Thị Lưu đến đường Ngô Gia Tự

10.000

4.500

 

 

Đoạn từ đường Ngô Gia Tự đến đường Nghĩa Long

9.000

3.000

 

 

2

Đường Trần Nguyên Hãn

 

 

 

 

Đoạn từ đường Xương Giang đến hết Nhà văn hóa Công ty Đạm (bên trái đến đường vào tổ dân phố Hà Vị)

11.000

3.500

2.000

1.500

Đoạn từ hết Nhà Văn hóa Công ty Đạm đến đường Lu Văn Minh

7.000

3.000

1.600

 

Đoạtừ đường Lều Văn Minh đến cổng 1 công ty Đạm

 

 

 

 

+

Bên phải tuyến

5.000

2.000

 

 

+

Bên trái tuyến

4.500

2.000

 

 

3

Đường Nghĩa Long

8.500

4.000

2.000

1.500

4

Đường Á Lữ

8.000

4.000

2.500

1.500

5

Đường Tân Ninh

8.000

4.000

2.500

1.500

6

Đường Thánh Thiên

10.000

4.500

2.500

1.500

7

Đường Huyền Quang

9.000

4.000

2.500

1.500

8

Đường Nguyễn Cao

10.000

4.500

2.500

1.500

9

Đường Tiền Giang

 

 

 

 

Đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết đường Thánh Thiên

7.500

3.000

2.000

1.500

Đoạn từ hết đường Thánh Thiên đến đê sông Thương

5.000

2.500

2.000

1.500

10

Đường Nguyễn Khắc Nhu

 

 

 

 

Đoạn từ Đường Xương Giang đến đường Trần Nguyên Hãn (chợ Hà Vị)

9.000

3.000

2.000

1.100

Đoạn từ đường Trần Nguyên Hãn đến ngõ 5 đường Nguyễn Khắc Nhu

6.500

2.000

1.500

1.100

11

Khu nhà tầng và khu tập thể tổ 6, tổ 7A và 7B phường Trn Nguyên Hãn

2.000

1.000

500

 

12

Đưng Đặng Thị Nho

8.000

3.000

2.000

 

13

Đường Giáp Hải

7.500

3.000

2.000

 

14

Đưng Lý Tự Trọng (tiếp đường Nguyễn Thị Lưu – thuộc KDC số 2)

8.000

 

 

 

15

Đường Vi Đức Thăng

 

 

 

 

 

Đoạn từ đường Nguyễn Khuyến đến đường Lê Hồng Phong

7.000

 

 

 

 

Đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Lương Văn Nắm

6.000

 

 

 

16

Đường Chu Danh Tể – Đoạn từ đường Nguyễn Khuyến đến đường Giáp Văn Phúc

7.000

 

 

 

17

Đường Giáp Lễ – Đoạn từ đường Đào Sư Tích đến thôn Người phường Dĩnh Kế

9.000

 

 

 

18

Đường Nguyễn Du (khu khuôn viên Nguyễn Du, phường Hoàng Văn Thụ)

9.000

 

 

 

19

Đường Phồn Xương – Từ đường Lê Lợi sang đường Thanh Niên

9.000

4.500

3.000

1.500

20

Phố Thân Công Tài – Khu Trung tâm khách sạn cao cấp TPBG

7.000

 

 

 

 

– Đoạn từ đường Thân Công Tài đến đất trạm bơm

3.000

 

 

 

21

Đường Nguyễn Khuyến: Đoạn từ đường ngang phía sau trung tâm chuyến nông tỉnh đến đường Lê Lợi

9.000

 

 

 

22

Đường Hoàng Quốc Việt – Đoạn từ đường Lý Tự Trọng đến đường Lê Triện

9.000

 

 

 

23

Đường Nguyễn Đình Tuân (đoạn từ đường Ngô Văn Cảnh đến đường Đào Sư Tích- Khu chung cư Quang Minh)

 

 

 

 

Đất ở biệt thự (thuộc phân lô N23, N24, N25 theo quy hoạch) mặt cắt 16m

9.000

 

 

 

Đất ở chia lô và dân cư cũ

9.000

8.000

 

 

24

Đường Quách Nhẫn

 

 

 

 

Đoạn từ phố Thân Cảnh Vân đến đường Nguyễn Khuyến

Q nnn

 

 

 

3

Đường Cao Kỳ Vân

 

 

 

 

Đoạn từ đường Trần Nguyên Hãn đến đường Nguyễn Công Hãng

4.000

1.500

 

 

Đoạn từ đường Nguyễn Công Hãng đến ngã 4 kho gạo đến bờ mương Hà Vị

3.000

1.000

600

 

Đoạn từ bờ mương Hà Vị đến đầu tổ dân phố Cung Nhượng 1

2.000

1.000

 

 

Đoạn từ đầu tổ dân phố Cung Nhượng 1 đến bờ đê

1.500

500

 

 

4

Đường Hồ Công Dự

5.000

1.500

1.000

 

5

Đường Lê Lai

 

 

 

 

Đoạn từ đường Lê Lợi đến hết trường tiểu học Võ Thị Sáu

7.000

2.500

1.500

 

Đoạn từ hết trường tiểu học Võ Thị Sáu đến đường Hùng Vương

9.000

4.000

1.500

 

6

Đường Cô Giang

4.500

3.000

1.100

 

7

Đường Thân Khuê

 

 

 

 

 

Đoạn từ đường Hoàng Hoa Thám đến hết sân thể thao

3.000

 

 

 

 

Đoạn từ hết sân thể thao đến nhà máy ép dầu

2.000

 

 

 

8

Đường Bảo Ngọc

 

 

 

 

 

Đoạn từ đường Hoàng Hoa Thám đến hết trường tiu học Đa Mai

2.000

 

 

 

 

Đoạn từ hết trường tiểu học Đa Mai đến hết bãi xử lý rác

1.500

 

 

 

9

Đường Phạm Liêu

 

 

 

 

 

Đoạn từ cổng (C.ty phân đạm) đến hết cng 2 (C.ty cổ phần xây lắp hóa chất)

2.200

 

 

 

 

Đoạn từ hết cổng 2 Công ty đạm đến hết đường vào cổng Công ty TNHH 1TV CK hóa chất Hà Bắc

2.000

 

 

 

 

Đoạn từ cổng 1 đến hết cổng 3 (C.ty cổ phần Hưng Phát)

2.000

 

 

 

 

Đoạn từ cng 3 (C.ty cổ phần Hưng Phát) đến đê Sông Thương

1.500

 

 

 

10

Đưng Phùng Trạm (Nguyễn Duy Năng đến đường Phạm Liêu)

2.500

1.100

700

 

11

Đưng Nguyễn Duy Năng (từ đường Phạm Liêu đến hết địa phận phường Thọ Xương)

2.500

1.100

700

 

12

Đường Lều Văn Minh

2.000

1.100

700

 

13

Đoạn đê t Sông Thương

 

 

 

 

 

Đoạn từ cầu Mỹ Độ đến hết địa phận thành phố Bắc Giang

2.500

1.100

700

 

 

Đoạn từ cầu Mỹ Độ đến hết địa phận phường Lê Lợi

2.500

1.900

1.200

 

 

Đoạn từ hết địa phận phường Lê Lợi đến đường rẽ vào UBND xã Tân Tiến

2.000

 

 

 

14

Đường Vành đai Đông Bắc

 

 

 

 

Đoạn từ đường Xương Giang đến nhà máy Đạm

5.000

2.500

1.000

 

15

Các đường, ngõ còn lạtrên địa bàn các phường

 

 

 

 

Các đường, ngõ có mặt cắt từ 5 m trở lên

3.000

1.500

 

 

Các đường, ngõ có mặt cắt dưới 5 m

2.000

1.000

 

 

V

ĐT VEN TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG

 

 

 

 

1

Đường Nguyễn Trãi

 

 

 

 

Đoạn từ đường QL1A đến lối rẽ vào Nhà văn hóa phố Cốc

5.000

2.000

1.200

 

Đoạn từ lối rẽ vào Nhà văn hóa phố Cốc đến ngã ba đường đi Yên Dũng

4.000

1.500

1.000

 

Đoạn từ ngã ba đường đi Yên Dũng đến hết đường

3.500

1.200

1.000

 

Đoạn từ đường Nguyễn Trãi (QL 31) đến ngã ba đường đi thôn Thuyền (điểm đầu là Công ty TNHH Đào Dương đến Công ty CP TMDV Quang Tuấn rẽ trái qua Công ty TNHH Nam Mai, Công ty TNHH Phương Nga…. điểm cuối là HKD Nguyễn Văn Cường)

3.000

1.500

1.000

 

2

Đường Võ Nguyên Giáp

 

 

 

 

Đoạn từ ngã tư Quốc lộ 1A đến giáp cầu Lịm Xuyên xã Song Khê

7.000

3.000

1.500

 

Đoạn từ giáp cầu Lịm Xuyên đến giáp đất Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang

6.500

2.500

1.000

 

Đoạn từ đất Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang đến đường tỉnh 295B

7.500

3.000

1.200

 

3

Tỉnh lộ 299 đoạn qua xã Dĩnh Trì

2.500

1.000

700

 

B

B SUNG

 

 

 

 

1

Khu dân cư C8

 

 

 

 

Đường Ngô Văn Cảnh 1 (hai bên nhìn ra hồ Vĩnh Ninh)

9.000

 

 

 

Đường Nguyễn Đình Tuân 2, Phố Lê Lý 1, Phố Lê Lý 2,Phố Lê Lý 4 và các đường còn lại thuộc khu C8

8.000

 

 

 

2

Khu đô thị Bách Việt lack garden và khu dân cư Nam Dĩnh Kế

 

 

 

 

Đường rẽ từ đường Lê Lợi đến đường gom quốc lộ 1A

15.000

 

 

 

Đường rộng 13 m (lòng đường)

10.000

 

 

 

Đường rộng 7,5 m (lòng đường)

8.000

 

 

 

Các đường còn lại

7.000

 

 

 

3

Khu dân cư Song Khê (bao gồm cả đường Đào Thục Viện và đường Đào Toàn Mân)

 

 

 

 

Đường rộng 9 m

6.000

 

 

 

Đường rộng 7 m

5.000

 

 

 

Các đường còn lại

4.000

 

 

 

4

Khu Hạ tầng kỹ thuật thôn Song Khê (khu bám đường gom Quc lộ và chợ Song Khê)

 

 

 

 

Đoạn bám đường gom

6.000

 

 

 

Các đoạn còn lại

4.500

 

 

 

5

Khu s 1, số 2 khu đô thị phía Nam

 

 

 

 

Đường mặt cắt 30 m

17.000

 

 

 

Đường mặt cắt 24 m

15.000

 

 

 

Đường mặt cắt 20,5 m

13.000

 

 

 

Đường mặt cắt 17,5 m

10.000

 

 

 

Đường mặt cắt 16,5 m

9.000

 

 

 

Đường mặt cắt 13,5 m

7.500

 

 

 

6

Đường Tây Yên Tử (tnh lộ 293)

 

 

 

 

Đoạn từ Quốc lộ 1A đến ngã ba rẽ đường Lê Đức Thọ

12.000

 

 

 

Đoạn từ ngã ba rẽ đường Lê Đức Thọ đến hết địa phận xã Tân Tiến

8.000

 

 

 

7

Đường Nguyễn Đình Tấn (thuộc tuyến đường còn lại trong khu dân cư số 3 cũ)

4.000

 

 

 

8

Đường Hoàng Công Phụ (Đoạn từ đường Trần Nguyên Hãn đến đường Nguyễn Đình Chính)

4.000

 

 

 

9

Đường Nguyễn Bnh Khiêm

2.500

 

 

 

10

Đường Lương Thế Vinh (Đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến hết địa phận phường Xương Giang)

6.900

 

 

 

 

11

Đường Lý Tử Tấn

4300

 

 

 

12

Các đoạn còn lại thuộc khu Tái định cư phường Xương Giang

4.200

 

 

 

13

Đường Đông Thành

1.600

 

 

 

14

Nguyễn Huy Bính

1.600

 

 

 

15

Đường Nguyễn Chí Thanh

4.500

 

 

 

16

Đường Lương Văn Can

1.800

 

 

 

17

Đường Phan Đình Phùng

1.200

 

 

 

18

Đường Phan Chu Trinh

1.200

 

 

 

19

Đường Phan Bội Châu

1.200

 

 

 

20

Đưng Nguyễn Thái Học

3.000

 

 

 

21

Đường Bàng Bá Lân

4.000

 

 

 

22

Đường Trần Danh Tuyên

3.000

 

 

 

23

Đường Anh Thơ

3.000

 

 

 

24

Đường Phạm Túc Minh

6.000

 

 

 

25

Đường Nguyễn Thọ Vinh

5.200

 

 

 

26

Đường Nguyễn Nghĩa Lập

4.200

 

 

 

27

Đường Trần Bình Trọng

4.200

 

 

 

28

Đường Trần Khát Chân

4.000

 

 

 

29

Đường Nhật Đức

3.200

 

 

 

30

Đường Giáp Văn Cương

3.000

 

 

 

31

Đường Lư Giang

3.000

 

 

 

2. HUYỆN HIỆP HÒA

TT

TÊN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

I

ĐẤT ĐÔ THỊ (THỊ TRẤN THẮNG)

 

 

 

 

1

QUỐC L 37

 

 

 

 

Khu vực ngã tư Biển (đoạn từ đường vào xóm Tự Do đến hết đất nhà ông Tuyến)

25.000

15.000

9.000

5.500

Đoạn từ đường vào xóm Tự Do đến hết địa phận thị trấn Thắng (đi Phú Bình)

18.000

10.800

6.500

4.000

Đoạn từ hết đất nhà ông Tuyến (sau ngã tư biển 50m) đến hết Trường THPT Hiệp Hòa I

18.000

10.800

6.500

4.000

Đoạn từ hết Trường THPT Hiệp Hòa I đến hết bến xe Hiệp Hòa

10.000

6.000

3.600

2.100

Đoạn từ hết bến xe Hiệp Hòa đến hết đất Trung tâm GDTX

7.000

4.200

2.500

1.500

2

ĐƯỜNG THNG – GM

 

 

 

 

Đoạn từ Hạt Giao thông (Ngã 3 Thắng – Gầm) đến chân dốc Trạm máy kéo (cũ)

