Bảng giá nhà đất Trà Vinh từ năm 2015 đến 2020

Gia Khánh gửi đến bạn bảng giá nhà đất Trà Vinh từ năm 2015 đến 2020.

Bảng giá nhà đất Trà Vinh từ năm 2015 đến 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 15/2017/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 31 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ ĐẤT ĐIỀU CHỈNH 05 NĂM (2015 – 2019) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Bảng giá đất 05 năm (2015 – 2019) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Căn cứ Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bảng giá đất 05 năm (2015 – 2019) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá đất điều chỉnh 05 năm (2015 – 2019) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/8/2017 và thay thế Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Đối với trường hợp hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính hợp lệ của người sử dụng đất được bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì áp dụng giá đất quy định trong Bảng giá đất 05 năm (2015 – 2019) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 40/2014/QĐ- UBND ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh để xác định nghĩa vụ tài chính.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


Đồng Văn Lâm

 

BẢNG GIÁ ĐẤT ĐIỀU CHỈNH 05 NĂM (2015 – 2019) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Trà Vinh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Bảng giá đất điều chỉnh 05 năm (2015 – 2019) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được sử dụng làm căn cứ để:

1. Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

2. Tính thuế sử dụng đất.

3. Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

4. Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

5. Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.

6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

7. Xác định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất theo Điều 18 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất.

Điều 2. Bảng giá các loại đất

1. Nhóm đất nông nghiệp:

– Bảng giá đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác; giá đất nuôi trồng thủy sản.

– Bảng giá đất trồng cây lâu năm.

– Bảng giá đất rừng sản xuất.

– Bảng giá đất làm muối.

– Bảng giá đất rừng phòng hộ.

– Bảng giá đất nông nghiệp khác.

2. Nhóm đất phi nông nghiệp:

– Bảng giá đất ở.

– Bảng giá đất thương mại, dịch vụ.

– Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ.

– Bảng giá đất xây dựng công trình sự nghiệp.

– Bảng giá đất cơ sở tôn giáo; đất cơ sở tín ngưỡng; đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng; đất phi nông nghiệp khác.

– Bảng giá đất sử dụng vào mục đích công cộng.

– Bảng giá đất sông, ngòi, kênh, rạch và mặt nước chuyên dùng.

Điều 3. Phân loại đường trong hệ thống đường giao thông

Hệ thống đường giao thông chung gồm có: Quốc lộ, Tỉnh lộ, Hương lộ, đường rải đá, đường đất, đường đất có làm đal bê tông hoặc láng xi măng (gọi tắt là đường đal). Trong khu vực đô thị còn có: Đường phố, hẻm chính, hẻm phụ.

1. Đường phố là những đường giao thông trong đô thị (các tuyến đường được liệt kê trong danh mục Bảng giá đất ở ban hành kèm theo Bảng giá này, trừ các tuyến đường giao thông trên địa bàn các xã).

2. Hẻm chính là các hẻm nối trực tiếp vào hệ thống đường giao thông.

3. Hẻm phụ là các hẻm nối trực tiếp vào hẻm chính và các hẻm phụ với nhau.

Điều 4. Cách xác định điểm 0 để tính vị trí cho các loại đất

Áp dụng chung việc xác định vị trí đất nông nghiệp và vị trí đất phi nông nghiệp, cách xác định điểm 0 cụ thể như sau:

– Tính từ hành lang an toàn đường bộ hoặc chỉ giới xây dựng đối với các tuyến đường có quy định hành lang an toàn giao thông.

– Tính từ hành lang an toàn cầu, cống đối với các cầu, cống có quy định hành lang an toàn cầu, cống.

– Tính từ ranh giới hoặc mốc giới Nhà nước đã thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng đối với biển, sông, kênh, rạch.

– Tính từ ranh giới thửa đất trên bản đồ địa chính đối với:

+ Thửa đất tiếp giáp các tuyến đường không quy định hành lang bảo vệ an toàn giao thông.

+ Thửa đất tiếp giáp biển, sông, kênh, rạch không có ranh giới hoặc mốc giới Nhà nước thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng.

Điều 5. Phân loại vị trí nhóm đất nông nghiệp

1. Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác

Gồm 03 vị trí: vị trí 1, vị trí 2 và vị trí 3 (vị trí còn lại)

a) Đối với thành phố Trà Vinh, các phường thuộc thị xã Duyên Hải và các thị trấn:

– Vị trí 1: từ điểm 0 của đường giao thông vào 60 mét.

