Bảng giá nhà đất Cà Mau từ năm 2015 đến 2020

Nhà đất Cà Mau – Bảng giá nhà đất tỉnh Cà Mau. Gia Khánh cập nhật thông tin mới nhất về bảng giá đất tỉnh Cà Mau từ năm 2015 đến 2020.

Bản đồ hành chính tỉnh Cà Mau

Bảng giá nhà đất Cà Mau từ năm 2015 đến 2020

Dự án bất động sản tại Cà Mau

Bảng giá đất tỉnh Cà Mau

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 66/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 24 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 36/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn định giá đất;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, GPMB năm 2018 tỉnh Cà Mau;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 215/TTr-STNMT ngày 17/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2018 trên địa bàn tỉnh Cà Mau (ban hành kèm theo Kế hoạch).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng sở, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
– CT, PCT
 UBND tỉnh;
– LĐVP UBND tỉnh (Quân);
– Phòng NN-TN (Nguyên, 11/5);
– Lưu: VT. Tr 74/5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lâm Văn Bi

 

KẾ HOẠCH

ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Kèm theo Quyết định số: 66/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích:

Xây dựng kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2018 nhằm mục đích giúp cho các cơ quan nhà nước tổ chức thực hiện xác định giá đất cụ thể để kịp thời phục vụ công tác:

– Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

– Đấu giá khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong trường hợp diện tích tính thu tiền của thửa đất, khu đất có giá trị từ 20 tỷ đồng trở lên tính theo giá đất trong Bảng giá đất của UBND tỉnh ban hành

– Thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong trường hợp diện tích tính thu tiền của thửa đất, khu đất có giá trị từ 20 tỷ đồng trở lên tính theo giá đất trong Bảng giá đất của UBND tỉnh ban hành.

2. Yêu cầu:

Việc xác định giá đất cụ thể phải được thực hiện khách quan, bảo đảm nguyên tắc và phương pháp định giá đất theo quy định tại Điều 112 Luật Đất đai năm 2013. Đối với trường hợp thuê đơn vị tư vấn định giá đất thì đơn vị đó phải có đủ năng lực, đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Các khu đất, thửa đất cần định giá đất cụ thể trong năm 2018 là 94 trường hợp, trong đó:

a) Có 82 khu đất, thửa đất cần định giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm đ, khoản 4, Điều 114 của Luật Đất đai 2013.

b) Có 12 khu đất, thửa đất cần định giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại khoản 2, Điều 15 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và điểm b, khoản 3, Điều 3 của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Việc xác định giá đất cụ thể thực hiện theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư. Đối với các dự án có các thửa đất liền kề nhau, có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi và thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự nhau thì giá đất cụ thể được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại khoản 2, Điều 18 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất.

2. Danh mục các dự án, công trình; thửa đất, khu đất dự kiến thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể:

(Chi tiết xem tại Phụ lục 01 kèm theo).

3. Kinh phí thực hiện:

a) Tổng kinh phí dự kiến: 3.493.387.900 đồng (ba tỷ, bn trăm chín mươi ba triệu, ba trăm tám mươi bảy nghìn chín trăm đồng).

(Chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo).

b) Nguồn kinh phí thực hiện:

– Đối với kinh phí xác định giá đất cụ thể để tính bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính.

– Đối với kinh phí xác định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất, thuê đất theo quy định tại khoản 2, Điều 15 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP và điểm b, khoản 3, Điều 3 của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP: Nguồn ngân sách nhà nước (nguồn sự nghiệp kinh tế theo quy định tại Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao UBND huyện, thành phố Cà Mau tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các phương án giá đất đối với các dự án đang tổ chức trin khai thực hiện theo Kế hoạch năm 2017 chuyển sang năm 2018, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể xem xét thẩm định trước khi trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt theo quy định.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

– Chịu trách nhiệm lựa chọn thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất cụ thể đối với các dự án tại Phụ lục 01 theo quy định (trừ các dự án cấp huyện đang xác định giá đất cụ thể được chuyển từ Kế hoạch năm 2017 sang Kế hoạch năm 2018).

– Hướng dẫn UBND huyện, thành phố Cà Mau trình tự, thủ tục, hồ sơ trong công tác xác định giá đất cụ thể, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

3. Giao Sở Tài chính thẩm định Dự toán định giá đất cụ thể đối với các trường hợp nêu trên, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định. Đồng thời, hướng dẫn UBND huyện, thành phố Cà Mau lập dự toán, thanh quyết toán đối với các dự án, công trình; thửa đất, khu đất dự kiến do UBND cấp huyện xác định giá đất cụ thể.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh công trình, dự án; thửa đất, khu đất cần xác định giá đất cụ thể nằm ngoài Kế hoạch được phê duyệt, đề nghị các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND huyện, thành phố Cà Mau báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để tng hp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét bổ sung./.