2.800

1.700

1.000

600

3

TNH LỘ 276 (TL 288 MỚI) TỪ KM– ĐI HOÀNG VÂN

 

 

 

 

Đoạn từ Km 0 đến Giao cắt đường Tuệ Tĩnh

5.000

3.000

2.000

1.100

Đoạn từ ngã ba Tuệ Tĩnh đến hết đường vào khu dân cư Lô Tây (giáp đất Công an huyện)

9.000

5.400

3.200

1.900

Đoạn từ đường vào khu dân cư Lô Tây đến hết đường vào khu đăng ký xe máy Công an huyện

12.000

7.200

4.300

2.600

Đoạn từ hết hết đường vào khu đăng ký xe máy Công an huyện đến hết đất Bưu điện

25.000

15.000

9.000

5.500

Đoạn từ Tượng Đài (sau NHNN) đến hết Nhà Văn hóa huyện

12.000

7.200

4.300

2.600

Đoạn từ hết đất Nhà Văn hóa huyện đến giao cắt đường 675

10.000

6.000

3.600

2.100

Đoạn từ giao cắt đường 675 đến hết đất Trạm vật tư (cũ)

6.000

3.600

2.100

1.200

4

TỈNH LỘ 295 (THẮNG- ĐÔNG XUYÊN)

 

 

 

 

Đoạn từ hết đất Bưu điện huyện đến cổng chợ huyện hết đường vào thôn Dinh Hương (đường vào gốc Đa)

25.000

15.000

9.000

5.500

5

TỈNH LỘ 296 (THẮNG- CU VÁT)

 

 

 

 

Đoạn từ Tượng đài đến ngã ba dốc Đồn (giao ĐT 675)

25.000

15.000

9.000

5.500

6

ĐƯỜNG 675

 

 

 

 

Đoạn từ giao cắt Tỉnh lộ 288 đến hết Trạm nước sạch

8.000

4.800

2.900

1.700

Đoạn từ giao cắt QL 37 đến Tỉnh lộ 288

9.000

5.500

3.300

2.000

7

ĐOẠN TỪ NGÃ TƯ BIN- KHO K23

 

 

 

 

Đoạn từ ngã tư Biển đến giao cắt đường Nguyễn Du

5.000

3.000

1.800

1.100

Đoạn từ giao cắt đường Nguyễn Du đến hết đất Thị trấn (Cầu Trắng)

4.000

2.400

1.400

800

8

ĐƯỜNG TUỆ TĨNH

 

 

 

 

Đoạn từ ngã tư Tuệ Tĩnh đến giao cắt TL 288

5.000

3.000

1.800

1.100

Đoạn từ ngã tư Tuệ Tĩnh đến hết Bệnh viện đa khoa Hiệp Hoà

6.000

3.600

2.200

1.300

9

ĐƯỜNG GIAO CẮT QL 37- TL 288, KHU DÂN CƯ ĐI ĐỘC LẬP

5.000

3.000

1.800

1.100

10

ĐƯỜNG NGÔ GIA T (QUA XÓM T DO)

2.500

1.500

900

550

11

KHU VỰC TƯỢNG ĐÀI

 

 

 

 

Đoạn từ hết đất Bưu điện huyện đến hết đất Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (một cửa) thuộc Văn phòng HĐND-UBND huyện

25.000

15.000

9.000

5.500

Từ hết đất Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (một cửa) thuộc Văn phòng HĐND-UBND huyện đến Ngã 3 giao cắt đường 675

10.000

6.000

3.600

2.200

12

ĐƯỜNG 19/5

 

 

 

 

Đoạn từ ngã tư Biển đến hết Bưu điện huyện

25.000

15.000

9.000

5.500

13

ĐƯỜNG NGUYỄN DU

 

 

 

 

Đoạn từ cổng Bệnh viện qua THCS đến hết ngã 3 giao cắt đường đi Kho K23

2.000

1.200

720

430

14

ĐƯỜNG PHÍA SAU CÔNG AN HUYỆN (KHU DÂN CƯ LÔ TÂY)

5.000

3.000

 

 

II

ĐT VEN TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG

 

 

 

 

1

QUỐC L 37

 

 

 

 

1.1

Xã Đoan Bái, Lương Phong

 

 

 

 

Đoạn từ Địa phận xã Đoan Bái (giáp Việt Yên) đến hết Cống Khánh (Đường vào thôn Khánh Vân)

3.500

1.800

 

 

Đoạn từ hếCống Khánh (Đường vào thôn Khánh Vân) đến đường vào làng Cấm

3.000

1.500

 

 

Đoạn từ sau đường vào làng Cấm đến hết cầu Chớp

5.000

2.500

 

 

Đoạn từ hết cầu Chớp đến đất Trung tâm GDTX

6.000

3.000

 

 

1.2

Xã Đức Thắng, Ngọc Sơn

 

 

 

 

Đoạn từ giáp đất thị trấn Thắng đến hết đất nhà ông Tùng (Thành)

7.000

4.200

 

 

 

Đoạn từ hết đất nhà ông Tùng (Thành) đến đường bê tông vào Hưng Thịnh (cạnh nhà ông Chinh Thọ)

5.000

3.000

 

 

Đoạn từ đường bê tông vào Hưng Thịnh (cạnh nhà ông Chinh Thọ) đến hết địa phận Đức Thắng

4.000

2.400

 

 

1.3

Xã Hoàng An, Thanh Vân

 

 

 

 

Đoạn từ hết địa phận xã Đức thắng đến đường rẽ vào kho K31

3.500

2.100

 

 

Đoạn từ sau đường rẽ vào kho K 31 đến giao ĐT 288

4.200

2.500

 

 

Đoạn từ sau giao ĐT 288 đến hết đường vào thôn Thanh Vân

4.000

2.400

 

 

Đoạn từ hết đường vào thôn Thanh Vân đến hết đất Thanh Vân

3.000

1.800

 

 

2

ĐƯỜNG THNG – GẦM

 

 

 

 

2.1

Xã Danh Thắng, Đoan Bái

 

 

 

 

Đoạn từ chân dc Trạm máy kéo đến hết đất Bưu điện xãĐoan Bái

2.800

1.700

 

 

Đoạn từ hết đất Bưu Điện xã Đoan Bái đến hết địa phận Đoan Bái

2.000

1.200

 

 

2.2

Xã Đông Lỗ

 

 

 

 

Đoạn từ hết địa phận Đoan Bái đến Đường vào thôn Khoát (Nhà ông Bích)

2.000

1.200

 

 

Đoạn từ đường vào thôn Khoát (Nhà ông Bích) đến hết Nghĩa trang Đông Lỗ

2.500

1.500

 

 

Đoạn từ sau Nghĩa trang Đông Lỗ đến cây Đa đường rẽ vào thôn Yên Ninh

1.800

1.100

 

 

Đoạn cây Đa đường rẽ vào Yên Ninh – bến Gầm (Ma Han)

1.200

720

 

 

3

TỈNH LỘ 276 (TL 288 MỚI) TỪ KM0– ĐI HOÀNG VÂN)

 

 

 

 

3.1

Xã Đc Thắng

 

 

 

 

Đoạn từ giáp thị trấn (ông Phương) đến hết UBND xã Đức Thng (cũ)

5.000

3.000

 

 

Đoạn từ hết đất UBND xã Đức Thắng (cũ) đến hết Nhà ông Sáu

4.000

2.400

 

 

Đoạn từ hết đất nhà ông Sáu đến chân dốc Mái Già (đường vào HTX NTTS Phúc Thắng)

3.500

2.100

 

 

Đoạn từ hết chân dốc Mái Già (đường vào HTX NTTS Phúc Thắng đến hết địa phận xã Đức Thắng

3.000

1.800

 

 

3.2

Xã Thái Sơn

 

 

 

 

Đoạn từ Hết địa phận xã Đức Thắng đến Kè Thái Sơn

2.300

1.300

 

 

Đoạn từ Kè Thái Sơn đến ngã tư đường đi UBND xã Thái Sơn

3.500

2.100

 

 

3.3

Xã Hoàng Vân

 

 

 

 

Đoạn từ ngã tư giao đường đi UBND xã Thái Sơn đến đường rẽ vào cổng làng thôn Liên Ngạn

3.000

1.800

 

 

Đoạn từ đường rẽ vào cổng làng thôn Liên Ngạn đến xã UBND Hoàng Vân

2.000

1.200

 

 

Đoạn từ hết đất UBND xã Hoàng Vân đến cổng chợ Vân (Nhà ông Thạch Sinh)

3.000

1.800

 

 

3.4

Xã Hoàng An

 

 

 

 

Đoạn từ sau cổng chợ Vân (Nhà ông Thạch Sinh) đến đường vào xóm Tân Lập (Hoàng An)

2.000

1.200

 

 

Đoạn từ sau đường vào xóm Tân Lập (Hoàng An) đến giao QL 37

2.200

1.300

 

 

4

TỈNH Lộ 295 (XÃ NGỌC SƠN- BN PHÀ ĐÔNG XUYÊN)

 

 

 

 

4.1

Xã Ngọc Sơn

 

 

 

 

Đoạn ngã 3 Cờ (trong phạm vi 50m hướng đi UBND xã Ngọc Sơn)

5.000

3.000

 

 

Đoạn từ ngã 3 Cờ (sau 50m) đến hết cầu Ngọc Thành

4.000

2.400

 

 

Đoạn từ hết cầu Ngọc Thành hết cầu Mới

2.500

1.500

 

 

Đoạn từ hết cầu Mới đến hết địa phận đất Ngọc Sơn (giáp đất Tân Yên)

2.000

1.200

 

 

4.2

Xã Đức Thắng

 

 

 

 

Đoạn từ hết đường vào thôn Dinh Hương (đường vào gốc Đa) đến hết đất trường THCS Đức Thắng

9.000

5.400

 

 

Đoạn từ hết đất Trường THCS Đức Thắng đến giao cắt đường vào Dinh Hương (đường vào trường Tiểu học)

9.000

5.400

 

 

Đoạn từ sau giao cắt đường vào Dinh Hương (đường vào trường Tiểu học) đến giao đường đi Việt Hùng

7.000

4.200

 

 

4.3

Xã Danh Thắng, Thường Thắng

 

 

 

 

Đoạn từ Việt Hùng đến đường đi vào xóm Đồng Tiến (giáp đất nhà ông Cảnh)

5.000

3.000

 

 

Đoạn từ hết đường đi vào xóm Đồng Tiến (giáp đất nhà ông Cảnh) đến hết đất Danh Thắng

4.500

2.700

 

 

4.4

Xã Bắc Lý

 

 

 

 

Đoạn từ hết đất Danh Thắng hết cầu Trang

3.000

1.800

 

 

Đoạn từ hết cầu Trang đến đường vào thôn Đồng Cũ (nhà ông Tỉnh, bà Tám)

4.000

2.400

 

 

Đoạn từ đường vào thôn Đồng Cũ đến ngã 3 phố Hoa (sau 200m hướng đi Đông Xuyên)

5.000

3.000

 

 

Đoạn từ ngã 3 phố Hoa (sau 200m hướng đi Đông Xuyên) đến hết đất Bắc Lý

3.000

1.800

 

 

4.5

Xã Hương Lâm, Châu Minh, Mai Đình

 

 

 

 

Đoạn từ hết đất Bắc Lý đến đường rẽ vào UBND xã Châu Minh (đầu đường TL 295 cũ)

2.500

1.500

 

 

Đoạn từ rẽ vào UBND xã Châu Minh (đầu đường TL 295 cũ) đến cầu Đông Xuyên

3.500

2.100

 

 

5

TỈNH LỘ 296 (THẮNG- CU VÁT)

 

 

 

 

5.1

Xã Đức Thng

 

 

 

 

Đoạn từ ngã ba dốc Đồn đến giao đường bê tông đi chợ Thắng

9.000

5.500

 

 

Đoạn từ sau giao đường bê tông đi chợ Thắng hết Cầu Đức Thắng

9.000

5.500

 

 

Đoạn từ hết Cầu Đức Thắng đến hết Trường Tiểu học Đức Thắng s 2

5.000

3.000

 

 

Đoạn từ hết Trường Tiểu học Đức Thắng số 2 đến đường vào thôn Văn Tự

4.000

2.400

 

 

Đoạn từ hết đường vào thôn Văn Tự đến chân dốc Thường (đường rẽ vào nhà ông Quy)

3.500

2.100

 

 

5.2

Xã Thường Thắng, Hùng Sơn

 

 

 

 

Đoạn từ sau chân dốc Thường (đường rẽ vào nhà ông Quy) đến đường vào Nghè thôn Đường Sơn (Thường Thắng)

5.000

3.000

 

 

Đoạn từ sau đường vào Nghè thôn Đường Sơn (Thường Thng) đến giao đường vào thôn Tam Sơn (nhà ông Đông)

4.000

2.400

 

 

Đoạn từ sau giao đường vào thôn Tam Sơn (nhà ông Đông) đến mốc ranh giới Thường Thắng – Hùng Sơn (364)

3.500

2.100

 

 

Đoạn từ giao đường vào trường PTTH Hiệp Hòa số 3 (cách 200m về phía đi thị trấn Thắng) đến chân dốc Bách Nhẫn (đường vào thôn Trung Thành xã Hùng Sơn)

4.200

2.500

 

 

Đoạn từ chân dốc Bách Nhẫn (đường vào thôn Trung Thành- xã Hùng Sơn) đến đường vào UBND xã Mai Trung (sau 100m hướng đi cầu Vát)

5.000

3.000

 

 

5.3

Xã Mai Trung, Hp Thịnh, Đại Thành

 

 

 

 

Đoạn từ đường vào UBND xã Mai Trung (sau 100m hướng đi cầu Vát) đến đường vào UBND xã Quang Minh

4.000

2.400

 

 

Đoạn từ sau đường vào UBND xã Quang Minh đến Ngã tư Đại Thành (cách 100m)

3.500

2.100

 

 

Khu vực ngã tư Đại Thành (bán kính từ ngã tư về 2 phía theo tỉnh lộ 296 là 100m)

4.000

2.400

 

 

Đoạn từ Ngã tư Đại Thành (sau 100m) đến đường vào thôn Gò Pháo (Hợp Thịnh)

2.500

1.500

 

 