– Vị trí 2:

+ 60 mét tiếp theo vị trí 1.

+ Từ điểm 0 của sông, kênh, rạch có bề rộng mặt sông (kênh, rạch) lớn hơn 5 mét vào 60 mét.

– Vị trí 3 (vị trí còn lại): ngoài các vị trí trên.

b) Đối với các xã còn lại:

– Vị trí 1:

Từ điểm 0 của Quốc lộ, Tỉnh lộ, Hương lộ và các đường giao thông có bề rộng từ 3,5 mét trở lên vào 60 mét.

– Vị trí 2:

+ 60 mét tiếp theo vị trí 1.

+ Từ điểm 0 các đường giao thông còn lại vào 60 mét.

+ Từ điểm 0 của sông, kênh, rạch có bề rộng mặt sông (kênh, rạch) lớn hơn 5 mét vào 60 mét.

+ Từ điểm 0 của biển vào 60 mét.

– Vị trí 3 (vị trí còn lại): ngoài các vị trí trên.

2. Đất làm muối, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ

Gồm 02 vị trí: vị trí 1, vị trí 2.

a) Vị trí 1: từ điểm 0 của đường giao thông, biển, sông, kênh, rạch vào 60 mét.

b) Vị trí 2: Là vị trí đất còn lại.

Điều 6. Phân loại vị trí nhóm đất phi nông nghiệp

Gồm 05 vị trí: vị trí 1, vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4 và vị trí 5 (vị trí còn lại).

1. Đối với thửa đất tiếp giáp mặt tiền đường nêu tại Phụ lục kèm theo Bảng giá này

– Vị trí 1: từ điểm 0 vào 30 mét.

– Vị trí 2: 30 mét tiếp theo vị trí 1.

– Vị trí 3: 30 mét tiếp theo vị trí 2.

– Vị trí 4: 30 mét tiếp theo vị trí 3.

– Vị trí 5 (vị trí còn lại): từ trên 120 mét.

2. Đối với thửa đất tiếp giáp mặt tiền hẻm (trừ các hẻm đã nêu tại Phụ lục của Bảng giá này)

– Hẻm chính có độ rộng từ 4 mét trở lên.

+ Vị trí 2: từ điểm 0 vào 30 mét.

+ Vị trí 3: 30 mét tiếp theo vị trí 2.

+ Vị trí 4: 30 mét tiếp theo vị trí 3.

+ Vị trí 5 (vị trí còn lại): ngoài các vị trí trên.

– Hẻm chính có độ rộng từ 2,0 đến dưới 4,0 mét; đối với hẻm phụ có độ rộng từ 2,5 mét trở lên.

+ Vị trí 3: từ điểm 0 vào 30 mét.

+ Vị trí 4: 30 mét tiếp theo vị trí 3.

+ Vị trí 5 (vị trí còn lại): ngoài các vị trí trên.

– Hẻm chính có độ rộng từ 1,0 mét đến dưới 2,0 mét; đối với hẻm phụ có độ rộng từ 1,0 mét đến dưới 2,5 mét.

+ Vị trí 4: từ điểm 0 vào 30 mét.

+ Vị trí 5 (vị trí còn lại): ngoài các vị trí trên.

Ghi chú: Vị trí 2, vị trí 3 của hẻm chỉ áp dụng trong phạm vi 150 mét theo chiều sâu tính từ tim đường nêu tại Phụ lục của Bảng giá này. Ngoài phạm vi 150 mét được tính vị trí 4. Trường hợp vị trí 150 mét không trọn thửa đất được tính vị trí 4 cho toàn bộ thửa đất.

3. Đối với thửa đất nằm phía sau thửa đất mặt tiền của chủ sử dụng khác nhưng không tiếp giáp hẻm và các đường giao thông trên địa bàn các xã nối với đoạn, tuyến đường nêu tại Phụ lục của Bảng giá này

– Vị trí 2: từ điểm 0 đến 30 mét.

– Vị trí 3: 30 mét tiếp theo vị trí 2.

– Vị trí 4: 30 mét tiếp theo vị trí 3.

– Vị trí 5 (vị trí còn lại): từ trên 90 mét.

4. Đối với thửa đất không tiếp giáp trực tiếp với mặt tiền đường do ngăn cách bởi kênh, rạch

– Vị trí 3: từ điểm 0 vào 30 mét.

– Vị trí 4: 30 mét tiếp theo vị trí 3.

– Vị trí 5 (vị trí còn lại): từ trên 60 mét.