 

PHỤ LỤC 02

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Kèm theo Quyết định số: 66/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

STT

Tên Dự án

Địa điểm

Diện tích (ha)

Trong đó

Kinh phí thực hiện (đồng)

Ghi chú

Đất ở

Đất PNN

Đất NN

A

Danh mục xác định giá đất cụ thể để tính bồi thường GPMB (I + II)

 

 

 

 

3.191.440.900

 

I

Dự án năm 2017 chuyển sang năm 2018

 

 

 

 

1.398.783.900

 

1

Thành phố Cà Mau 

 

 

 

 

650.921.900

 

01

Dự án xây dựng cầu qua sông Tắc ThủPhường 1, phường 8

3,81

 

 

3,81

31.618.400

 

02

Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường Nguyễn Mai (đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Lê Anh Xuân), thành phố Cà MauPhường 8

0,06

 

 

0,06

17.957.500

 

03

Dự án cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cà MauTP. Cà Mau

0,37

 

 

0,37

21.577.000

 

04

Dự án xây dựng Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi tỉnh Cà MauPhường 6

3,35

 

 

3,35

28.846.000

 

05

D án Khu dân cư Đông Bắc Qung trường Văn hóa Trung tâm – Khu C (giai đoạn 2)Phường 1, phường 9

4,66

 

 

4,66

37.845.000

 

06

Dự án xây dựng khu nhà ở công nhân lao động Công ty Minh PhúXã Lý Văn Lâm

15,8

 

 

15,8

51.478.000

 

07

Dự án chỉnh trang khu dân cư đường Vành đai số 2 (đoạn từ Nguyễn Trãi đến Lâm Thành Mậu)Phường 4, phường 9

45,3

 

 

45,3

67.822.000

 

08

Dự án đầu tư xây dựng đường đấu nối từ Quốc lộ 1A vào dự án Khu dân cư phía đông Quốc lộ 1A (khu A)Phường 8, xã Lý Văn Lâm

0,32

 

 

0,32

20.993.000

 

09

Dự án Phát triển nhà ở khu C1, C2, khu đô thị cửa ngõ Đông BắcPhường 6, phường Tân Thành

60,00

 

 

60,00

74.915.000

 

10

Khu TĐC và nhà ở xã hội phường 4, phường 9, thành phố Cà MauPhường 4, phường 9

43,30

 

 

43,30

67.422.000

 

11

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường đấu nối vào khu đô thị mới Bạch ĐằngXã Lý Văn Lâm

0,36

 

 

0,36

21.460.000

 

12

Dự án Khu dân cư phía Tây tuyến đường Tạ UyênPhường 9

26,54

 

 

26,54

56.492.000

 

13

Dự án xây dựng Niệm Phật đường Hưng PhướcXã Lý Văn Lâm

0,51

 

 

0,51

23.163.000

 

14

Dự án Khu dân cư khóm 6Khóm 6, phường 5

1,4

 

 

1,4

27.295.000

 

15

Công trình đường dây 110KV mạch 2 từ trạm 220KV Cà Mau – An XuyênThành phố Cà Mau

0,17

 

 

0,17

19.242.000

 

16

Dự án xây dựng trụ sở xã Hòa TânẤp Bùng Binh, xã Hòa Tân

0,89

 

 

0,89

25.824.000

 

17

Dự án đầu tư xây dựng trường đại học tư thục Y-Dược Cà MauPhường 9

19

 

 

19,00

56.972.000

 

2

Huyện Thới Bình 

 

 

 

 

107.924.000

 

01

Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử các địa điểm thuộc xứ ủy Nam Bộ – Trung ương cục miền Nam (Gđ cuối năm 1949 đến 1955) tỉnh Cà Mau giai đoạn 1Ấp 9, xã Trí Lực

9,67

 

 

9,67

48.154.000

 

02

Dự án xây dựng nhà làm việc Điện lực Thới BìnhKhóm 1, TT. Thới Bình

0,02

 

 

0,02

17.491.000

 

03

Dự án xây dựng đường đấu nối từ cầu bắc qua Sông Trẹm vào lộ U Minh – Thới Bình (tên cũ: Dự án xây dựng cầu bắc qua Sông Trẹm tại khóm 3TT. Thới Bình

0,07

 

 

0,07

18.074.000

 

04

Công trình 110 KV mạch 2 từ trạm 220 KV Cà Mau – An XuyênXã Hồ Thị Kỷ

1,00

 

 

1,00

24.205.000

 

3

Huyện Trần Văn Thời 

 

 

 

 

214.655.000

 

01

Dự án xây dựng khu dân cư bờ Nam Sông ĐốcTT. Sông Đốc

287,07

 

 

287,07

99.220.000

 

02

Dự án xây dựng đường nội ô thị trấn Trần Văn ThờiTT. Trần Văn Thời

2,25

 

 

2,25

26.595.000

 

03

Trạm Biến áp 110 kV Sông Đốc và đường dây đấu nốiXã Phong Điền

0,68

 

 

0,68

22.019.000

 

04

Dự án xây dựng cống Ban Lẻng (thuộc Dự án đầu tư xây dựng HTTtiểu vùng III – Nam Cà Mau)Xã Lợi An

0,2

 

 

0,2

17.257.000

 

05

Dự án Tái định cư dân khóm 9 thị trấn Sông ĐốcTT. Sông Đốc

11,7

 

 

11,7

49.564.000

 

4

Huyện Đầm Dơi 

 

 

 

 

57.858.000

 

01

Dự án đầu tư xây dựng Kè cấp bách xã Tân ThuậnXã Tân Thuận

5,0

 

 

5,0

37.099.000

 