Đoạn từ sau đường vào thôn Gò Pháo (Hợp Thịnh) đến hết cầu Vát

3.500

2.100

 

 

6

ĐƯỜNG 675 (XÃ ĐỨC THẮNG)

 

 

 

 

Đoạn từ giao cắt Tỉnh lộ 276 (Tỉnh lộ 288 mới) đến hết Trạm nước sạch

6.000

3.600

 

 

Đoạn từ QL 37 đến Tỉnh lộ 276 (Tnh lộ 288 mới)

6.000

3.600

 

 

7

ĐƯỜNG VÀO KHO K23 (ĐỊA PHẬN XÃ NGỌC SƠN)

 

 

 

 

Đoạn từ Cầu Trắng (hết đất Thị Trấn) đến hết Kho K23

3.000

1.800

 

 

8

ĐƯỜNG TRÀNG – PHỐ HOA

 

 

 

 

Đoạn từ phố Hoa đến hết UBND xã Bắc Lý

2.500

1.500

 

 

Đoạn từ UBND xã Bắc Lý đến đầu cầu Rô

2.000

1.200

 

 

Đoạn từ cầu Rô đến đường vào Tân Hưng (Ba Gò)

1.500

900

 

 

Đoạn từ sau đường vào Tân Hưng (Ba Gò) đến giao đường Thắng – Gầm

1.200

720

 

 

Đoạn từ ngã 3 giao đường Thắng – Gầm đến hết đất Đoan Bái

1.500

900

 

 

9

ĐƯỜNG QUÂN S: TỪ NGÃ 3 CHỢ THƯỜNG – HÒA SƠN

 

 

 

 

Đoạn từ Ngã 3 Chợ Thường- hết nhà nghỉ Hà Tuyên

2.500

1.500

 

 

Đoạn từ hết nhà nghỉ Hà Tuyên đến cầu thôn Tân Sơn

2.000

1.200

 

 

Đoạn từ qua cầu thôn Tân Sơn đến Hòa Sơn

1.000

600

 

 

10

ĐƯỜNG TỈNH L 297 (XÃ HOÀNG THANH)

2.000

1.200

 

 

II

BỔ SUNG

 

 

 

 

11

ĐƯỜNG NI TỈNH LỘ 295-296 (XÃ ĐỨC THẮNG)

6.000

 

 

 

KHU DÂN CƯ ĐỨC THNG

6.000

4.000

 

 

KHU DÂN CƯ ĐOAN BÁI

4.000

 

 

 

KHU DÂN CƯ ĐÔNG L

3.000

 

 

 

12

KHU DÂN CƯ SỐ 3 – ĐỨC THNG

 

 

 

 

Mặt cắt Đường 32 m

7.000

 

 

 

Mặt cắt Đường 21 m

5.000

 

 

 

 

Mặt cắt Đường 15,5 m

3.000

 

 

 

13

ĐƯỜNG TỪ NGÃ 4 PHÚ BÌNH ĐI CẦU TREO

1.000

600

 

 

3. HUYỆN VIỆT YÊN

Đơn vị tính: 1.000đ/m2

TT

TÊN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

I

ĐIỀU CHỈNH

 

 

 

 

 

THỊ TRẤN BÍCH ĐỘNG

 

 

 

 

3

Đường Hoàng Hoa Thám (tỉnh lộ 298)

 

 

 

 

Đoạn rẽ vào thôn Thượng đến hết đất nhà ông bà Luyến Cường

4.800

2.900

1.900

1.000

Đoạn từ hết đất nhà ông bà Luyến Cường đến hết đất nhà ông bà Tuấn Kim

5.400

3.200

2.200

1.100

Đoạn từ hết đất nhà ông bà Tuấn Kim đến hết đất Kho bạc

6.000

3.600

2.400

1.200

 

THỊ TRN NẾNH

 

 

 

 

1

Đường Thân Công Tài (Tỉnh lộ 295b)

 

 

 

 

Đoạn từ hết Nghĩa trang thôn Ninh Khánh đến hết đất nhà ông Hùng Nam

6.000

3.600

2.400

1.200

Đoạn từ hết đất nhà ông Hùng Nam đến đường rẽ thôn Ninh Khánh

6.600

4.000

2.600

1.300

Đoạn từ đường rẽ thôn Ninh Khánh đến hết đất nhà ông Hòa Luật

7.200

4.300

2.900

1.400

Đoạn từ hết đất nhà ông Hòa Luật đến hết đất nhà ông Đạt (Hương)

7.500

4.500

3.000

1.500

 

ĐẤT VEN TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG

 

 

 

 

8

Trục đường liên xã

 

 

 

 

8.1

Trục đường Sen Hồ (Hoàng Ninh) đi Trúc Tay (Vân Trung) (bỏ cả đoạn)

 

 

 

 

Đoạn từ đường rẽ thôn Hoàng Mai đến giáp đất Vân Trung

2.100

1.300

800

 

+

Đoạn đất trũng, sâu

1.600

1.000

600

 

Đoạn giáp đất Hoàng Ninh đến hết cống Đình thôn Vân Cốc

1.200

700

500

 

Đoạn hết cống Đình thôn Vân Cốc đến gốc Đa thôn Trúc Tay

1.000

600

400

 

8.3

Trục đường Tự (Bích Sơn) đi Dương Huy (Trung Sơn)

 

 

 

 

Đoạn giáp đất Bích Sơn đến chân dốc thôn Tây Sơn (giáp Kênh 3) (Điều chỉnh tên đoạn)

600

400

200

 

9

Đường khu trung tâm xã, đường liên thôn

 

 

 

 

9.4

Xã Vân Trung

 

 

 

 

Đoạn từ thôn Vân Cốc 2 đến hết Cây xăng (giáp đường cao tốc) Bỏ đoạn

1.300

 

 

 

II

B SUNG

 

 

 

 

1

Thị trấn Bích Động

 

 

 

 

Khu dân cư Vườn Rát thôn Trung

4.400

2.400

 

 

Khu dân cư Cổng Hậu thôn Đông

6.000

3.600

 

 

 

Khu dân cư Đồng Trục thôn Đông

3.500

2.100

 

 

2

Trục đường Tự (Bích Sơn) đi Dương Huy (Trung Sơn)

 

 

 

 

 

Đoạn từ nút giao Quốc lộ 37 (xã Tự Lạn) đến chân dốc thôn Tân Sơn (giáp Kênh 3)

1.000

500

 

 

 

Đoạn từ chân dốc thôn Tân Sơn (giáp Kênh 3) đến ngã tư Dương Huy

1.000

500

 

 

3

Xã Vân Trung

 

 

 

 

 

Đoạn từ nút giao Quốc lộ 1 đến nghĩa trang liệt sỹ xã Vân Trung

1.200

600

 

 

 

Đoạn từ Nghĩa trang Liệt sỹ xã Vân Trung đến gốc Đa thôn Trúc Tay

1.000

500

 

 

4

Xã Quang Châu

 

 

.

 

 

Khu dân cư Dịch vụ Quang Châu (theo quy hoạch, không phân biệt vị trí)

3.000

1.500

 

 

5

Xã Tiên Sơn

 

 

 

 

 

Đoạn từ Trường Lý Thường Kiệt đi Bộ Không đến Chùa Bồ Đà

1.500

800

 

 

 

Đoạn từ Trại Cháy đến đường rẽ Vân Hà

1.500

800

 

 

 

Đoạn từ Cầu Trúc Sơn đến Km43 + 200 đê Tả Cầu

1.500

800

 

 

6

Xã Hoàng Ninh

 

 

 

 

Đoạn từ đường rẽ thôn Hoàng Mai nút giao đường tnh 295B đến cụm Công nghiệp Hoàng Mai (nút giao Quốc lộ 1)

2.100

1.100

 

 

 

Đoạn đất trũng, sâu

1.600

800

 

 

Đất ở và KDV thôn My Đim

 

 

 

 

+

Trục đường gom khu công nghiệp (không phân biệt vị trí)

5.000

2.500

 

 

+

Đoạn còn lại (không phân biệt vị trí)

3.000

1.500

 

 

Khu dân cư dịch vụ Hoàng Mai nm trong khu B đô thị mới Đình Trám Sen Hồ (không phân biệt vị trí)

5.000

2.500

 

 

7

Xã Tăng Tiến

 

 

 

 

 

Khu dân cư dịch vụ văn hóa thể thao xã Tăng Tiến (theo quy hoạch)

 

 

 

 

+

Trục đường chính từ nút giao Quốc lộ 1A (cây xăng) đến ngã ba trung tâm xã (đoạn nhà ông Bắc Cảnh), không phân biệt vị trí

3.000

1.500

 

 

+

Đoạn còn lại (không phân biệt vị trí)

5.000

2.500

 

 

8

Xã Bích Sơn

 

 

 

 

Khu Quảng trường huyện

 

 

 

 

+

Đoạn từ trạm biến áp thôn Thượng đến giáp trường mầmnon xã Bích Sơn

4.500

2.300

 

 

+

Đoạn đường quy hoạch đường Hồ Công Dự (từ giáp đất Bích Động đến đường thôn Thượng sang thôn Tự)

5.500

2.800

 

 

Khu Thương mại Bích Sơn

 

 

 

 

+

Đoạn đường từ đường Quốc lộ 37 đến đường Tự đi Dương Huy

8.000

4.000

 

 

+

Các trục đường nội bộ trong khu dân cư thương mại

4.000

2.000

 

 

4. HUYỆN TÂN YÊN

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2

TT

TÊN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG

V trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

I

ĐIỀU CHỈNH

 

 

 

 

 

ĐẤT ĐÔ THỊ

 

 

 

 

1

Thị trấn Cao Thượng

 

 

 

 

1.1

Quốc lộ 17B (Tỉnh lộ 398 cũ) điều chỉnh tên đường

 

 

 

 

Đoạn từ đường rẽ vào hạt kiểm lâm Tân- Việt -Hòa đến đường rẽ vào Phúc Hòa

8.600

 

 

 

Đoạn từ hết đường rẽ xã Phúc Hòa đến hết đất thị trấn

7.200

 

 

 

1.2

Tỉnh lộ 295

 

 

 

 

Đoạn từ Bưu điện Tân Yên đến đường rẽ vào Trường mần non

8.600

 

 

 

Đoạn từ đường rẽ vào Trường mần non đến hết đất thị trấn

7.200

 

 

 

3

Đường Cao Kỳ Vân

7.200

 

 

 

2

Thị trấn Nhã Nam

 

 

 

 

2.1

Quốc lộ 17B (Tỉnh lộ 398 cũ) điều chỉnh tên đường

 

 

 

 

Đoạn từ dốc Bùng đến hết cống Cụt (gần cây xăng)

4.800

 

 

 

Đoạn từ hết cống Cụt đến hết đất Công ty TNHH Thanh Hoàn

6.000

 

 

 

Đoạn từ hết đất Công ty TNHH Thanh Hoàn đến ngã tư Thị trấn

7.200

 

 

 

2.2

Tỉnh lộ 294

 

 

 

 

Từ ngã ba đi Tiến Phan đến hết đất TT Nhã Nam

4.800

 

 

 

Đoạn từ ngã tư thị trấn đi hết trường THCS

7.200

 

 

 

II

ĐẤT VEN TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG

 

 

 

 

1

Quốc lộ 17B (Tỉnh lộ 398 cũ) điều chỉnh tên đường

 

 

 

 

2.3

Xã Quang Tiến: Đường 294 thuộc xã Quang Tiến (tách đoạn)

 

 

 

 

Đoạn từ đường rẽ vào thôn Công Thành đến hết cầu Chấn

3.500

2.300

 

 

Đường 294 đoạn còn lại thuộc UBND xã Quang Tiến

3.000

1.500

 

 

3.

Tỉnh lộ 295

 

 

 

 

3.1

Xã Hợp Đức:

 

 

 

 

Đoạn từ cây đa Bến Tuần đến đường rẽ UBND xã thành: Đoạn từ Cầu Bến Tuần đến UBND xã Hợp Đức

2.000

1.000

500

 

 

B SUNG

 

 

 

 

 

Khu đô Thị An Huy (Theo Quyết định 844/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh v/v phê duyệt giá đất, tính thu tiền sử dụng đất dự án Khu đô thị An Huy, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên (đợt 1)

 

 

 

 

5. HUYỆN YÊN THẾ

TT

ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG

Vị trí 1

V trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

 

ĐIỀU CHỈNH

 

 

 

 

I

TT CẦU GỖ

 

 

 

 

1

Quốc lộ 17

 

 

 

 

1.1

Đoạn qua phố Đề Nắm – TT Cầu Gồ

 

 

 

 

Đoạn từ ngã tư trung tâm đến hết đất Công an huyện

10.000

6.000

3.600

 

Đoạn từ giáp Công an huyện đến hết cổng Huyện đội

9.000

5.400

3.240

 

Đoạn từ giáp cổng Huyện đội đến hết đường vào Đồng Nhân

8.000

4.800

 

 

Đoạn từ giáp đường vào Đồng Nhân đến hết cổng Lâm trường

7.000

4.200

 

 

Đoạn từ giáp cổng Lâm trường đến giáp xã Tam Hiệp

6.000

3.600

 

 

1.2

Đoạn qua ph Hoàng Hoa Thám

 

 

 

 

Đoạn từ ngã tư trung tâm đến đến hết Ngân hàng NN & PTNT

10.000

6.000

3.600

2.100

Đoạn từ hết Ngân hàng NN & PTNT đến hết nhà ông Viên

9.000

5.400

 

 

Đoạn từ hết đất nhà ông Viên đến hết Bưu Điện Cầu Gồ

8.000

4.800

 

 

Đoạn từ hết Bưu Điện Cầu Gồ đến giáp xã Phồn Xương

7.000

4.200

2.500

 

2

Tỉnh lộ 292

 

 

 

 

Đoạn từ ngã tư trung tâm đến hết cổng chợ (nhà ông Nam)

10.000

6.000

3.600

 

Đoạn từ giáp cổng chợ (nhà ông Nam) đến hết đất NH Chính sách

9.000

5.400

3.240

 

Đoạn từ hết đất Ngân hàng Chính sách đến giáp xã Phồn Xương

8.000

4.800

2.880

 

3

Các đoạn đường còn lại và khu vực dân cư TT Cầu Gồ

 

 

 

 