5. Đối với thửa đất tiếp giáp mặt tiền của các đường giao thông trên địa bàn các xã nối với đoạn, tuyến đường nêu tại Phụ lục của Bảng giá này

– Đường giao thông có bề rộng từ 4 mét trở lên:

+ Vị trí 2: từ điểm 0 vào 30 mét trong phạm vi dưới 200 mét theo chiều sâu tính từ tim đường nêu tại Phụ lục của Bảng giá này.

+ Vị trí 3: từ điểm 0 vào 30 mét trong phạm vi từ 200 mét đến dưới 400 mét theo chiều sâu tính từ tim đường nêu tại Phụ lục của Bảng giá này.

+ Vị trí 4: từ điểm 0 vào 30 mét trong phạm vi từ 400 mét trở lên theo chiều sâu tính từ tim đường nêu tại Phụ lục của Bảng giá này.

+ Vị trí 5 (vị trí còn lại): các vị trí đất còn lại.

– Đường giao thông có bề rộng dưới 4 mét:

+ Vị trí 3: từ điểm 0 vào 30 mét trong phạm vi dưới 200 mét theo chiều sâu tính từ tim đường nêu tại Phụ lục của Bảng giá này.

+ Vị trí 4: từ điểm 0 vào 30 mét trong phạm vi từ 200 mét đến dưới 400 mét theo chiều sâu tính từ tim đường nêu tại Phụ lục của Bảng giá này.

+ Vị trí 5 (vị trí còn lại): các vị trí đất còn lại.

6. Các vị trí đất còn lại ngoài các vị trí đã nêu tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều này được tính vị trí 5.

7. Khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, khi xác định vị trí theo quy định nhưng giá đất phi nông nghiệp thấp hơn giá đất nông nghiệp trước khi chuyển mục đích sử dụng đất được xác định bằng giá đất nông nghiệp.

Điều 7. Các nguyên tắc xử lý khi vị trí đất và giá đất trong cùng một khu vực chưa hợp lý

1. Giá đất nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn giao thông được tính bằng giá đất phân loại vị trí cao nhất cùng loại liền kề.

2. Trường hợp giá đất vị trí 2, 3, 4 của loại đất phi nông nghiệp thấp hơn giá đất vị trí 5 của loại đất tương ứng, thì được áp dụng bằng giá đất vị trí 5.

3. Trường hợp thửa đất có hai mặt tiền đường trở lên, thì giá đất được xác định theo mặt tiền đường có mức giá cao nhất.

4. Trường hợp thửa đất thuộc hẻm (hẻm không quy định giá đất tại phụ lục kèm theo bảng giá này) hoặc các đường giao thông (đường không quy định giá đất tại phụ lục kèm theo bảng giá này) nối trực tiếp với 02 tuyến đường có quy định giá đất khác nhau thì giá đất được tính căn cứ vào giá đất của tuyến đường có khoảng cách gần với thửa đất hơn.

5. Đối với thửa đất phi nông nghiệp nằm trong phạm vi từ điểm 0 đến 30 mét không tiếp giáp mặt tiền đường (không cùng chủ sử dụng với thửa đất tiếp giáp mặt tiền đường phố nêu tại Phụ lục kèm theo Bảng giá này), đồng thời tiếp giáp với hẻm thì giá đất được tính theo mức giá quy định của hẻm tương ứng.

6. Trường hợp giá đất phi nông nghiệp của 02 đoạn đường tiếp giáp nhau trên cùng 01 trục đường có tỷ lệ chênh lệch giữa đoạn đường có giá cao với đoạn đường có giá thấp trên 30% thì giá đất của 100 mét liền kề nơi tiếp giáp thuộc đoạn đường có giá đất thấp hơn được xử lý như sau:

– Các thửa đất trong phạm vi 50 mét đầu tiên tính từ điểm tiếp giáp thuộc đoạn đường có giá thấp được cộng thêm 70% phần chênh lệch giá giữa 02 đoạn đường.

– Các thửa đất trong phạm vi từ trên 50 mét đến 100 mét tiếp theo thuộc đoạn đường có giá thấp được cộng thêm 40% phần chênh lệch giá giữa 02 đoạn đường.

– Trường hợp tại vị trí 50 mét không trọn thửa, thì giá đất của thửa đất có 02 mức giá sẽ được cộng thêm 55% phần chênh lệch giá giữa 02 đoạn đường.

– Trường hợp tại vị trí 100 mét không trọn thửa, thì giá đất của thửa đất có 02 mức giá sẽ được cộng thêm 20% phần chênh lệch giá giữa 02 đoạn đường.