02

Dự án xây dựng cầu Nhị NguyệtXã Tân Trung, xã Tân Duyệt

0,5

 

 

0,5

20.759.000

 

5

Huyện Cái Nước 

 

 

 

 

80.984.000

 

01

Khu Công nghiệp Hòa Trung (Nhà máy xử lý nước thải tập trung và quỹ đất dự phòng)Xã Lương Thế Trân

90,0

 

 

90,0

80.984.000

 

6

Huyện Phú Tân 

 

 

 

 

16.090.000

 

01

Dự án xây dựng trường Mẫu giáo Hoa HồngXã Phú Thuận

0,1

 

 

0,1

16.090.000

 

7

Huyện U Minh 

 

 

 

 

242.991.000

 

01

Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê biển Tây, Hạng mục: Khu Tái định cư xã Khánh HộiXã Khánh Hội

6,8

 

 

6,81

40.480.000

 

02

Dự án đầu tư Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và bến cá Khánh HộiXã Khánh Hội

2,88

 

 

2,88

27.552.000

 

03

Dự án khu dân cư kênh xáng lộ xe b tây sông Cái TàuTT. U Minh

0,7

 

 

0,71

24.494.000

 

04

Dự án xây dựng đường giao thông từ đường hành lang ven biển phía Nam đến điểm du lịch sinh thái Sông Trẹm.Huyện U Minh

5,5

 

 

5,53

38.089.000

 

05

Công trình 110 KV Cà Mau 2 từ và đường dây đấu nối tỉnh Cà MauHuyện U Minh

0,7

 

 

0,7

24.494.000

 

06

Dự án Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ caoXã Khánh Lâm

158,5

 

 

158,5

87.882.000

 

8

Huyện Năm Căn 

 

 

 

 

27.360.000

 

1

Đường từ cầu Năm Căn dọc theo Kênh 1038 đến Nghĩa trang Trường ĐứcXã Lâm Hải

2,77

 

 

2,77

27.360.000

 

II

Dự án thu hồi đất năm 2018

 

 

 

 

1.792.657.000

 

1

Thành phố Cà Mau 

 

 

 

 

204.419.000

 

01

Đầu tư nâng cấp mở rộng Bệnh viện đa khoa Cà MauPhường 6

45,00

45,00

 

 

70.713.000

 

02

Khu Nghĩa địa khóm 5, phường 6Phường 6

0,06

0,06

 

 

17.724.000

 

03

Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, khu học tập và Sát hạch lái xe mô tôXã Lý Văn Lâm

0,57

0,57

 

 

26.081.000

 

04

Dự án khu B, khu C3 thuộc khu đô thị cửa ngõ Đông Bắc thành phố Cà MauPhường 6, phường Tân Thành

154,24

 

 

154,24

89.901.000

 

2

Huyện Thới Bình 

 

 

 

 

26.595.000

 

01

Trạm 110 KV Thới Bình và đường dây đấu nối tỉnh Cà MauTT. Thới Bình

1,00

1,00

 

 

26.595.000

 

3

Huyện Trần Văn Thời 

 

 

 

 

411.926.000

 

01

Xây dựng cống Phát Thạnh và cống Rạch Lăng (thuộc Dự án đầu tư xây dựng dựng HTTL Tiểu vùng III – Nam Cà Mau)Xã Lợi An

0,50

 

 

0,50

20.760.000

 

02

Cụm dân cư vàm kênh Sào Lưới (thuộc dự án đầu tư XD công trình tái định cư RPH Biển Tây huyện TVT)Xã Khánh Bình Tây

18,00

 

 

18,00

50.171.000

 

03

Khu Tái định cư xen ghép Đá Bạc (thuộc dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau)Xã Khánh Bình Tây

3,52

 

 

3,52

30.189.000

 

04

Khu Tái định cư xen ghép thị trấn Sông Đốc (thuộc dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau)Thị trấn Sông Đốc

12,43

 

 

12,43

49.905.000

 

05

Đê đoạn vòng qua cống Đá Bạc (thuộc dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau)Xã Khánh Bình Tây

4,94

 

 

4,94

36.820.000

 

06

Dự án đầu tư xây dựng cống Kênh Hai, cống Bà Xã và cống Năm Thâu (thuộc Dự án ĐTXD HTTL tiểu vùng III – Nam Cà Mau)Xã Phong Lạc

0,75

 

 

0,75

22.510.000

 

07

Mở rộng trụ sở hành chính UBND xã Khánh Bình ĐôngXã Khánh Bình Đông

0,05

 

 

0,05

15.507.000

 

08

Trường Mầm non Sao MaiThị trấn Trần Văn Thời

0,20

 

 

0,20

19.592.000

 

09

Trạm cấp nước thị trấn Trần Văn ThờiThị trấn Trần Văn Thời

0,02

 

 

0,02

17.490.000

 

10

Dự án Khu dịch vụ – dân cư Khu Công nghiệp Sông ĐốcThị trấn Sông Đốc

76,70

 

 

76,70

79.592.000

 

11

Mở rộng khu di tích Nguyễn Long Phi (Bác Ba Phi)Thị trấn Sông Đốc

6,80

 

 

6,80

42.795.000

 

12

Dự án xây dựng đường phía bờ Nam Sông Đốc nối vào Quốc lộ 1A (Rau Dừa – Rạch Ráng – Sông Đốc) đoạn mở rộngThị trấn Sông Đốc, xã Phong Điền