Đoạn từ ngã tư đến hết đất nhà ông Tuấn

6.000

3.600

2.200

1.300

Đoạn từ TL 292 đến Đồng Nhân-trại tù (Đồng Vương)

4.000

2.400

1.500

900

Đoạn Kiểm lâm từ TL 292 đi suối Đá (Tân Hiệp)

3.000

1.800

1.100

700

Đoạn Vườn Hồi (từ TL 292 đến giáp xã Phồn Xương)

2.500

1.500

900

600

Đoạn Bà Ba đi Cả Dinh

3.000

1.800

1.100

700

Đoạn từ giáp huyện Huyện đội đến Hồ xóm Chung

3.500

2.100

1.300

800

Đoạn đường vòng tránh cổng UBND Huyện đến giáp xã Tam Hiệp

2.000

1.200

750

500

Đoạn từ TT dạy nghề đi Thôn Chẽ xã Phồn Xương

2.500

1.500

900

600

Đoạn từ hồ Trung đi đường cống suối đá

2.000

1.200

750

500

Các đoạn đường còn lại và khu vực dân cư TT Cầu Gồ

1.500

900

600

400

II

TT BỐ HẠ

 

 

 

 

1

Tỉnh lộ 292 (Đường 265 cũ)

 

 

 

 

 

Phố Thống Nhất – TT Bố Hạ

 

 

 

 

Đoạn từ ngã tư trung tâm đến hết Bưu điện thị trấn

10.000

6.000

3.600

2.200

Đoạn từ hết Bưu điện thị trấn đến hết Cửa hàng Dược

9.000

5.400

3.200

 

Đoạn từ hết Cửa hàng Dược đến đê Vòng Huyện

8.000

4.800

2.900

1.700

Đoạn đê Vòng Huyện đến giáp xã Bố Hạ

6.000

3.600

2.200

1.300

Đoạn từ ngã tư trung tâm đến chợ Chiều

10.000

6.000

3.600

 

Đoạn từ giáp chợ Chiều đến đường goòng cũ

9.000

5.400

3.200

 

Đoạn từ đường goòng cũ đến giáp xã Bố Hạ

8.000

4.800

2.300

 

2

Tỉnh lộ 292B – Phố Thống Nhất (Đường 292 cũ)

 

 

 

 

Đoạn từ ngã tư TT đến đường vào sân vận động (cổng nhà ông Tước)

10.000

6.000

3.600

2.200

Đoạn từ giáp đường vào sân vận động đến Ngã 3 đường nối TL292A

8.000

4.800

2.900

1.700

Đoạn từ Ngã 3 đường nối TL292A đến giáp xã Bố Hạ (ngã ba phương đông)

5.500

3.300

2.000

1.200

3

Tỉnh lộ 268

 

 

 

 

Đường goòng cũ đến hết cổng chợ Bố Hạ cũ

6.000

3.600

2.200

 

Đoạn từ hết cống chợ Bố Hạ cũ đến giáp xã Bố Hạ (hướng đi Cầu Phưa)

4.000

2.400

1.400

 

Đoạn từ ngã ba Mò Trạng đến chợ Mỏ Trạng

4.000

2.400

1.400

 

4

Các đoạn đưng còn lại và khu vực dân cư TT Bố Hạ

 

 

 

 

 

Đoạn từ ngã tư trung tâm đến bến Nhãn

 

 

 

 

Đoạn từ ngã tư TT đến đường vào Trường Mầm non

8.000

4.800

2.900

1.700

Đoạn từ giáp đường vào trường Nầm non đến ngã ba Khánh Lộc

5.000

3.000

1.800

1.100

Đoạn từ ngã ba Khánh Lộc đến hết nhà ông Tôn (Sửu)

4.000

2.400

1.400

900

Đoạn từ nhà ông Tôn (Sửu) đến giáp xã Bố Hạ

3.000

1.800

1.100

700

Đoạn từ nhà VH phố Thống Nhất đi chợ chiều đến đường goòng cũ

2.500

1.500

900

500

Đoạn nối TL 292 đến TL 242 (đi vòng qua chợ mới)

6.000

3.600

2.200

1.300

Các đoạn đường còn lại khu vực dân cư TT Bố Hạ

2.000

1.200

800

500

III

ĐẤT VEN TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG

 

 

 

 

1

Tỉnh lộ 292 (Đường 265 cũ)

 

 

 

 

 

Đoạn qua các xã

 

 

 

 

Các đoạn trung tâm UBND các xã Tân Sỏi, Bố Hạ, Tam Hiệp đi về các phía (khoảng cách 500m)

4.500

2.700

1.600

 

Các đoạn qua trung tâm UBND xã Đồng Lạc, đi về các phía khoảng cách 500m)

3.500

2.100

1.300

 

Đoạn tiếp giáp Phố Cả Trọng (TT Cầu Gồ) đến hết đất nhà ông Đoàn (xã Phồn Xương)

5.500

3.300

2.000

 

Đoạn từ hết đất nhà ông Đoàn xã Phồn Xương đến giáp xã Đồng Lạc

4.500

2.700

1.600

 

Đoạn từ tiếp giáp TT Bố Hạ đến cầu Bố Hạ

4.000

2.400

1.400

 

Đoạn tiếp giáp trung tâm xã Bố Hạ (khoảng cách 500 m) đến đầu cầu Sỏi

4.500

2.700

1.600

 

Các đoạn còn lại đường 292

2.000

1.200

700

 

2

Đường Bến Lường – Đông Sơn – Bố Hạ

 

 

 

 

 

Đoạn từ Ngã ba Phương Đông đến đường rẽ vào Đồng Nảo

3.500

2.100

1.300

 

Đoạn từ giáp đường rẽ Đồng Nảo đến đường rẽ vào thôn cầu Gụ xã Đông Sơn

3.000

1.800

1.100

 

Các đoạn còn lại

2.000

1.200

700

 

Trung tâm xã Đông Sơn đi về các phía (khoảng cách 500m)

3.000

1.800

1.100

 

3

Tỉnh lộ 268

 

 

 

 

 

Đoạn qua các xã

 

 

 

 

Đoạn từ ngã ba Mỏ Trạng đến hết chợ Mỏ Trạng

5.500

3.300

2.000

 

Đoạn từ hết chợ Mỏ Trạng đến cầu Đồng Vương

5.500

3.300

2.000

 

Đoạn từ giáp cầu Đồng Vương đến ngã ba đi Đồng Tiến

3.000

1.800

1.100

 

Trung tâm xã Đồng Kỳ, Hồng Kỳ đi về các phía (khoảng cách 500m)

2.200

1.300

800

 

Đoạn tiếp giáp TT Bố Hạ đến cầu Phưa

2.200

1.300

800

 

Trung tâm các xã đi về các phía (khoảng cách 500m)

1.800

1.100

700

 

Các đoạn còn lại

1.200

700

400

 

4

Quốc lộ 17

 

 

 

 

Đoạn từ tiếp giáp TT Cầu Gồ đến hết trường THCS xã Phồn Xương

5.000

3.000

1.800

 

Đoạn từ trường THCS Phồn Xương đền hết Công ty may

4.000

2.400

1.400

 

Đoạn trung tâm xã Tam Hiệp đi về các phía (khoảng cách 500 m)

4.500

2.700

1.600

 

 

Đoạn từ trung tâm UBND xã Xuân Lương đi về các phía (khoảng cách 500 mđoạn QL 17 đi qua chợ

5.000

3.000

1.800

 

 

Đoạn đi qua xã Tam Hiệp từ Kiểm Lâm đến hồ Trại Cọ

3.500

2.100

1.300

 

 

Khu vực ngã ba Mỏ Trạng xã Tam Tiến đi về các phía (khoảng cách 500 m)

5.500

3.300

2.000

 

Các đoạn còn lại

3.000

1.800

1.100

 

5

Tỉnh lộ 242 (Đường 292 cũ)

 

 

 

 

Đoạn từ TT Bố Hạ đến giáp xã Hương Vỹ

4.000

2.400

1.400

 

Trung tâm UBND xã Hương Vĩ, Khu vực Cổng Châu xã Đồng Hưu đi về các phía (khoảng cách 500m)

3.000

1.800

1.100

 

Các đoạn còn lại

2.000

1.200

700

 

6

Tỉnh lộ 294 (Đường 287 cũ)

 

 

 

 

Khu vực ngã ba Tân Sỏi đi Nhã Nam đi về các phía (khoảng cách 500m)

4.000

2.400

1.400

 

Các đoạn còn lại

2.500

1.500

900

 

7

Đường từ TL292 qua xã Đồng Tâm đến đường TL 268

 

 

 

 

Đoạn từ TL 292 đến ngã ba (Cây xăng) xã Đồng Tâm

3.000

1.800

1.100

 

Đoạn từ Cây Xăng đến hết đất nhà ông Hòa

2.000

1.200

700

 

 

Đoạn từ hết đất nhà ông Hòa đến hết đất nhà ông Hứa Hải

1.500

900

500

 

Đoạn từ hết đất nhà ông Hứa Hi đến hết đất nhà ông Leo

1.300

800

500

 

Đoạn từ hết đất nhà ông Leo đến hết đất nhà ông Tuyển

1.200

700

400

Đoạn từ hết đất nhà ông Tuyển đến giáp đường 268

1.800

1.100

700

 

8

Đường huyện lộ thuộc trung tâm các xã đi về các phía (khoảng cách 500m): Đồng Tiến, Canh Nậu, Tiến Thắng, An Thượng, Tân Hiệp

 

 

 

 

Từ Ngã ba Tiến Thịnh đi về các phía (khoảng cách 500m)

1.500

900

500

 

Từ Ngã ba thôn Chùa Tân Hiệp đi về các phía (khoảng cách 500m)

1.500

900

500

 

Từ Ngã ba cầu Châu Phê An Thượng khoảng cách 500m

1.500

900

500

 

Đoạn từ tiếp giáp đường 268 đi Đồng Tiến đi về các phía (khoảng cách 500m)

2.000

1.200

700

 

Đoạn từ ngã ba Đông Sơn giáp TL 292 đi trường Lâm Sinh (khoảng cách 500m)

1.500

900

500

 

Đoạn từ cổng ông Thành đi trường Lâm Sinh

1.000

600

400

 

Đoạn tiếp giáp TT Cầu Gồ đến tiếp giáp đường 268

1.500

900

500

 

Đoạn từ ngã ba đường TL242 đi về trại mới (khoảng cách 300 m)

1.500

900

500

 

Đoạn từ cửa đền Suối Cấy đến giáp xã Đồng Hưu

800

500

300

 

Đoạn từ TL 292 đi trường PTTH Yên Thế

4.500

2.700

1.600

 

Đoạn xóm chẽ từ đường TL 292 đến đường 398

2.000

1.200

700

 

9

Đường cầu ông Bang

 

 

 

 

Đoạn từ ba gốc đến hết cầu ông Bang

3.000

1.800

1.100

 

Đoạn từ giáp cầu ông Bang đến hết đất hội trưởng thôn Trại Chuối

2.000

1.200

700

 

Đoạn từ hết đất hội trường thôn Trại Quân đến hết đất hội trường thôn Trại Chuối

1.200

700

400

 

Đoạn từ hết đất hội trường thôn Trại Chuối đến giáp đường 269

1.000

600

400

 

10

Đường liên xã Đồng Kỳ – Đồng Hưu

1.200

700

400

 

Đoạn từ đường TL268 đến hết đất nhà ông Lượng

800

500

300

 

Đoạn từ hết đất nhà ông Lượng đến giáp xã Đồng Hưu

800

500

300

 

II

BỔ SUNG

 

 

 

 

1

Thị trấn Cầu Gồ

 

 

 

 

 

Đoạn từ Quốc lộ 17 (toàn án huyện) đến tiếp giáp đường Cầu Gồ- Đồng Vương

3.000

1.800

1.100

 

Khu dân cư mới thị trấn cầu Gồ

 

 

 

 

+

Đối với đường 9m (lòng đường)

6.000

 

 

 

+

Các vị trí còn lại

4.500

 

 

 

 

Đoạn tiếp giáp Tỉnh lộ 292 đến Nhà văn hóa phố Cả Trọng, thị trấn Cầu Gồ

5.000

3.000

1.800

 

2

Thị trấn Bố Hạ

 

 

 

 

Khu dân cư mới thị trấn Bố Hạ (không áp dụng mặt đường Tỉnh 292)

 

 

 

 

Đường có mặt cắt 26,5m (Lòng đường 15m)

4.500

 

 

 

Đường có mặt cắt 15m, 15m (lòng đường 7m)

3.000

 

 

 

Các vị trí còn lại

2.000

 

 

 

3

Xã Phồn Xương

 

 

 

 

 

Đoạn Tiếp giáp Quốc lộ 17 đi Nhà văn hóa thôn Chẽ, xã Phồn Xương (khoảng cách 300 m)

2.000

1.200

700

 

4

Xã Xuân Lương

 

 

 

 

 

Đoạn Tiếp giáp Quốc lộ 17 đi Xuân Lung, xã Xuân Lương (khoảng cách 500 m)

3.000

1.800

1.100

 

5

Điểm dân cư xã Tân Sỏi (không áp dụng với đất báp Tỉnh lộ)

2.000

 

 

 

6. HUYỆN LẠNG GIANG

TT

TÊN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

 

ĐIỀU CHỈNH

 

 

 

 

I

ĐẤT ĐÔ THỊ

 

 

 

 

1.