Ví dụ minh họa:

Giá đất ở vị trí 1 của đường Phú Hòa đoạn từ Phạm Ngũ Lão đến đường Vành Đai có giá 2.500.000 đồng/m2, giá đất ở vị trí 1 của đường Phú Hòa đoạn từ đường Vành đai đến hết ranh Phường 1 có giá 1.300.000 đồng/m2.

– Mức chênh lệch = 2.500.000 – 1.300.000 = 1.200.000 đồng.

– Tỷ lệ chênh lệch = x 100% = 48% (>30%)

– Các thửa đất trong phạm vi 50 mét, giá đất được tính:

Mức giá = 1.300.000 + 1.200.000 x 70% = 2.140.000 đồng/m2.

– Các thửa đất trong phạm vi từ trên 50 mét đến 100 mét, mức giá được tính:

Mức giá = 1.300.000 + 1.200.000 x 40% = 1.780.000 đồng/m2.

– Trường hợp tại vị trí 50 mét thửa đất không trọn thửa, mức giá được tính:

Mức giá = 1.300.000 + 1.200.000 x 55% = 1.960.000 đồng/m2.

– Trường hợp tại vị trí 100 mét thửa đất không trọn thửa, mức giá được tính:

Mức giá = 1.300.000 + 1.200.000 x 20% = 1.540.000 đồng/m2.

7. Giá đất nông nghiệp tại vùng giáp ranh giữa các xã, phường, thị trấn có mức giá chênh lệch từ 20% trở lên so với vùng có giá thấp thì mức giá của vùng có giá thấp trong phạm vi 120 mét tính từ đường địa giới hành chính nơi tiếp giáp được tính bằng mức giá của vùng có giá cao (mức giá tương ứng theo từng vị trí: vị trí 1, vị trí 2, vị trí 3 và mục đích sử dụng).

8. Xác định độ rộng của hẻm hoặc đường giao thông

Độ rộng hẻm hoặc đường giao thông được tính theo bề rộng của đầu hẻm hoặc đường giao thông.

Chương II

GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Mục 1. ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM, ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VÀ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM

Điều 8. Giá đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác; giá đất nuôi trồng thủy sản

1. Thành phố Trà Vinh

(Đơn vị tính: đồng/m2)

Đơn vị hành chính

Vị trí

Đơn giá

Phường 2, Phường 3

1

250.000

2

175.000

3

110.000

Phường 1, Phường 4, Phường 5, Phường 6, Phường 7

1

200.000

2

140.000

3

100.000

Phường 8, Phường 9

1

180.000

2

126.000

3

90.000

Xã Long Đức (trừ ấp Long Trị)

1

162.000

2

114.000

3

80.000

* Riêng ấp Long Trị, xã Long Đức áp dụng theo mức giá 80.000 đồng/m2.

2. Huyện Trà Cú

(Đơn vị tính: đồng/m2)

Đơn vị hành chính

Vị trí

Đơn giá

Thị trấn: Trà Cú, Định An

1

162.000

2

114.000

3

80.000

Các xã: Kim Sơn, Hàm Tân, Đại An

1

90.000

2

63.000

3

45.000

Các xã còn lại

1

80.000

2

56.000

3

40.000

3. Huyện Cầu Ngang

(Đơn vị tính: đồng/m2)

Đơn vị hành chính

Vị trí

Đơn giá

Thị trấn: Cầu Ngang, Mỹ Long

1

162.000

2

114.000

3

80.000

Các xã

1

80.000

2

56.000

3

40.000

4. Huyện Châu Thành

(Đơn vị tính: đồng/m2)

Đơn vị hành chính

Vị trí

Đơn giá

Thị trấn Châu Thành, xã Nguyệt Hóa

1

162.000

2

114.000

3

80.000

Các xã: Lương Hòa A, Lương Hòa, Hòa Lợi, Hòa Thuận

1

90.000

2

63.000

3

45.000

Các xã còn lại

1

80.000

2

56.000

3

40.000

5. Huyện Duyên Hải

(Đơn vị tính: đồng/m2)

Đơn vị hành chính

Vị trí

Đơn giá

Thị trấn Long Thành

1

120.000

2

84.000

3

60.000

Các xã

1

80.000

2

56.000

3

40.000

6. Huyện Tiểu Cần

(Đơn vị tính: đồng/m2)