1,00

 

 

1,00

26.595.000

 

4

Huyện Đầm Dơi 

 

 

 

 

186.094.000

 

01

Dự án Khu dân cư thị trấn Đầm Dơi (tên cũ: Dự án xây dựng khu trung tâm Thương mại TT. Đầm Dơi)Thị trấn Đầm Dơi

4,30

 

 

4,3

32.430.000

 

02

Hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi (giai đoạn II)Xã Tân Duyệt

1,00

1,00

 

 

24.260.000

 

03

Lộ sau dãy tập thể ngân hàngThị trấn Đầm Dơi

0,26

0,26

 

 

17.304.000

 

04

Đường Trần Văn Bảy nối dài (Đoạn từ đường Lưu Tấn Thành đến đường Dương Thị Cẩm Vân)Thị trấn Đầm Dơi

0,56

0,56

 

 

31.142.000

 

05

Đường từ Dương Thị Cẩm Vân đến đường Nguyễn Tạo (song song đường Ngô Bình An)Thị trấn Đầm Dơi

0,56

0,56

 

 

31.142.000

 

06

Nhà máy điện gió Tân Thuận (Trụ quan trắc đo gió)Xã Tân Thuận

1,65

1,65

 

 

25.398.000

 

07

Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Tân ThuậnXã Tân Thuận

1,09

1,09

 

 

24.418.000

 

5

Huyện Cái Nước 

 

 

 

 

103.967.000

 

01

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Đầm Dơi – Cái Nước – Cái Đôi VàmThị trấn Cái Nước

0,04

0,04

 

 

17.724.000

 

02

Đê sông Thị tường (thuộc Dự án ĐTXD HTTLTV III – Nam Cà Mau)Xã Hưng Mỹ, xã Hòa Mỹ

6,30

6,30

 

 

39.527.000

 

03

Dự án xây dựng Trạm Rada 23/e294Xã Thạnh Phú

10,60

 

 

10,6

46.716.000

 

6

Huyện Phú Tân 

 

 

 

 

52.505.000

 

01

Điểm dân cư Vàm kênh Công Nghiệp (thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư RPH biển Tây huyện Phú Tân)Thị trấn Cái Đôi Vàm

18,00

18,00

 

 

52.505.000

 

7

Huyện U Minh 

 

 

 

 

171.772.000

 

01

Dự án Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ caoXã Khánh Lâm

158,50

158,50

 

 

87.847.000

 

02

Dự án xây dựng hồ chứa nước thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm – rừng nhằm cải thiện sinh kế, thích ứng biến đổi khí hậu vùng ven biển Cà Mau (Dự án WB9)Xã Khánh An

102,00

 

 

102,00

83.925.000

 

8

Huyện Năm Căn 

 

 

 

 

154.174.000

 

01

Xây dựng bãi tập kết rác và đốt rác thải sinh hoạtXã Hiệp Tùng

0,10

0,10

 

 

16.090.000

 

02

Dự án đầu tư xây dựng Bờ kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Năm CănThị trấn Năm Căn

1,86

1,86

 

 

28.100.000

 

03

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư khu kinh tế Năm Căn, tnh Cà MauThị trấn Năm Căn

25,00

 

 

25,00

55.774.000

 

04

Đường dây 220kV Cà Mau 2 – Năm CănHuyện Năm Căn

11,10

 

11,1

54.210.000

 

9

Huyện Ngọc Hiển 

 

 

 

 

190.911.000

 

01

Dự án nuôi tôm thương phẩm siêu thâm canh công nghệ cao Việc ÚcTiểu khu 114, xã Tam Giang Tây

161,26

 

 

161,26

91.647.000

 

02

Dự án xây dựng Cầu Đường KéoXã Tân Ân Tây, thị trấn Rạch Gốc

1,52

 

 

1,52

27.417.000

 

03

Dự án Trạm biến áp 110kV Rạch GốcThị trấn Rạch Gốc

0,45

 

 

0,45

22.510.000

 

04

Dự án xây dựng Cầu Ông TrangXã Viên An

0,23

 

 

0,2

17.607.000

 

05

Dự án xây dựng chợ Rạch GốcKhóm 1, TT. Rạch Gốc

1,70

1,70

 

 

31.730.000

 

III

Nhóm dự án thực hiện trên địa bàn nhiều huyện, thành phố

 

 

 

 

290.294.000

 

01

Công trình xây dựng đường trục chính Đông – Tây, tỉnh Cà Mau (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cửa biển Gành Hào)Huyện Đầm Dơi
Huyện Năm Căn
Huyện Cái Nước

201,67

 

 

201,67

90.905.000

 

02

Công trình đường dây 110 KV mạch 2 từ trạm 220KV Cà Mau – An XuyênThành phố Cà Mau
Huyện Thới Bình
Huyện Trần Văn Thời

0,43

 

 

0,43

20.000.000

 

03

Đường dây 110Kv Phú Tân – Năm CănHuyện Phú Tân
Huyện Năm Căn

0,48

 

 

0,48

21.000.000

 

04

Dự án đầu tư xây dựng HTTL tiểu vùng II, III, V Cà MauHuyện Phú Tân
Huyện Cái Nước
Huyện Trần Văn Thời