Thị trấn Vôi

 

 

 

 

1.1

Quốc lộ 1A

 

 

 

 

 

Đường Cần Trạm

 

 

 

 

Đoạn từ giáp ranh xã PhMô đến Hạt kiểm lâm huyện

9.000

5.400

3.200

1.900

Đoạn từ Hạt kiểm lâm huyện đến đường rẽ vào thôn Toàn Mỹ

9.500

 

 

 

Đoạn từ đường rẽ vào thôn Toàn Mỹ đến đường vào cổng chợ Vôi

10.000

 

 

 

Đoạn từ đường vào cổng chợ Vôi đến ngã tư thị trấn Vôi (điểm giao cắt giữa Quốc lộ 1A với Tỉnh lộ 295)

12.000

 

 

 

Đoạn từ điểm giao cắt giữa Quốc lộ 1A với Tỉnh lộ 295 đến phố Trần Cảo

9.000

5.400

3.200

1.900

Đoạn từ đường Trần Cảo đến đường rẽ vào Sân vận động Quân Đoàn II

9.500

5.700

3.400

2.000

Đoạn từ lối rẽ vào Sân vận động Quân đoàn II đến Cửa hàng kinh doanh xăng dầu quân đội

7.500

4.500

2.700

1.600

Đoạn từ Cửa hàng kinh doanh xăng dầu quân đội đến giáp Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Yên Mỹ

6.500

3.900

2.300

1.300

 

Đường Hố Cát

 

 

 

 

Đoạn tiếp giáp đường vào Bệnh viện Đa khoa Lạng Giang đến ngã tư thị trấn Vôi có Barie đường sắt (dọc theo hành lang đường sắt)

5.000

3.000

1.800

 

Đoạn từ ngã tư thị trấn Vôi có Barie đường sắt dọc hành lang đường sắt đến điểm tiếp giáp đường vào thôn Non Cải

7.000

4.200

2.500

 

Đoạn từ đường vào thôn Non Cải đến hết đất thị trấn Vôi

4.000

2.400

1.400

 

1.2

Tỉnh lộ 295

 

 

 

 

 

Đường Nguyễn Trãi

 

 

 

 

Đoạn từ cầu Ván đến ngã tư thôn Toàn Mỹ

6.000

3.600

2.200

 

Đoạn từ ngã tư thôn Toàn Mỹ đến điểm giao cắt giữa QL 1A với tỉnh lộ 295

7.000

4.200

2.500

 

 

Đường Lê Lợi

 

 

 

 

Đoạn từ ngã tư thị trấn Vôi (đối diện Trạm gác Barie đường sắt) qua Trụ sở UBND thị trấn Vôi (khoảng cách 100 m) đến ngã 3 điểm giao nối giữa tỉnh lộ 295 với đường nội thị thị trấn Vôi

7.000

4.200

2.500

1.500

Đoạn từ điểm giao nối giữa tỉnh lộ 295 với đường nội thị thị trấn Vôi đến đường rẽ phía tây sân vận động huyện đi bãi rác thải Gò Đầm

7.000

4.200

2.500

 

Đoạn từ đường rẽ phía tây sân vận động huyện đi bãi rác thải Gò Đầm đến Cầu Ổ Chương

5.000

3.000

1.800

 

1.3

Đường nội thị thị trấn Vôi

 

 

 

 

 

Đoạn từ QL1A đến cầu Trắng

4.000

2.400

1.400

 

 

Phố Nguyễn Xuân Lan

8.000

4.800

2.900

 

 

Phố Phạm Văn Liêu

6.000

3.600

 

 

 

Phố Trần Cảo

 

 

 

 

Đoạn từ ngã tư thôn Toàn Mỹ đến hết Chi nhánh Công ty CP dịch vụ thương mại Lạng Giang

7.000

4.200

2.500

 

 

Phố Trần Cung

 

 

 

 

Đoạn từ điểm giao cắt với đường sắt đến ngã 3 điểm đấu ni với tỉnh lộ 295

5.000

3.000

1.800

 

 

Đưng Hoàng Hoa Thám

 

 

 

 

Đoạn tiếp giáp với Tỉnh lộ 295 đến lối rẽ vào Viện Kiểm sát và Bảo hiểm xã hội huyện

4.000

2.400

1.400

 

2.

Thị trấn Kép

 

 

 

 

2.1

Quốc lộ 1A

 

 

 

 

Đoạn từ ngã tư Kép đến đường Gom vào đồi Lương

5.000

3.000

 

 

Đoạn từ đường Gom vào khu đồi Lương đến cầu Vượt

3.500

 

 

 

2.2

Đường nội thị

 

 

 

 

Đoạn từ ngã tư Kép đến đường sắt đi Hương Sơn

4.500

2.700

 

 

Đoạn từ ngã tư Kép đến đường rẽ đối diện cổng chợ Kép

4.500

2.700

 

 

Đoạn từ đường rẽ đối diện cổng chợ Kép đến chân cầu Vượt

2.500

 

 

 

Đoạn từ chân cầu Vượt đến điểm giao cắt với đường sắt

 

 

 

 

2.3

Quốc lộ 37

 

 

 

 

 

Đoạn từ điểm giao cắt giữa Quốc lộ 1A cũ với QL37 đến lối rẽ đường vào xí nghiệp Hóa chất m

1.200

700

 

 

2.4

Đường trong ngõ, khu phố, xóm còn lại

800

600

400

300

II

ĐT VEN TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG

 

 

 

 

1.

Đường Tỉnh 295B

 

 

 

 

1.1

Xã Xuân Hương:

 

 

 

 

Đoạn từ điểm tiếp giáp địa gii hành chính xã Tân Dĩnh đến giáp thành phố Bắc Giang (dọc theo hành lang đường sắt)

2.500

1.500

 

 

1.2

Xã Tân Dĩnh

 

 

 

 

Đường 295B: Đoạn từ điểm tiếp giáp với thành phố Bắc Giang (xã Xương Giang) đến hết Bưu điện phố Giỏ

5.000

3.000

1.800

 

2

Quốc lộ 1A (Mi):

 

 

 

 

2.1

Xã Tân Dĩnh

 

 

 

 

Đoạn từ điểm tiếp giáp địa giới hành chính xã Dĩnh Trì (thành phố Bắc Giang) đến hết Cty TNHH bánh kẹo Tích Sĩ Giai

5.000

3.000

1.800

 

Đoạn từ hết Công ty TNHH bánh kẹo Tích Sĩ Giai đến đường rẽ vào Cầu Thảo

4.500

2.700

1.600

900

2.2

Xã Phi Mô

 

 

 

 

Đoạn từ Cửa hàng xăng dầu thôn Đại Phú II đến hết Ngân hàng chính sách XH huyện

6.000

3.600

2.200

 

Đoạn từ lối rẽ vào cầu Thảo đến giáp Cửa hàng xăng dầu thôn Đại Phú II

4.500

2.700

 

 

Đoạn từ đường vào thôn An Mỹ đến hết trường Mầm non (dọc theo hành lang đường st)

3.000

1.800

 

 

Đoạn từ hết trường Mầm non đến giáp xã Tân Dĩnh (dọc theo hành lang đường sắt)

2.500

1.500

 

 

2.3

Xã Yên Mỹ

 

 

 

 

Đoạn từ điểm tiếp giáo với đường vào Bệnh viện đa khoa Lạng Giang đến điểm tiếp giáp với Hạt giao thông (dọc theo hành lang đường sắt)

3.000

1.800

 

 

Đoạn từ Hạt giao thông đến Cổng Tổ Rồng (dọc theo hành lang đường sắt)

3.000

1.800

 

 

 

Đoạn từ Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Yên Mỹ đến lối rẽ vào Ban chỉ huy quân sự huyện

5.000

3.000

 

 

Đoạn từ điểm đu nối với Quốc lộ 1A đến cổng UBND xã

4.000

2.400

 

 

2.4

Xã Hương Lạc

 

 

 

 

Đoạn từ điểm tiếp giáp với lối rẽ vào Ban chỉ huy quân sự huyện đến Dốc Má

4.500

2.700

 

 

Đoạn từ điểm tiếp giáp với cống Tổ Rồng đến Dốc Má (dọc theo hành lang đường sắt)

2.500

1.500

 

 

2.5

Xã Hương Sơn

 

 

 

 

 

Đoạn từ điểm tiếp giáp với địa giới hành chính xã Hương Lạc đến đầu cầu Vượt (Hương Sơn)

3.500

2.100

 

 

2.6

Xã Tân Thịnh

 

 

 

 

Đoạn từ ngã tư Kép đến cổng chùa Long Khánh (thôn Sậm)

6.500

3.900

2.300

 

Đoạn từ cổng chùa Long Khánh thôn Sậm đến cổng cây xăng Công Minh

5.000

3.000

1.800

 

Đoạn từ cổng cây xăng Công Minh đến hết đất xã Tân Thịnh giáp thôn Thanh Lương xã Quang Thịnh

4.000

2.400

1.400

 

2.7

Xã Quang Thịnh

 

 

 

 

Đoạn từ giáp xã Tân Thịnh đi qua cầu vượt Quang Thịnh đến đường rẽ vào UBND xã Quang Thịnh

4.000

2.400

 

 

Đoạn đường rẽ vào UBND xã Quang Thịnh đến cầu Lường

5.000

3.000

 

 

3.

Tỉnh lộ 295

 

 

 

 

3.1

Xã Tân Hưng

 

 

 

 

Đoạn từ điểm thôn An Long – xã Yên Mỹ đến hết thôn Vĩnh Thịnh

5.000

3.000

 

 

Đoạn từ tiếp giáp thôn Vĩnh Thịnh đến hết thôn Đồng Nô

4.000

2.400

 

 

Đoạn từ tiếp giáp thôn Đồng Nô đến cầu Quật

3.500

2.100

 

 

3.2

Xã Yên Mỹ

 

 

 

 

Đoạn từ cầu Ván đến giáp ngã tư đi Xương Lâm

6.000

3.600

 

 

Đoạn từ giáp ngã tư đi Xương Lâm đến hết thôn An Long

5.000

3.000

 

 

Đoạn từ trường THPT Lạng Giang I đến giáp xã Tân Thanh

3.500

2.100

 

 

3.3

Xã Tân Thanh

 

 

 

 

Đoạn từ điểm tiếp giáp địa giới hành chính xã Yên Mỹ đến hết thôn Tuấn Mỹ

2.500

1.500

 

 

Đoạn từ hết thôn Tuấn Mỹ đến hết cống kênh G8

3.000

1.800

 

 

Đoạn từ hết cống kênh G8 đến giáp địa giới hành chính xã Tiên Lục

2.000

1.200

 

 

3.4

Xã Tiên Lục

 

 

 

 

Đoạn từ cánh đồng Bằng đến ngã ba thôn Giữa

1.500

900

 

 

Đoạn từ ngã ba thôn Giữa đến đường vào nhà văn hóa thôn Trong

3.500

2.100

 

 

Đoạn từ đường vào nhà văn hóa thôn Trong đến ngã ba thôn Ao Cầu

5.000

3.000

 

 

Đoạn từ ngã ba thôn Ao Cầu đến xã Mỹ Hà

2.500

1.500

 

 

3.5

Xã Mỹ Hà

 

 

 

 

Đoạn từ đồi De đến ngã ba Mỹ Lộc

2.500

1.500

 

 

Đoạn từ ngã ba Mỹ Lộc đến đu cầu Bến Tuần

3.000

 

 

 

4

Quốc lộ 31

 

 

 

 

4.1

Xã Đại Lâm

 

 

 

 

Đoạn từ Cầu Quất Lâm đến đường rẽ vào thôn Cống xã Thái Đào

4.000

2.400

 

 

Đoạn từ đường rẽ vào thôn Cng xã Thái Đào đến thôn Tiền xã Đại Lâm

5.000

3.000

 

 

Đoạn từ dộc cửa thôn Tiền đến giáp huyện Lục Nam

4.000

2.400

 

 

5

Quốc lộ 37

 

 

 

 

5.1

Xã Hương Sơn

 

 

 

 

 

Đoạn từ thôn Kép đến thôn Cẩy

1.000

600

 

 

6.

Tỉnh lộ 292

 

 

 

 

6.1

Xã Tân Thịnh

 

 

 

 

Đoạn từ ngã tư Kép đến cng UBND xã

6.000

3.600

2.200

 

Đoạn từ cổng UBND xã đến Bưu điện văn hóa xã

5.000

3.000

1.800

 

Đoạn từ hết Bưu điện văn hóa xã đến giáp xã Nghĩa Hòa

3.500

2.100

1.200

 

6.2

Xã Nghĩa Hòa

 

 

 

 

Đoạn từ cầu Đồng đến hết Cửa hàng xăng dầu phố Bằng

3.000

1.800

 

 

Đoạn từ hết Cửa hàng xăng dầu phố Bằng đến hết phố Bằng

4.500

2.700

 

 

Đoạn cuối phố Bằng đến lối rẽ đi xã Đông Sơn

3.000

1.800

 

 

6.3

 An Hà

 

 

 

 

Đoạn từ phố Bằng đến đường rẽ vào thôn Đông và UBND xã

4.500

2.700

 

 

Đoạn từ đường vào thôn Đông và UBND xã đến hết xóm Mia

3.000

1.800

 

 

6.4

Xã Nghĩa Hưng

 

 

 

 

Đoạn từ cầu Bố Hạ đến lối rẽ vào UBND xã

3.500

2.100

 

 

Đoạn từ lối rẽ vào UBND xã đến Mia

3.000

1.800

 

 

7.