Đơn vị hành chính

Vị trí

Đơn giá

Thị trấn: Tiểu Cần, Cầu Quan

1

162.000

2

114.000

3

80.000

Các xã

1

80.000

2

56.000

3

40.000

7. Huyện Cầu Kè

(Đơn vị tính: đồng/m2)

Đơn vị hành chính

Vị trí

Đơn giá

Thị trấn Cầu Kè

1

162.000

2

114.000

3

80.000

Các xã

1

80.000

2

56.000

3

40.000

8. Huyện Càng Long

(Đơn vị tính: đồng/m2)

Đơn vị hành chính

Vị trí

Đơn giá

Thị trấn Càng Long

1

162.000

2

114.000

3

80.000

Các xã

1

90.000

2

63.000

3

45.000

9. Thị xã Duyên Hải

(Đơn vị tính: đồng/m2)

Đơn vị hành chính

Vị trí

Đơn giá

Phường 1, Phường 2

1

180.000

2

126.000

3

90.000

Các xã

1

90.000

2

63.000

3

45.000

Điều 9. Giá đất trồng cây lâu năm

1. Thành phố Trà Vinh

(Đơn vị tính: đồng/m2)

Đơn vị hành chính

Vị trí

Đơn giá

Phường 2, Phường 3

1

295.000

2

206.000

3

182.000

Phường 1, Phường 4, Phường 5, Phường 6, Phường 7

1

236.000

2

165.000

3

115.000

Phường 8, Phường 9

1

212.000

2

148.000

3

103.000

Xã Long Đức (trừ ấp Long Trị)

1

189.000

2

132.000

3

93.000

* Riêng ấp Long Trị của xã Long Đức áp dụng theo mức giá 93.000 đồng/m2.

2. Huyện Trà Cú

(Đơn vị tính: đồng/m2)

Đơn vị hành chính

Vị trí

Đơn giá

Thị trấn: Trà Cú, Định An

1

189.000

2

132.000

3

93.000

Các xã: Kim Sơn, Hàm Tân, Đại An

1

100.000

2

70.000

3

50.000

Các xã còn lại

1

90.000

2

63.000

3

45.000

3. Huyện Cầu Ngang

(Đơn vị tính: đồng/m2)

Đơn vị hành chính

Vị trí

Đơn giá

Thị trấn: Cầu Ngang, Mỹ Long

1

189.000

2

132.000

3

93.000

Các xã

1

100.000

2

70.000

3

50.000

4. Huyện Châu Thành

(Đơn vị tính: đồng/m2)

Đơn vị hành chính

Vị trí

Đơn giá

Thị trấn Châu Thành, xã Nguyệt Hóa

1

189.000

2

132.000

3

93.000

Các xã: Lương Hòa A, Lương Hòa, Hòa Lợi, Hòa Thuận

1

120.000

2

84.000

3

59.000

Các xã còn lại

1

100.000

2

70.000

3

50.000

5. Huyện Duyên Hải

(Đơn vị tính: đồng/m2)

Đơn vị hành chính

Vị trí

Đơn giá

Thị trấn Long Thành

1

130.000

2

91.000

3

64.000

Các xã

1

100.000

2

70.000

3

50.000

6. Huyện Tiểu Cần

(Đơn vị tính: đồng/m2)

Đơn vị hành chính

Vị trí

Đơn giá

Thị trấn: Tiểu Cần, Cầu Quan

1

189.000

2

132.000

3

93.000

Các xã

1

100.000

2

70.000

3

50.000

7. Huyện Cầu Kè

(Đơn vị tính: đồng/m2)

Đơn vị hành chính

Vị trí

Đơn giá

Thị trấn Cầu Kè

1

189.000

2

132.000

3

93.000

Các xã

1

100.000

2

70.000

3

50.000

8. Huyện Càng Long

(Đơn vị tính: đồng/m2)

Đơn vị hành chính

Vị trí

Đơn giá

Thị trấn Càng Long

1

189.000

2

132.000

3

93.000

Các xã

1

100.000

2

70.000

3

50.000

9. Thị xã Duyên Hải

(Đơn vị tính: đồng/m2)

Đơn vị hành chính

Vị trí

Đơn giá

Phường 1, Phường 2

1

212.000

2

148.000

3

103.000

Các xã

1

110.000

2

80.000

3

60.000

Mục 2. GIÁ ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT, ĐẤT LÀM MUỐI, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT NÔNG NGHIỆP KHÁC

Điều 10. Giá đất rừng sản xuất

(Đơn vị tính: đồng/m2)

Vị trí

Đơn giá

1

30.000

2

20.000

Điều 11. Giá đất làm muối

(Đơn vị tính: đồng/m2)

Vị trí

Đơn giá

1

60.000

2

40.000

Điều 12. Giá đất rừng phòng hộ

Giá đất rừng phòng hộ được tính bằng giá đất rừng sản xuất theo từng khu vực, từng vị trí tương ứng.