15,77

 

 

15,77

49.130.000

 

05

Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm – rừng vùng ven tỉnh Cà Mau (thuộc dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long)Huyện Năm Căn
Huyện Ngọc Hiển

124,00

 

 

124,00

85.466.000

 

06

Đường dây 110KV Năm Căn – Khai LongHuyện Năm Căn
Huyện Ngọc Hiển

2,15

 

 

2,15

23.793.000

 

B

Danh mục xác định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất

 

 

 

 

301.947.000

 

1

Thành phố Cà Mau 

 

 

 

 

94.531.000

 

01

Khu đất quy hoạch chợ nổi phường 7Phường 7

3,75

 

3,75

 

33.598.000

 

02

Khu đất Trường trung cấp Văn hóa, thể thao và du lịch (cũ) – giai đoạn 1Phường 9

2,57

 

2,57

 

29.343.000

 

03

Khu đất Nhà thiếu nhi – giai đoạn 1Phường 5

3,32

 

3,32

 

31.590.000

 

2

Huyện Thới Bình 

 

 

 

 

47.829.000

 

01

Khu đất chợ Thới BìnhThị trấn Thới Bình

0,408

 

0,408

 

22.019.000

 

02

Tuyến dân cư khóm 6, xã Tân BằngXã Tân Bằng

0,541

0,541

 

 

25.810.000

 

3

Huyện Trần Văn Thời 

 

 

 

 

76.423.000

 

01

Khu đất thuộc khu dân cư phố chia lô (đối diện chợ nông sản)Thị trấn Trần Văn Thời

0,410

0,36

0,05

 

23.852.000

 

02

Khu đất Đài Truyền thanh huyệnKhóm 9, TT. Trần Văn Thời

0,170

 

0,17

 

19.650.000

 

03

Khu đất Chi cục Thuế cũKhóm 1, TT. Trần Văn Thời

2,210

 

2,21

 

32.921.000

 

4

Huyện Năm Căn 

 

 

 

 

83.164.000

 

01

Khu đất khóm 6, thị trấn Năm Căn (thuộc tuyến đường Châu Văn Đặng)Khóm 6, TT. Năm Căn

0,97

0,97

 

 

29.816.000

 

02

Khu đất khóm 4, thị trấn Năm Căn (thuộc tuyến đường Lý Nam Đế)Khóm 4, TT. Năm Căn

0,19

0,19

 

 

20.000.000

 

03

Chợ Nông sản thực phẩmKhóm 2, TT. Năm Căn

0,3

0,3

 

 

16.674.000

 

04

Trung tâm Thương mại khóm 2, TT. Năm CănKhóm 2, TT. Năm Căn

0,3

0,3

 

 

16.674.000

 

Tổng (A + B)

 

 

 

 

 

3.493.387.900

 

 

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Kèm theo Quyết định số: 66/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

STT

Tên Dự án

Địa điểm

Diện tích (ha)

Trong đó

Ghi chú

Đất ở

Đất PNN

Đất NN

A

Danh mục xác định giá đất cụ thể để tính bồi thường GPMB (82 dự án)

 

 

 

 

 

I

Dự án năm 2017 chuyển sang năm 2018

 

 

 

 

 

1

Thành phố Cà Mau 

 

 

 

 

 

01

Dự án xây dựng cầu qua sông Tắc ThủPhường 1, phường 8

3,81

 

 

3,81

UBND thành phố Cà Mau tiếp tục thực hiện

02

Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường Nguyễn Mai (đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Lê Anh Xuân), thành phố Cà MauPhường 8

0,06

 

 

0,06

UBND thành phố Cà Mau tiếp tục thực hiện

03

Dự án cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cà MauTP. Cà Mau

0,37

 

 

0,37

 

04

Dự án xây dựng Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi tỉnh Cà MauPhường 6

3,35

 

 

3,35

UBND thành phố Cà Mau tiếp tục thực hiện

05

Dự án Khu dân cư Đông Bắc Qung trường Văn hóa Trung tâm – Khu C (giai đoạn 2)Phường 1, phường 9

4,66

 

 

4,66

UBND thành phố Cà Mau tiếp tc thực hiện

06

Dự án xây dựng khu nhà ở công nhân lao động công ty Minh PhúXã Lý Văn Lâm

15,8

 

 

15,8

UBND thành phố Cà Mau tiếp tc thực hiện

07

Dự án chỉnh trang khu dân cư đường Vành đai số 2 (đoạn từ Nguyễn Trãi đến Lâm Thành Mậu)Phường 4, phường 9

45,3

 

 

45,3

 

08

Dự án đầu tư xây dựng đường đấu nối từ Quốc lộ 1A vào dự án Khu dân cư phía đông Quốc lộ 1A (khu A)Phường 8, xã Lý Văn Lâm

0,32

 

 

0,32

 

09

Dự án Phát triển nhà ở khu C1, C2, khu đô thị cửa ngõ Đông BắcPhường 6, phường Tân Thành

60,00

 

 

60,00

 

10

Khu TĐC và nhà ở xã hội phường 4, phường 9, thành phố Cà MauPhường 4, phường 9

43,30

 

 

43,30

 

11

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường đấu nối vào khu đô thị mới Bạch ĐằngXã Lý Văn Lâm