Đường huyện, xã

 

 

 

 

7.1

Xã An Hà

 

 

 

 

Đoạn từ lối rẽ từ đường 292 vào cổng UBND xã An Hà

2.500

1.500

 

 

Đoạn từ giáp xã Hương Lạc đến Mia

1.500

900

 

 

7.2

Xã Nghĩa Hoà:

 

 

 

 

Đoạn từ Tỉnh lộ 292 đến cầu Trắng

2.500

1.500

 

 

Đoạn từ Đồi Đành đến Cầu Sắt (giáp xã Đông Sơn-huyện Yên Thế)

1.000

 

 

 

Đoạn từ tỉnh lộ 292 đến Đồi Đành

1.200

700

 

 

7.3

Xã Nghĩa Hưng

 

 

 

 

Đoạn từ Tỉnh lộ 292 đến giáp xã Đào Mỹ

2.000

1.200

 

 

 

Đoạn từ ngã ba Mia tnh lộ 292 đi đồi Đành (Đông Sơn)

1.500

900

 

 

7.4

Xã Đào Mỹ

 

 

 

 

Đoạn từ cầu xóm Ruồng Cái đến dốc Hoa Dê

3.000

1.800

1.100

 

Đoạn từ Tân Quang đi cầu Bạc

1.000

 

 

 

 

Đoạn từ dốc Hoa Dê đến cống Trắng giáp xã Nghĩa Hưng

1.500

900

 

 

 

Đoạn từ cầu xóm Ruồng Cái đến Đồng Anh (xã Tiên Lục)

2.000

1.200

 

 

7.5

Xã Mỹ Thái

 

 

 

 

Đoạn từ Cu Đỏ đến cống ngã ba lối rẽ đi thôn Hoành Sơn xã Phi Mô

2.000

1.200

 

 

Đoạn từ ngã ba lối rẽ đi xã Phi Mô đến hết cống đầu phố Triển

2.500

1.500

 

 

Đoạn từ hết cống đầu phố Triển đến chân dốc Nghè

4.000

2.400

 

 

Đoạn từ hết chân dốc Nghè phía phố Triển đến hết dốc Miếu thôn Chi Lễ

1.500

900

 

 

7.6

Xã Quang Thịnh

 

 

 

 

Đoạn toàn bộ đường Tránh

1.500

900

 

 

Đoạn đầu nối Quốc lộ 1A đến hết Nhà văn hóa thôn Ngọc Sơn (đường vào Sư 3)

2.000

1.200

 

 

Đoạn từ QL 1A đến cổng công ty xi măng Hương Sơn

2.500

1.500

 

 

Đoạn từ đường Tránh đến cầu Quang Hiển

1.500

900

 

 

7.7

Xã Xương Lâm

 

 

 

 

Đoạn từ thôn Đồng Lạc (xã Yên M) đến ngã ba thôn Quyết Tiến

3.500

 

 

 

Đoạn từ ngã ba thôn Quyết Tiến đến giáp xã Đại Lâm

1.500

 

 

 

Đoạn từ UBND xã đến dốc rừng Mùi (thôn Đông Lễ)

2.000

 

 

 

Đoạn từ dốc rừng Mùi (thôn Đông Lễ) đến Cầu Thảo

2.500

 

 

 

7.8

Xã Tân Dĩnh

 

 

 

 

Đoạn từ cách vị trí 1 của đường 295B đi cầu Đỏ

2.500

1.500

 

 

Đoạn từ cách vị trí 1 của đường 295B đến ngã 3 thôn Dĩnh Tân

3.000

1.800

 

 

7.9

Xã Hương Sơn

 

 

 

 

Đim cắt QL 1A cũ với QL 37 đến Trạm gác ghi

1.500

900

 

 

Đoạn từ Quốc lộ 1A đến cổng Công ty xi măng Hương Sơn

2.000

1.200

 

 

Đoạn ngã ba giáp với QL 37 đến ngã ba thôn Đồn 19 lối rẽ vào trường Trung học cơ sở Hương Sơn

1.500

900

 

 

7.10

Xã Phi Mô

 

 

 

 

Đoạn từ UBND xã đến thôn Phi Mô

1.500

 

 

 

Đoạn từ thôn Phi Mô đến cầu Cuốn thôn Hoành Sơn

1.300

 

 

 

7.11

Xã Hương Lạc

 

 

 

 

Đoạn từ ngã tư UBND xã đi vào kho E 927 thôn 14

1.300

700

 

 

Đoạn từ QL1A đường vào sân bay Kép đến dc Má

2.000

1.200

 

 

Đoạn từ giáp địa giới hành chính xã Yên Mỹ đến giáp địa giới hành chính xã An Hà

1.500

900

 

 

7.12

Xã Mỹ Hà

 

 

 

 

Đoạn từ đầu cu Bến Tuần đến ngã tư thôn Thị

2.000

 

 

 

Đoạn từ ngã tư thôn Thị đến Lò Bát cũ

1.200

 

 

 

Đoạn từ Lò Bát cũ đến giáp địa giới hành chính xã Dương Đức

1.500

 

 

 

7.13

Xã TiêLục

 

 

 

 

Đoạn từ ngã ba Ao Cầu đi xã Đào M

2.500

1.500

 

 

7.14

Xã Yên Mỹ

 

 

 

 

Đoạn từ cầu Bệnh viện đến đường vào nhà văn hóa thôn Đồng Cống

2.000

1.200

 

 

Đoạn từ đường vào nhà văn hóa thôn Đồng Cống đến hết đất Yên Mỹ

1.500

900

 

 

Đoạn từ điểm tiếp giáp với Tỉnh lộ 295 đến thôn Đồng Lạc

2.000

 

 

 

 

BỔ SUNG

 

 

 

 

1

Xã Phi Mô

 

 

 

 

Đoạn từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện đến đầu Đường Hoàng Hoa Thám

5.000

3.000

1.800

 

Đoạn từ điểm đấu ni với phố Đặng Thế Công đến lối rẽ vào Viện kiểm sát nhân dân và Bảo hiểm xã hội huyện

4.500

2.700

1.600

 

2

Khu đô thị phía Tây thị trấn Vôi

 

 

 

 

Mặt cắt đường 31m (bám tỉnh lộ 295 – Đường Lê Lợi)

 

7.000

 

 

Mặt cắt đường 37m (liền kề bám đường chính khu đô thị)

 

7.000

 

 

Mặt cắt đường 37m (biệt thự bám đường chính khu đô thị)

 

7.000

 

 

Mặt cắt đường 24m (liền kề bám đường chính khu vực)

 

5.000

 

 

Mặt cắt đường 24m (biệt thự bám đường chính khu vực)

 

5.000

 

 

Mặt cắt đường 20,5m (liền kề bám đường khu vực)

 

5.000

 

 

Mặt cắt đường 20,5m (biệt thự bám đường khu vực)

 

5.000

 

 

Mặt cắt đường 19m (bám đường gom phía Tây QL 1)

 

7.000

 

 

Mặt cắt đường 16m (liền kề bám đường phân khu vực)

 

4.000

 

 

Mặt cắt đường 16m (biệt thự bám đường phân khu vực)

 

4.000

 

 

Mặt cắt đường 15m (liền kề bám đường phân khu vực)

 

4.000

 

 

Mặt cắt đường 15m (biệt thự bám đường phân khu vực)

 

4.000

 

 

Mặt cắt đường 13m (bám đường phân khu vực)

 

4.000

 

 

Mặt cắt đường 12m (bám đường phân khu vực)

 

4.000

 

 

3

Khu dân cư Đông Bắc- thị trn Vôi

 

 

 

 

 

Mặt cắt đường 18m (bám sân vận động QĐ2)

 

7.000

 

 

4

Khu dân cư thôn Tân Luận- xã Phi Mô

 

 

 

 

Mặt cắt đường 20,5m (giáp đường giao thông Vôi-Phi Mô)

 

3.000

 

 

Mặt cắt đường 16m (giáp đường giao thông Vôi-Phi Mô)

 

3.000

 

 

5

Khu dân cư Máng Cao- xã Yên Mỹ

 

 

 

 

Mặt cắt đường 14,5m (bám đường khu vực)

 

4.000

 

 

Mặt cắt đường 11,5m (bám đường khu vực)

 

4.000

 

 

6

Khu dân cư thôn 5 – xã Hương Lạc

 

 

 

 

Mặt cắt đường 14m (Mặt cắt 1-1 bám đường khu vực)

 

3.500

 

 

Mặt cắt đường 13m (Mặt cắt 2-2 bám đường khu vực)

 

3.500

 

 

 

Mặt cắt đường 10(Mặt cắt 3-3 bám đường khu vực)

 

3.500

 

 

7

Khu dân cư thôn Kép 11- xã Hương Sơn

 

 

 

 

Mặt cắt đưng 11,5m (bám đường khu vực mặt cắt 1-1)

 

2.500

 

 

8

Khu dân cư thôn cầu Đá – xã Quang Thịnh

 

 

 

 

Mặt cắt đường 16m (đường đi QL1A, Nghĩa Hòa)

 

3.500

 

 

9

Khu dân cư thôn Hạ – xã Nghĩa Hòa

 

 

 

 

Mặt cắt đường 13m (mặt cắt 1-1 bám đường khu vực)

 

2.500

 

 

Mặt cắt đường 14m (mặt cắt 2-2 bám đường khu vực)

 

2.500

 

 

 

Mặt cắt đương 19,5m (mặt cắt 3-3 bám đường khu vực)

 

2.500

 

 

 

Mặt cắt đường 15m (mặt cắt 4-4 bám đường khu vực)

 

2.500

 

 

10

Khu dân cư thôn Đông- xã An Hà

 

 

 

 

Mặt cắt đường 15,5m (bám đường khu vực)

 

4.000

 

 

Mặt cắt đường 8,5m (bám đường khu vực)

 

4.000

 

 

11

Khu dân cư thôn Lèo – xã Tân Thịnh

 

 

 

 

Mặt cắt đường 16,5m (bám đường khu vực)

 

5.000

 

 

Mặt cắt đường 14,5m (bám đường khu vực)

 

5.000

 

 

Mặt ct đường 13m (bám đường khu vực)

 

5.000

 

 

12

Khu dân cư thôn De – xã Nghĩa Hưng

 

 

 

 

Mặt cắt đường 16m (bám đường khu vực)

 

3.000

 

 

Mặt cắt đường 15m (bám đường khu vực)

 

3.000

 

 

13

Khu dân cư thôn Mỹ Hưng- xã Tân Hưng

 

 

 

 

Mặt cắt đường 15m (bám đường khu vực)

 

3.000

 

 

14

Khu dân cư thôn Vĩnh Thịnh- xã Tân Hưng

 

 

 

 

Mặt cắt đường 16m (bám đường khu vực)

 

3.000

 

 

Mặt cắt đường 13m (bám đường khu vực)

 

3.000

 

 

15

Khu dân cư thôn Ruồng Cái – xã Đào Mỹ

 

 

 

 

Mặt cắt đường 18m (mặt cắt 1-1 bám đường khu vực)

 

3.000

 

 

Mặt cắt đường 14m (mặt cắt 2-2 bám đường khu vực)

 

3.000

 

 

Mặt cắt đường 13m (mặt cắt 3-3 bám đường khu vực)

 

3.000

 

 

Mặt cắt đường 12m (mặt cắt 4-4 bám đường khu vực)

 

3.000

 

 

16

Khu dân cư khu ch Năm – xã Tiên Lục

 

 

 

 

Mặt cắt đường 19m (bám đường khu vực)

 

5.000

 

 

Mặt cắt đường 15m (bám đường khu vực)

 

5:000

 

 

17

Khu dân cư thôn Tân Sơn – xã Tân Dĩnh

 

 

 

 

Mặt cắt đường 31m (bám đường khu vực)

 

5.000

 

 

Mặt cắt đường 16m (bám đường khu vực)

 

5.000

 

 

17

Khu dân cư thôn Dĩnh Tân- xã Tân Dĩnh

 

 

 

 

Mặt cắt đường 21,5m (bám đường khu vực)

 

5.000

 

 

Mặt cắt đường 16m (bám đường khu vực)

 

5.000

 

 

Mặt cắt đường 14m (bám đường khu vực)

 

5.000

 

 

18

Khu dân cư thôn Hậu – xã Đại Lâm

 

 

 

 

Mặt ct đường 18m (mặt cắt 1 -1 bám đường khu vực)

 

5.000

 

 

Mặt cắt đường 16m (mặt cắt 2-2 bám đường khu vực)

 

5.000

 

 

7. HUYỆN LỤC NAM

Đơn vị tính: 1.000đ/m2

TT

TÊN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

 

ĐIU CHỈNH

 

 

 

 

I

ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ

 

 

 

 

1

Thị Trấn Đi Ngô

 

 

 

 

1.1

Quốc lộ 31

 

 

 

 

Đoạn từ giáp đất xã Chu Điện đến ngã tư Đồi Ngô QL31 (Trừ đoạn từ NVH Phố Thanh Xuân đến đường rẽ vào cầu Vân Động không có vị trí 2)

15.000

9.000

6.000

3.000

Đoạn từ giáp ngã tư Đồi Ngô đi Ngòi sấu QL31 (giáp đất Tiên Hưng)

10.000

6.000

4.000

2.000

1.2

Khu trung tâm của thị trấn

 

 

 

 

Khu dân cư làn 2 số 1- thị trấn Đồi Ngô

8.000

4.800

3.200

1.600

Đoạn từ Quốc lộ 31 vào Bệnh viện đa khoa Lục Nam

5.000

3.000

2.000

1.000

2

Thị trấn Lục Nam

 

 

 

 

2.1

Tỉnh lộ 293

 

 

 

 

Đoạn từ giếng ngun đến hết cây xăng ông Chung

6.000

3.600

2.400

1.200

Đoạn từ cây xăng ông Chung đến đầu cầu

5.000

3.000

2.000

1.000

2.2

Các đường nội thị thuộc thị trấn

 

 

 

 

Đoạn từ cầu phao cũ đến phố Vườn Hoa

1.500

900

600

300

Đoạn từ giáp phố Vườn Hoa đi Cương Sơn

1.300

780

520

260

Đoạn từ cầu Lục Nam đến hết Chàng 2 (đường đi Huyền Sơn)

1.300

780

520

260

Khu vực trước trường mầm non và vành đai chợ

3.500

2.100

1.400

700

Đoạn từ đầu đường tỉnh lộ 293 đến giáp Non Chòi

2.500

1.500

1.000

500

Đường trong ngõ, xóm còn lại

800

480

320

160

II

ĐẤT VEN TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG

 

 

 

 

1

Quốc lộ 31

 

 

 

 

1.1

Xã Phương Sơn

 

 

 

 

Đoạn từ Tân Thành (Đại Lâm, Lạng Giang) đến chân dốc Ngã Tư Cầu Lồ

4.000

2.400

1.600

800

Đoạn từ giáp chân dốc (phía tây ngã tư cầu Lồ) đến đường rẽ vào Đình Sàn

5.000

3.000

2.000

1.000

Đoạn từ giáp đường rẽ vào đình Sàn đến hết bờ kênh Y8

15.000

9.000

6.000

3.000

Đoạn từ hết bờ kênh Y8 đến hết đường tàu

17.000

10.200

6.800

3.400

Đoạn từ giáp đường tàu đến đỉnh dốc Sàn

7.000

4.200

2.800

1.400

1.2

Xã Chu Điện

 

 

 

 

Đoạn từ đỉnh Dốc Sàn đến đường rẽ thôn Hà Mỹ

8.000

4.800

3.200

1.600

Đoạn từ giáp đường rẽ vào thôn Hà Mỹ đến hết cầu mẫu Sơn

4.000

2.400

1.600

800

Đoạn từ hết cầu Mu Sơn đến đất TT Đồi Ngô

5.000

3.000

2.000

1.000

1.3

Tiên Hưng

 

 

 

 

Đoạn từ cầu Sấu đến đường rẽ vào nhà văn hóa thôn Già Khê Làng

7.000

4.200

2.800

1.400

Đoạn từ giáp đường rẽ vào NVH thôn Già Khê Làng đến cầu Già Khê

7.000

4.200

2.800

1.400

Đoạn từ giáp Cầu già Khê đến đất Tiên Nha

6.000

3.600

2.400

1.200

2

Quốlộ 37

 

 

 

 

2.1

Xã Cẩm Lý

 

 

 

 

Đoạn từ đường rẽ Hố Xa thôn Hố Chúc đến hết Cẩm Lý QL37

1.500

900

600

400

Đoạn từ giáp đường rẽ đi Đồi Quảng Nghiệp đến cổng nhà máy gạch

4.000

2.600

1.600

1.000

Đường rẽ hố Xa thôn Hố Chúc

4.000

2.400

1.600

800

4

Tỉnh lộ 293

 

 

 

 

4.1

Xã Bình Sơn: Đoạn từ ngã ba Đồng Đỉnh đi 300m về các bên đề nghị bỏ đoạn này đưa về bảng giá đất ở nông thôn

700

400

300

100

4.2

Xã Trường Sơn: Đoạn từ cổng UB xã đến hết nhà hàng Ngát Hoa thôn Mới tỉnh lộ 293

1.000

500

300

100

4.3

Nghĩa Phương

 

 

 

 

Đoạn từ bãi rác của xã Nghĩa Phương giáp đất xã Vô Tranh đến nhà bà Bạn thôn Mã Tẩy

1.500

900

600

300

Đoạn từ nhà bà Bạn thôn Mã Tẩy đến thôn Phượng Hoàng giáp đất xã Cương Sơn

1.800

1.000

600

300

Đoạn từ nhà máy Sắn thôn Dùm đến nhà ông Cương thôn Ba Gò

1.800

1.000

600

300

II. B SUNG

 

 

 

 

1

Tỉnh lộ 293

 

 

 

 

1.1

Xã Tiên Hưng

 

 

 

 

 

Đoạn từ đường tnh 293 vào trường Phổ thông trung học

2.500

1.500

1.000

800

2

Khu Trung tâm của TT Đồi Ngô

 

 

 

 

2.1

TT Đồi Ngô

 

 

 

 

 

Dự án khu dân cư Hồ Thanh Niên khu bám mặt hồ

8.000

 

 

 

 

Dự án khu dân cư Hồ Thanh Niên các lô phía sau

4.500

 

 

 

 

Đường từ quốc lộ 31 vào trường THCS Đồi Ngô

4.000

2.400

1.600

800

 

Đường từ khu dân cư làn 2, số 1 đi ngã ba Cống Chm

4.500

2.700

1.800

900

3

Khu trung tâm các xã

 

 

 

 

3.1

Xã Vô Tranh:

 

 

 

 

 

Đoạn từ ngã ba Ao Vè đến nhà văn hóa thôn Đồng Quần

1.100

700

500

 

 

Đoạn từ nhà văn hóa thôn Đồng Quần hết địa phận Quảng Hái Hồ

700

500

300

 

4

Quốc lộ 37

 

 

 

 

4.1

Xã Cẩm Lý

 

 

 

 

 

Đất ở đô thị ven trục đường giao thông, đoạn từ đường rẽ Hố Xa, thôn Hố Chúc đến hết cẩm Lý quốc lộ 37

2.000

1.200

700

 

8. HUYỆN LỤC NGẠN

Đơn vị tính: 1.000đ/m2

TT

TÊN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

A

ĐIỀU CHỈNH

 

 

 

 

I

ĐẤT ĐÔ THỊ (THỊ TRẤN CHỦ)

 

 

 

 

1.

Đường Thân Cảnh Phúc (Quốc lộ 31)

 

 

 

 

Đoạn từ ngã tư Tân Tiến đến hết đường rẽ đi chùa Chũ (bến xe cũ)

13.200

9.200

6.600

4.000

Đoạn từ hết đường rẽ đi chùa Chũ (bến xe cũ) đến ngã tư đài Truyền hình

15.600

10.900

7.800

4.700

Đoạn từ sau Ngã tư đài truyền hình đến Ngã tư cơ khí

18.000

12.600

9.000

5.400

Ngõ số 03 (Đoạn từ QL31 đến trạm điện)

4.000

2.800

2.000

2.000

Ngõ số 11 (Đoạn từ UBND TT đến ngã tư đường rẽ đi bờ mương)

4.000

2.800

2.000

1.200

Ngõ số 15 đường Thân Cnh Phúc (Đoạn từ QL31 đến hết đất Ngân hàng chính sách Xã Hội)

11.000

7.700

5.500

3.300

Ngõ số 23 đường Thân Cnh Phúc (Đoạn từ NVH khu Trường Chinh đến hết nhà ông Thành (công an)

4.000

2.800

2.000

1.200

2

Đường Lê Hồng Phong (Tỉnh lộ 289)

 

 

 

 

Ngõ số 01 (Đoạn từ đường 289 đến cổng Công An)

12.000

8.400

6.000

3.600

Đoạn từ ngã tư Truyền hình (đi Khuôn Thần) đến hết đường Lê Duẩn (KT – BV)

12.000

8.400

6.000

3.600

Đoạn từ sau đường Lê Duẩn đến đường rẽ vào đường Nội Bàng

10.000

7.000

5.000

3.000

Đoạn từ đường rẽ vào đường Nội Bàng đến Cầu Hôi (Trù Hựu)

8.500

6.000

4.300

2.600

3

Đường Lê Dun (Đường KT-BV)

12.000

8.400

6.000

3.600

Ngõ số 01 (Đoạn từ nhà ông Cẩm đến giáp cổng chợ Chũ phía Bắc)

3.500

2.500

1.800

1.100

Ngõ số 04 (Đoạn từ nhà bà chung đến hết đất nhà bà Khổi)

3.000

2.100

1.500

900

Ngõ số 06 (Đoạn từ nhà ông Đức đến ngã ba Minh Lập)

4.000

2.800

2.000

1.200

4

Đường Phạm Ngũ Lão

 

 

 

 

Đoạn từ nhà ông Tư (Oánh) đến cổng chợ phía Bắc

10.000

7.000

5.000

3.000

Đoạn giáp cổng chợ Chũ (phía Bắc) đến hết đất nhà ông Lý (đường Lê Duẩn)

6.500

4.600

3.300

2.000

Đoạn từ nhà ông Nghị (đường Lê Duẩn) đến ngã ba Minh Lập

5.500

3.900

2.800

1.700

5

Đường Trần Phú

 

 

 

 

Đoạn từ ngã tư Bờ hồ (công viên) đến giao đường Lê Duẩn

14.000

9.800

7.000

4.200

Đoạn từ đường Lê Duẩn đến hết Nhà văn hóa khu Trần Phú

10.000

7.000

5.000

3.000

Đoạn từ giáp Nhà văn hóa khu Trần Phú đến hết đường 289 (phía Tây THPT)

4.500

3.200

2.300

1.400

Đoạn từ giáp nhà văn hóa Trần Phú đến ngã ba nhà ông Đạt

6.000

4.200

3.000

1.800

Đoạn từ ngã ba nhà ông Đạt đến hết đất nhà ông Rễ

3.000

2.100

1.500

900

Đoạn từ ngã ba nhà ông Đạt đến đường 289

3.000

2.100

1.500

900

Nhà văn hóa Trần Phú đến hết đất nhà ông An

3.400

2.400

1.700

1.000

6

Đường Hà Thị

 

 

 

 

Đoạn từ ngã tư Truyền hình đến ngã ba nhà ông Quang

10.000

7.000

5.000

3.000

Đoạn từ ngã ba ông Quang đến hết khu Nhà máy nước sạch

7.000

4.900

3.500

2.100

7

Đường Vi Hùng Thắng

 

 

 

 

Đoạn từ ngã 3 nhà ông Quang đến ngã ba ông Lộc

5.000

3.500

2.500

1.500

Đoạn từ ngã ba ông Lộc đến hết chùa Chũ

3.500

2.500

1.800

1.100

Đoạn ngã ba ông Lộc đến hết khu nhà máy Nước sạch

3.500

2.500

1.800

1.100

8

Đường Lê Lợi

 

 

 

 

Đoạn từ ngã tư Bờ Hồ đến hết trường Tiểu học Chũ

12.000

8.400

6.000

3.600

Đoạn từ giáp trường Tiểu học Chũ đến hết cầu Chũ

9.000

6.300

4.500

2.700

Ngõ số 02 (Đoạn từ nhà ông Ty đến hết đất nhà văn hóa làng Chũ)

6.500

4.600

3.300

2.000|

9

Đường Nội Bàng

 

 

 

 

Đoạn từ ngã ba vào Trường THPT bán công đến hết nhà Triển Hằng

7.000

4.900

3.500

2.10o||

Đoạn từ giáp nhà Triển Hằng đến hết đất thị trấn

4.500

3.200

2.300

1.40o||

10

Đường Dã Tượng

 

 

 

 

Đoạn từ ngã tư Cơ khí đến ngã ba đường Lê Duẩn

14.000

9.800

7.000

4.200

Đoạn từ ngã ba đường Lê Duẩn đến ngã ba Minh Lập

12.000

8.400

6.000

3.600

11

Đường Yết Kiêu

 

 

 

 

Đoạn từ ngã tư Cơ khí đến giáp làng Cầu Cát (hết đất thị trấn)

7.200

5.000

3.600

2.200

12

Đường Nguyễn Thị Minh Khai

 

 

 

 

Đoạn từ ngã ba nhà ông Mô đến hết nhà VH khu Minh Khai (đường bê tông)

5.000

3.500

2.500

1.500

Đoạn từ nhà VH Minh Khai đến hết đất cơ khí

4.500

3.200

2.300

1.400

Đoạn nhà ông Mô đến hết nhà văn hóa làng Chũ

4.000

2.800

2.000

I.200I

13

Tuyến đường chưa được đặt tên

 

 

 

 

Đoạn từ ngã ba đường rẽ đi bờ mương đến cổng trường THCS Chũ

3.000

2.100

1.500

900

Đoạn từ giáp bờ mương đi Thanh Hùng

3.000

2.100

1.500

900

Đoạn từ bà Lan đến hết nhà ông Tập

5.000

3.500

2.500

1.500

Đoạn từ nhà văn hóa làng Chũ đến ngã ba đi cầu Chũ

3.000

2.100

1.500

900

Đường trong ngõ, xóm, khu phố còn lại

2.000

1.400

1.000

600

II

ĐT VEN TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG

 

 

 

 

1

Xã Trù Hựu

 

 

 

 

1.1

Quốc lộ 31

 

 

 

 

 

Đoạn từ ngã ba Tân Tiến đến hết chợ nông sản

11.000

7.700

5.500

3.300

 

Đoạn từ chợ nông sản vào núi Mói

9.500

6.700

4.800

2.900

 

Đoạn từ giáp từ đường rẽ vào núi Mói hết đường rẽ vào làng Hựu

8.000

5.600

4.000

2.400

Đoạn từ trường rẽ vào làng Hựu đến hết đất Trù Hu

6.000

4.200

3.000

1.800

1.2

Đường liên xã

 

 

 

 

Đoạn từ QL 31 đến đường rẽ khu Dốc Đồn

5.000

3.500

2.500

1.500

Đoạn từ cầu hội (sát đất TT chũ) đến đất thôn Hải Yên

6.000

4.200

3.000

1.800

Đoạn từ đất thôn Hải Yên rẽ vào Ra Đa

3.500

2.500

1.800

1.100

Đoạn từ đơn vị Ra Đa đến đường rẽ cầu 38

2.500

1.800

1.300

800

2

Xã Quý Sơn

 

 

 

 

2.1

Quốc lộ 31

 

 

 

 

Đoạn từ ngã ba Tân Tiến đến hết chợ nông sản

11.000

7.200

5.500

3.300

Đoạn từ chợ nông sản vào núi Mới (bên kia địa phn xã Trù Hựu)

9.500

6.700

4.800

2.900

Đoạn từ giáp từ đường rẽ vào núi Mới hết đường rẽ vào làng Hu (bên kia địa phn xã Trù Hựu)

8.000

5.600

4.000

2.400

Đon từ đường rẽ vào làng Hưu đến hết đất Trù Hựu

6.000

4.200

3.000

1.800

Đoạn từ hết đất Trù Hựu đến cầu Trại Một

4.000

2.800

2.000

1.200

Đoạn từ Cầu Gia nghé đế đường rẽ vào Thum Cũ (Tam Tầng)

5.000

3.500

2.500

1.500

3

Xã Phượng Sơn

 

 

 

 

3.1

Quốc lộ 31

 

 

 

 

Đoạn từ cầu Cao đến cầu Trại Một

4.000

2.800

2.000

1.200

Đoạn từ Cầu Trại Một đến cầu Gia Nghé

5.000

3.500

2.500

1.500

Đoàn từ cầu Gia Nghé đến hết đường rẽ thôn Mào Gà

5.000

3.500

2.500

1.500

Đoàn từ giáp đườnrẽ thôn Mào Gà đến đường 15m

5.000

3.500

2.500

1.500

Đoạn từ đường 15m đến cổng UBND xã

8.000

5.600

4.000

2.400

Đoạn từ giáp cổng UBND xã đến hết đường 15m

9.000

6.300

4.500

2.700

 

Đoạn từ đầu đường 15m đến hết đường vào Nghĩa trang thôn Kim 3

8.000

5.600

4.000

2.400

 

Đoạn từ giáp đường vào Nghĩa trang thôn Kim 3 đến hết trường THPT s 3

6.000

4.200

3.000

1.800

Đon từ hết trường THPT số 3 đến hết đường rẽ thôn Bòng

4.000

2.800

2,000

1.200

Đoạn từ đường rẽ thôn Bòng đến hết đất Lục Ngạn

2.000

1.400

1.000

600

 

Đường liên xã

 

 

 

 

Đoạn từ QL 31 đi Trường Khanh xã Đông Hưng (H.Lục Nam)

800

560

400

240

Đoạn từ QL 31 đi Trại Cháy xã Quý Sơn

800

560

400

240

4

Xã Nghĩa Hồ

 

 

 

 

4.1

Quốc lộ 31

 

 

 

 