0,36

 

 

0,36

UBND thành phố Cà Mau tiếp tục thực hiện

12

Dự án Khu dân cư phía Tây tuyến đường Tạ UyênPhường 9

26,54

 

 

26,54

UBND thành phố Cà Mau tiếp tục thực hiện

13

Dự án xây dựng Niệm Phật đường Hưng PhướcXã Lý Văn Lâm

0,51

 

 

0,51

 

14

Dự án Khu dân cư khóm 6Khóm 6, phường 5

1,4

 

 

1,4

UBND thành phố Cà Mau tiếp tục thực hiện

15

Công trình đường dây 110KV mạch 2 từ trạm 220KV Cà Mau – An XuyênThành phố Cà Mau

0,17

 

 

0,17

UBND thành phố Cà Mau tiếp tục thực hiện

16

Dự án xây dựng trụ sở xã Hòa TânẤp Bùng Binh, xã Hòa Tân

0,89

 

 

0,89

UBND thành phố Cà Mau tiếp tục thực hiện

17

Dự án đầu tư xây dựng trường đại học tư thục Y-Dược Cà MauPhường 9

19

 

 

19,00

 

2

Huyện Thới Bình 

 

 

 

 

 

01

Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử các địa điểm thuộc xứ ủy Nam Bộ – Trung ương cục Miền Nam (Gđ cuối năm 1949 đến 1955) tỉnh Cà Mau giai đoạn 1Ấp 9, xã Trí Lực

9,67

 

 

9,67

UBND huyện Thới Bình tiếp tục thực hiện

02

Dự án xây dựng nhà làm việc điện lực Thới BìnhKhóm 1, TT. Thới Bình

0,02

 

 

0,02

 

03

Dự án xây dựng đường đấu nối từ cầu bắc qua Sông Trẹm vào lộ U Minh – Thới Bình (tên cũ: Dự án xây dựng cầu bắc qua Sông Trẹm tại khóm 3TT. Thới Bình

0,07

 

 

0,07

UBND huyện Thới Bình tiếp tục thực hiện

04

Công trình 110 KV mạch 2 từ trạm 220 KV Cà Mau – An XuyênXã Hồ Thị Kỷ

1,00

 

 

1,00

 

3

Huyện Trần Văn Thời 

 

 

 

 

 

01

Dự án xây dựng khu dân cư bờ Nam Sông ĐốcTT. Sông Đốc

287,07

 

 

287,07

 

02

Dự án xây dựng đường nội ô thị trấn Trần Văn ThờiTT. Trần Văn Thời

2,25

 

 

2,25

 

03

Trạm Biến áp 110 kV Sông Đốc và đường dây Đấu nốiXã Phong Điền

0,68

 

 

0,68

 

04

Dự án xây dựng cống Ban Lẻng (thuộc Dự án đầu tư xây dựng HTTL tiểu vùng III – Nam Cà Mau)Xã Lợi An

0,2

 

 

0,2

 

05

Dự án Tái định cư dân khóm 9, thị trấn Sông ĐốcTT. Sông Đốc

11,7

 

 

11,7

 

4

Huyện Đầm Dơi 

 

 

 

 

 

01

Dự án đầu tư xây dựng Kè cấp bách xã Tân ThuậnXã Tân Thuận

5,0

 

 

5,0

 

02

Dự án xây dựng cầu Nhị NguyệtXã Tân Trung, xã Tân Duyệt

0,5

 

 

0,5

 

5

Huyện Cái Nước 

 

 

 

 

 

01

Khu Công nghiệp Hòa Trung (Nhà máy xử lý nước thải tập trung và quỹ đất dự phòng)Xã Lương Thế Trân

90,0

 

 

90,0

 

6

Huyện Phú Tân 

 

 

 

 

 

01

Dự án xây dựng trường Mẫu giáo Hoa HồngXã Phú Thuận

0,1

 

 

0,1

 

7

Huyện U Minh 

 

 

 

 

 

01

Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê biển Tây, Hạng mục: Khu Tái định cư xã Khánh HộiXã Khánh Hội

6,8

 

 

6,81

UBND huyện U Minh tiếp tục thực hiện

02

Dự án đầu tư Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và bến cá Khánh HộiXã Khánh Hội

2,88

 

 

2,88

UBND huyện U Minh tiếp tục thực hiện

03

Dự án khu dân cư kênh xáng lộ xe bờ tây sông Cái TàuTT. U Minh

0,7

 

 

0,71

 

04

Dự án xây dựng đường giao thông từ đường hành lang ven biển phía Nam đến điểm du lịch sinh thái Sông Trẹm.Huyện U Minh

5,5

 

 

5,53

 

05

Công trình 110 KV Cà Mau 2 từ và đường dây đấu nối tỉnh Cà MauHuyện U Minh

0,7

 

 

0,7

UBND huyện U Minh tiếp tục thực hiện

06

Dự án Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ caoXã Khánh Lâm

158,5

 

 

158,5

 

8

Huyện Năm Căn 

 

 

 

 

 

1

Đường từ cầu Năm Căn dọc theo Kênh 1038 đến Nghĩa trang Trường ĐứcXã Lâm Hải

2,77

 

 

2,77

 

II

Dự án thu hồi đất năm 2018

 

 

 

 

 

1

Thành phố Cà Mau 

 