Đoạn từ Ngã tư cơ khí đến Cầu Cát

17.000

11.900

8.500

5.100

Đoạn từ cầu cát đến ngã ba Trung Nghĩa

15.000

10.500

7.500

4.500

Đoạn từ ngã ba Trung Nghĩa hết đường rẽ bến xe Bus

15.000

10.500

7.500

4.500

Đoạn từ bến xe Bus đến hết đường rẽ Công ty Lâm Nghiệp

13.000

9.100

6.500

3.900

Đoạn từ đường rẽ công ty lâm nghiệp đến hết đường rẽ vào thôn hổi (hết đất nhà ông Phô)

10.000

7.000

5.000

3.000

Đoạn từ đường rẽ thôn i hết đất Nghĩa Hồ

6.000

4.200

3.000

1.800

4.2

Đường liên xã

 

 

 

 

Đoạn từ ngã ba Minh Lập đến ngã ba nhà ông Năm

5.500

3.900

2.800

1.700

Đoạn từ Quốc Lộ 31 đến hếđất trường tiểu học

7.000

4.900

3.500

2.100

Đoạn từ giáp trường tiểu học đến hết nhà ông Hiếu

3.500

2.500

1.800

1.100

Đoạn từ giáp nhà ông Hiếu đến ngã ba Sư đoàn 325 (cũ)

3.000

2.100

1.500

900

Đường bê tông thôn Minh khai (dọc cả tuyến)

4.000

2.800

2.000

1.200

5

Xã Hồng Giang

 

 

 

 

5.1

Quốc lộ 31

 

 

 

 

Đoạn giáp đất Nghĩa Hồ đến giáp đất nhà ông Đỗ Thế Vân

5.000

3.500

2.500

1.500

Đoạn từ đất nhà ông Đỗ Thế Vân đến hết lối rỗ đền Từ Hả

7.000

4.900

3.500

2.100

Đoạn từ hết lối rẽ đền Từ Hả đến hết đất nhà ông Giáp Ngọc Ninh

8.000

5.600

4.000

2.400

Đoạn từ nhà ông Giáp Ngọc Ninh đến hết đất nhà ông Giáp Hồng Mạnh

6.000

4.200

3.000

1.800

Đoạn từ nhà ông Giáp Hồng Mạnh đến giáp đất Hồng Giang (giáp xã Giáp Sơn)

4.500

3.200

2.300

1.400

5.1

Tỉnh lộ 290

 

 

 

 

Đoạn ngã ba Kép đến hết đường rẽ UBND xã

6.000

4.200

3.000

1.800

Đoạn từ đường rẽ UBND xã đến hết trạm điện 110KV

5.000

3.500

2.500

1.500

Đoạn từ giáp trạm điện 110KV đến cổng thôn Lường

4.000

2.800

2.000

1.200

Đoạn từ cổng thôn Lường đến bờ mương kênh 3

3.000

2.100

1.500

900

Đoạn từ bờ mương kênh 3 đến cổng thôn Ngọt

2.000

1.400

1.000

600

Đoạn từ cổng thôn Ngọt đến hết đất Hồng Giang

1.500

1.100

800

500

6

 Giáp Sơn

 

 

 

 

6.1

Đường liên xã

 

 

 

 

Đoạn từ ngã tư Lim đến giáp xã Tân Quang

1.700

1.200

600

400

7

Xã Tân Hoa

 

 

 

 

7.1

Quốc lộ 31

 

 

 

 

Đoạn từ nhà ông Nông Văn May đến hết thôn Phật Trì

1.500

900

700

 

Đoạn từ nhà ông Hoàng Văn Mão đến hết đất xã Tân Hoa

1.400

900

600

 

7.2

Quốc lộ 279

 

 

 

 

Đoạn từ giáp ngã ba đường rẽ Kim Sơn đến cổng trường tiểu học

900

600

400

 

8

Xã Thanh Hải

 

 

 

 

8.1

Đường liên xã

 

 

 

 

Đoạn từ cầu suối Bồng đến hết Cống Gạch

1.500

800

600

 

Đoạn từ giáp Cống Gạch đến hết ngã ba Lai Cách

1.000

600

400

 

Đoạn từ giáp ngã ba Lai Cách đến hết ngã tư rẽ vào UBND xã

1.500

800

500

 

Đoạn từ giáp đường rẽ vào UBND xã đến hết thôn Thanh Bình

1.000

600

400

 

Đoạn từ giáp thôn Thanh Bình đến hết đất Thanh Hải

700

400

300

 

Đoạn từ trường tiểu học số 2 đến hết chùa Giáp Hạ

700

400

300

 

Đoạn từ giáp chùa Giáp Hạ đến hết đất Thanh Hải

600

300

200

 

9

Xã Tân Mộc

 

 

 

 

9.1

Đường liên xã

 

 

 

 

Đoạn giáp từ Nam Điện đến ngm Ao Hoa

900

700

500

300

Đoạn từ giáp ngm Ao Hoa đến cu ngm Từ Minh

800

600

400

200

Đoạn từ cầu ngầm Từ Minh đến ngã tư Cẩm

1.200

1.000

800

600

Đoạn từ ngã tư Cẩm đến cầu Xi măng

800

600

400

200

Đoạn từ cu Xi măng đến trường TH khu Tân Mộc

900

700

500

300

Đoạn từ trường TH khu Tân Mộc đến giáp xã Bính Sơn

800

600

400

200

B

B SUNG

 

 

 

 

1

Xã Mỹ An

 

 

 

 

1.1

Đường liên xã

 

 

 

 

 

Đoạn từ giáp Tân Mộc đến hết thôn Đông Mai

500

400

300

200

 

Đoạn từ giáp thôn Đông Mai đến Trường Tiu học Mỹ An

1.000

600

400

 

 

Đoạn từ cụm công nghiệp (thôn Xuân An) đến ngã tư Trường Mầm non

700

500

250

 

2

Xã Biển Động

 

 

 

1

9. HUYỆN SƠN ĐỘNG

Đơn vị tính: 1.000đ/m2

TT

TÊN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

A

ĐIỀU CHỈNH

 

 

 

 

1

Quốc lộ 31

 

 

 

 

1.4

Xã An Châu

 

 

 

 

 

Đoạn từ hết đất Bến xe mới đến hết đất Chi nhánh điện (Bỏ đoạn do trùng lặp)

3.000

1.700

1.300

500

2

Quốc lộ 279

 

 

 

 

2.1

Xã ALập

 

 

 

 

Đoạn từ giáp cầu ngầm TT An Châu đến hết nhà ông Hồng thôn Chao.

600

400

250

 

2.2

Xã An Châu

 

 

 

 

Đoạn QL279 từ nhà ông Hải đến cầu cứng An Châu.

3.500

2.100

1.300

800

2.4

Xã Long Sơn:

 

 

 

 

Đoạn từ đường đi Đồng Chòi đến chân dốc nhà ông Mão (đổi tên đoạn)

600

400

200

100

3

Tỉnh lộ 291

 

 

 

 

3.2

Xã Tuấn Đạo

 

 

 

 

Đoạn từ nhà bà Oanh thôn Đồng Ram đến ngầm Lán Chè xã Yên Định (bỏ đoạn do trùng lặp)

 

 

 

 

B

B SUNG

 

 

 

 

I

ĐT ĐÔ THỊ

 

 

 

 

1

Thị trấn An Châu

 

 

 

 

1.1

Đường quốc lộ 279

 

 

 

 

Đoạn từ Trung tâm bồi dưỡng chính trị đi hết đất thị trấn An Châu (đầu cầu cứng An Châu)

4.000

2.500

1.900

1.000

2

Thị trấn Thanh Sơn

 

 

 

 

1.1

Đường quốc lộ 293

 

 

 

 

Đoạn từ ngầm Đồng Thanh đến đường vào bãi rác

650

500

300

200

Đoạn từ đường vào bãi rác đến giáp đất xã Thanh Luận

500

400

200

100

1.2

Đường quốc lộ 291 (đoạn đi vào thôn Đồng Rì)

 

 

 

 

Đoạn từ ngầm Thác Vọt đến giáp đất xã Tuấn Mậu

1.000

700

300

200

Đoạn từ Đập nước số 2 nhà máy Nhiệt điện đến Cầu Nòn 1

1.000

600

200

100

Đoạn cầu Nòn 1 đến Đập nước số 1 nhà máy Nhiệt điện

800

500

200

100

Đoạn từ đập nước số 1 nhà máy Nhiệt điện đến nhà ông Hoạt

800

500

200

100

Đoạn từ nhà ông Nguyễn Đăng Thật đến hết thị trấn Thanh Sơn

800

500

200

100

II

ĐT VEN TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG

 

 

 

 

1

Quốc lộ 31

 

 

 

 

 

Xã An Châu

 

 

 

 

Đoạn đường từ nhà ông Vi Văn Chất đến hết đất bệnh viện đa khoa huyện

4.000

2.500

2.000

1.000

Đoạn từ Kho bạc đến hết đất chi nhánh điện

3.000

2.000

1.000

600

Đoạn QL 279 từ nhà ông Vi Văn Chiến đến cầu Cứng An Châu

3.000

2.000

1.000

600

 

Xã An Lập

 

 

 

 

Đoạn đường từ cầu Cứng An Châu đến hết đất Nhà nghỉ Lan Anh

1.500

900

500

300

Đoạn đường từ nhà Ngh Lan Anđến hết khu vực dân cư ven trục đường QL

1.000

600

300

200

2

Đường tỉnh lộ 291

 

 

 

 

 

Xã Tuấn Đạo

 

 

 

 

Đoạn từ nhà bà Oanh thôn Đồng Ram đến ngầm Lán Chè xã Yên Định

1.000

700

600

500

3

Quốc Lộ 279

 

 

 

 

 

Xã Long Sơn

 

 

 

 

Đoạn từ đường đi Đồng Chòi đến chân dốc nhà ông Mão

600

400

200

100

10. HUYỆN YÊN DŨNG

TT

TÊN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

A

ĐIỀCHNH

 

 

 

 

I

THỊ TRẤN NEO

 

 

 

 

1

Đường Trần Nhân Tông

 

 

 

 

Đoạn từ Bưu điện huyện đến hết đất Kiểm Lâm cũ

4.500

2.400

 

 

Đoạn từ Kiểm Lâm cũ đến hát đất nhà ông Cửa

3.000

1.500

 

 

Đoạn từ hết đất nhà ông Cửa đến đầu cầu Bến Đám

2.500

1.200

 

 

2

Đường Trần Hưng Đạo

 

 

 

 

Đoạn từ Bưu điện huyện đến điểm giao đến đường Pháp Loa

12.000

6.000

 

 

Đoạn từ điểm giao đến đường Pháp Loa đến Cống Buộm

10.000

5.000

 

 

3

Đường Hoàng Hoa Thám

9.000

4.500

 

 

4

Đường Lê Đức Trung

12.000

6.000

 

 

5

Đường Nguyễn Viết Cht

9.000

4.500

 

 

6

Đường Đào Sư Tích

7.000

3.500

 

 

7

Đường Pháp Loa

 

 

 

 

Đoạn từ vị trí điểm đầu (Phía Nam của chợ Neo) đến điểm giao cắt với đường Trần Hưng Đạo

9.000

4.500

 

 

Đoạn từ điểm cắt với đường Trần Hưng Đạo đến đường Pháp Loa

7.000

3.500

 

 

8

Đường Phạm Túc Minh

 

 

 

 

Đoạn từ nhà văn hóa tiểu khu 3 đến điểm giao cắt đường Ngô Uông

8.000

4.000

 

 

9

Đường Lưu Viết Thoảng

 

 

 

 

Đoạn từ điểm đầu đường (Nhà bà Sáu Cứ) đến đoạn giao cắt đường Pháp Loa (nhà bà Quỹ Đức)

6.000

3.000

 

 

Đoạn từ điểm cắt với đường Pháp Loa đến điểm giao đường Hoàng Hoa Thám

8.000

4.000

 

 

10

Đường Ngô Uông ( Đoạn từ điểm giao cắt với đường Phạm Túc Minh đến điểm cuối tiếp giáp đường vành đai phía nam Thị trấn Neo)

6.000

3.000

 

 

11

Các vị trí còn lại thuộc Dự án Gwin

4.000

 

 

 

12

Phố Ba Tổng

 

 

 

 

Đoạn từ Đình Ba Tổng đến điểm r thôn Bin Đông xã Cảnh Thụy

4.000

2.000

 

 

Đoạn từ điểm rẽ thôn Biền Đông, xã Cảnh Thụy đến điểm cuối giáp với đường Pháp Loa

3.000

1.500

 

 

13

Đoạn từ đường tnh 299 (đường Trần Nhân Tông) đến gầm cầu Bến Đám

2.000

1.000

 

 

14

Đoạn từ gầm cầu Bến Đám đến hết địa phận TT Neo

1.500

800

 

 

15

Các vị trí còn lại của các tiểu khu Thị trấn Neo

1.500

1.000

800

500

B

BỔ SUNG

 

 

 

 

1

Khu dân cư Lạc Phú xã Nham Sơn

 

 

 

 

Đoạn từ đầu đường tỉnh lộ 398 đến hết đất Lạc Phú đường đi Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng

6.000

 

 

 

Đoạn đường tiếp giáp với kênh Nham Biền (song song vi đường tỉnh 398)

6.000

 

 

 

Các vị trí còn lại của Khu dân cư Lạc Phú và diện tích đất ở tiếp giáp với các trục đường quy hoạch khu dân cư Lạc Phú

3.000

 

 

 

2

Xã Cảnh Thụy

 

 

 

 

Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo (nhà bà Hoa Sức) đến điểm giao ct đường Pháp Loa đi cống đình (giáp đất nhà ông Vưng)

3.000

2.000

 

 

 

BẢNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP TRONG CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP

(Kèm theo Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị tính: đng/m2

TT

ĐỊA BÀN

GIÁ ĐẤT

1

Thành phố Bắc Giang

 

Khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng

900.000

 

Các cụm công nghiệp còn lại trên địa bàn thành phố Bắc Giang

1.500.000

2

Huyện Việt Yên

900.000

3

Huyện Yên Dũng

900.000

4

Huyện Lạng Giang

700.000

5

Huyện Hiệp Hòa

800.000

6

Huyện Tân Yên

600.000

7

Huyện Lục Nam

700.000

Tìm hiểu thêm: Bảng giá nhà đất Bà Rịa – Vũng Tàu từ năm 2015 đến 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339