 

 

 

 

01

Đầu tư nâng cấp mở rộng bệnh viện đa khoa Cà MauPhường 6

45,00

45,00

 

 

 

02

Khu Nghĩa địa khóm 5, phường 6Phường 6

0,06

0,06

 

 

 

03

Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, khu học tập và Sát hạch lái xe mô tôXã Lý Văn Lâm

0,57

0,57

 

 

 

04

Dự án khu B, khu C3 thuộc khu đô thị cửa ngõ Đông Bắc thành phố Cà MauPhường 6, phường Tân Thành

154,24

 

 

154,24

 

2

Huyện Thới Bình 

 

 

 

 

 

01

Trạm 110 KV Thới Bình và đường dây đấu nối tỉnh Cà MauTT. Thới Bình

1,00

1,00

 

 

 

3

Huyện Trần Văn Thời 

 

 

 

 

 

01

Xây dựng cống Phát Thạnh và cống Rạch Lăng (thuộc Dự án đầu tư xây dựng dựng HTTL Tiểu vùng III – Nam Cà Mau)Xã Lợi An

0,50

 

 

0,50

 

02

Cụm dân cư vàm kênh Sào Lưới (thuộc dự án đầu tư XD công trình tái định cư RPH Biển Tây huyện TVT)Xã Khánh Bình Tây

18,00

 

 

18,00

 

03

Khu Tái định cư xen ghép Đá Bạc (thuộc dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau)Xã Khánh Bình Tây

3,52

 

 

3,52

 

04

Khu Tái định cư xen ghép thị trấn Sông Đốc (thuộc dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau)Thị trấn Sông Đốc

12,43

 

 

12,43

 

05

Đê đoạn vòng qua cống Đá Bạc (thuộc dự án đầu tư xây dựngnâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau)Xã Khánh Bình Tây

4,94

 

 

4,94

 

06

Dự án đầu tư xây dựng cống Kênh Hai, cống Bà Xã và cống Năm Thâu (thuộc Dự án ĐTXD HTTL tiểu vùng III – Nam Cà Mau)Xã Phong Lạc

0,75

 

 

0,75

 

07

Mở rộng trụ sở hành chính UBND xã Khánh Bình ĐôngXã Khánh Bình Đông

0,05

 

 

0,05

 

08

Trường Mầm non Sao MaiThị trấn Trần Văn Thời

0,20

 

 

0,20

 

09

Trạm cấp nước thị trấn Trần Văn ThờiThị trấn Trần Văn Thời

0,02

 

 

0,02

 

10

Dự án Khu dịch vụ – dân cư Khu Công nghiệp Sông ĐốcThị trấn Sông Đốc

76,70

 

 

76,70

 

11

Mở rộng khu di tích Nguyễn Long Phi (Bác Ba Phi)Thị trấn Sông Đốc

6,80

 

 

6,80

 

12

Dự án xây dựng đường phía bờ nam Sông Đốc nối vào Quốc lộ 1A (Rau Dừa – Rạch Ráng – Sông Đốc) đoạn mở rộngThị trấn Sông Đốc, xã Phong Điền

1,00

 

 

1,00

 

4

Huyện Đầm Dơi 

 

 

 

 

 

01

Dự án Khu dân cư thị trấn Đầm Dơi (tên cũ: Dự án xây dựng khu trung tâm Thương mại TT. Đầm Dơi)Thị trấn Đầm Dơi

4,30

 

 

4,3

 

02

Hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi (giai đoạn II)Xã Tân Duyệt

1,00

1,00

 

 

 

03

Lộ sau dãy tập thể ngân hàngThị trấn Đầm Dơi

0,26

0,26

 

 

 

04

Đường Trần Văn Bảy nối dài (Đoạn từ đường Lưu Tấn Thành đến đường Dương Thị Cẩm Vân)Thị trấn Đầm Dơi

0,56

0,56

 

 

 

05

Đường từ Dương Thị Cẩm Vân đến đường Nguyễn Tạo (song song đường Ngô Bình An)Thị trấn Đầm Dơi

0,56

0,56

 

 

 

06

Nhà máy điện gió Tân Thuận (Trụ quan trắc đo gió)Xã Tân Thuận

1,65

1,65

 

 

 

07

Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Tân ThuậnXã Tân Thuận

1,09

1,09

 

 

 

5

Huyện Cái Nước 

 

 

 

 

 

01

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Đầm Dơi – Cái Nước – Cái Đôi VàmThị trấn Cái Nước

0,04

0,04

 

 

 

02

Đê sông Thị Tường (thuộc Dự án ĐTXD HTTLTV III – Nam Cà Mau)Xã Hưng Mỹ, xã Hòa Mỹ

6,30

6,30

 

 

 

03

Dự án xây dựng Trạm Rada 23/e294Xã Thạnh Phú

10,60

 

 

10,6

 

6

Huyện Phú Tân 

 

 

 

 

 

01

Điểm dân cư Vàm kênh Công Nghiệp (thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư RPH biển Tây huyện Phú Tân)Thị trấn Cái Đôi Vàm

18,00

18,00

 

 

 

7

Huyện U Minh 

 

 

 

 

 

01

Dự án Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ caoXã Khánh Lâm

158,50

158,50

 

 

 

02

Dự án xây dựng hồ chứa nước thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm – rừng nhằm cải thiện sinh kế, thích ứng biến đổi khí hậu vùng ven biển Cà Mau (Dự án WB9)Xã Khánh An

102,00

 

 

102,00

 

8

Huyện Năm Căn 

 

 

 

 

 

01

Xây dựng bãi tập kết rác và đốt rác thải sinh hoạtXã Hiệp Tùng

0,10

0,10

 

 

 

02

Dự án đầu tư xây dựng Bờ kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Năm CănThị trấn Năm Căn

1,86

1,86

 

 

 

03

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà MauThị trấn Năm Căn

25,00

 

 

25,00

 

04

Đường dây 220kV Cà Mau 2 – Năm CănHuyện Năm Căn

11,10

 

11,1

 

 

9

Huyện Ngọc Hiển 

 

 

 

 

 

01

Dự án nuôi tôm thương phẩm siêu thâm canh công nghệ cao Việc ÚcTiểu khu 114, xã Tam Giang Tây

161,26

 

 

161,26

 

02

Dự án xây dựng Cầu Đường KéoXã Tân Ân Tây, thị trấn Rạch Gốc

1,52

 

 

1,52

 

03

Dự án Trạm biến áp 110kV Rạch GốcThị trấn Rạch Gốc

0,45

 

 

0,45

 

04

Dự án xây dựng Cầu Ông TrangXã Viên An

0,23

 

 

0,2

 

05

Dự án xây dựng chợ Rạch GốcKhóm 1, TT. Rạch Gốc

1,70

1,70

 

 

 

III

Nhóm dự án thực hiện trên địa bàn hành chính liên huyện

 

 

 

 

 

01

Công trình xây dựng đường trục chính Đông – Tây, tỉnh Cà Mau (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cửa biển Gành Hào)Huyện Đầm Dơi
Huyện Năm Căn
Huyện Cái Nước

201,67

 

 

201,67

 

02

Công trình đường dây 110 KV mạch 2 từ trạm 220KV Cà Mau – An XuyênThành phố Cà Mau
Huyện Thới Bình
Huyện Trần Văn Thời

0,43

 

 

0,43

 

03

Đường dây 110Kv Phú Tân – Năm CănHuyện Phú Tân
Huyện Năm Căn

0,48

 

 

0,48

 

04

Dự án đầu tư xây dựng HTTL tiểu vùng II, III, V Cà MauHuyện Phú Tân
Huyện Cái Nước
Huyện Trần Văn Thời

15,77

 

 

15,77

 

05

Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm – rừng vùng ven tỉnh Cà Mau (thuộc dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long)Huyện Năm Căn
Huyện Ngọc Hiển

124,00

 

 

124,00

 

06

Đường dây 110KV Năm Căn – Khai LongHuyện Năm Căn
Huyện Ngọc Hiển

2,15

 

 

2,15

 

B

Danh mục xác định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất (12 dự án)

 

 

 

 

 

1

Thành phố Cà Mau 

 

 

 

 

 

01

Khu đất quy hoạch chợ nổi phường 7Phường 7

3,75

 

3,75

 

 

02

Khu đất Trường trung cấp Văn hóa, thể thao và du lịch (cũ) – giai đoạn 1Phường 9

2,57

 

2,57

 

Công văn số 99/TTPTQĐ ngày 03/4/2018

03

Khu đất Nhà thiếu nhi – giai đoạn 1Phường 5

3,32

 

3,32

 

2

Huyện Thới Bình 

 

 

 

 

 

01

Khu đất chợ Thới BìnhThị trấn Thới Bình

0,408

 

0,408

 

Báo cáo số 143/BC-UBND ngày 03/4/2018 của UBND huyện Thới Bình

02

Tuyến dân cư khóm 6, xã Tân BằngXã Tân Bằng

0,541

0,541

 

 

3

Huyện Trần Văn Thời 

 

 

 

 

 

01

Khu đất thuộc khu dân cư phố chia lô (đối diện chợ nông sản)Thị trấn Trần Văn Thời

0,410

0,36

0,05

 

KHSDĐ năm 2018

02

Khu đất Đài Truyền thanh huyệnKhóm 9, TT. Trần Văn Thời

0,170

 

0,17

 

KHSDĐ năm 2018

03

Khu đất Chi cục Thuế cũKhóm 1, TT. Trần Văn Thời

2,210

 

2,21

 

KHSDĐ năm 2018

4

Huyện Năm Căn 

 

 

 

 

 

01

Khu đất khóm 6, thị trấn Năm Căn (thuộc tuyến đường Châu Văn Đặng)Khóm 6, TT. Năm Căn

0,97

0,97

 

 

Công văn số 1015/UBND ngày 12/4/2018 của UBND huyện Năm Căn

02

Khu đất khóm 4, thị trấn Năm Căn (thuộc tuyến đường Lý Nam Đế)Khóm 4, TT. Năm Căn

0,19

0,19

 

 

03

Chợ Nông sản thực phẩmKhóm 2, TT. Năm Căn

0,3

0,3

 

 

04

TT. Thương mại khóm 2, TT. Năm CănKhóm 2, TT. Năm Căn

0,3

0,3

 

 

 

Tìm hiểu thêm: Bảng giá nhà đất Bình Thuận từ năm 2015 đến 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339