Điều 13. Đất nông nghiệp khác

Giá đất nông nghiệp khác được được tính bằng giá đất trồng cây lâu năm theo từng khu vực, từng vị trí tương ứng.

Chương III

GIÁ ĐẤT Ở, PHI NÔNG NGHIỆP

Mục 1. ĐẤT Ở

Điều 14. Giá đất ở

1. Giá đất ở vị trí 1 quy định tại các Phụ lục (từ Phụ lục 1 đến Phụ lục 9) kèm theo Bảng giá này.

2. Giá đất ở cho các vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4 được xác định như sau:

+ Vị trí 2: bằng 60% Vị trí 1.

+ Vị trí 3: bằng 40% Vị trí 1.

+ Vị trí 4: bằng 30% Vị trí 1.

3. Giá đất các hẻm chính, hẻm phụ và đường giao thông thuộc các xã tại Khoản 5, Điều 6 được áp dụng theo hệ số sau:

+ Hẻm mặt rải nhựa, bê tông hoặc láng xi măng, hệ số: 1,0

+ Hẻm mặt rải đá, hệ số: 0,7

+ Hẻm mặt đất, hệ số: 0,5

4. Giá đất ở vị trí 5 (vị trí còn lại)

(Đơn vị tính: đồng/m2)

Khu vực

Đơn giá

Thành phố

360.000

Các phường của thị xã

280.000

Thị trấn, các xã của thị xã

260.000

Các xã của các huyện

200.000

Riêng ấp Long Trị của xã Long Đức, thành phố Trà Vinh áp dụng theo mức giá 200.000 đồng/m2.

Mục 2. GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

Điều 15. Giá đất Thương mại, dịch vụ

1. Giá đất thương mại, dịch vụ vị trí 1, vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4 được tính được tính bằng 80% giá đất ở cùng vị trí và loại đường tương ứng.

2. Giá đất thương mại, dịch vụ vị trí 5 (vị trí còn lại)

(Đơn vị tính: đồng/m2)

Khu vực

Đơn giá

Thành phố

300.000

Các phường của thị xã

220.000

Thị trấn, các xã của thị xã

200.000

Các xã của các huyện

180.000

* Riêng ấp Long Trị của xã Long Đức, thành phố Trà Vinh áp dụng theo mức giá 180.000 đồng/m2.

Điều 16. Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ

1. Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ vị trí 1, vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4 được tính bằng 60% giá đất ở cùng vị trí và loại đường tương ứng.

2. Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ vị trí 5 (vị trí còn lại).

(Đơn vị tính: đồng/m2)

Khu vực

Đơn giá

Thành phố

230.000

Các phường của thị xã

190.000

Thị trấn, các xã của thị xã

170.000

Các xã của các huyện

150.000

* Riêng ấp Long Trị, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh áp dụng theo mức giá 150.000 đồng/m2.

Điều 17. Giá đất xây dựng công trình sự nghiệp

Giá đất xây dựng công trình sự nghiệp gồm đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp; đất xây dựng cơ sở văn hóa; đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội; đất xây dựng cơ sở y tế; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo; đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao; đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ; đất xây dựng cơ sở ngoại giao và đất xây dựng công trình sự nghiệp khác được tính bằng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ theo từng khu vực và vị trí tương ứng.

Điều 18. Đất cơ sở tôn giáo; đất cơ sở tín ngưỡng; đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng; đất phi nông nghiệp khác

Giá đất cơ sở tôn giáo; đất cơ sở tín ngưỡng; đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng; đất phi nông nghiệp khác được tính bằng giá đất đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ theo từng khu vực và vị trí tương ứng.

Điều 19. Giá đất sử dụng vào mục đích công cộng

Đất sử dụng vào mục đích công cộng gồm đất giao thông; đất thủy lợi; đất có di tích lịch sử – văn hóa; đất danh lam thắng cảnh; đất sinh hoạt cộng đồng; đất khu vui chơi, giải trí công cộng; đất công trình năng lượng; đất công trình bưu chính, viễn thông; đất chợ; đất bãi thải, xử lý chất thải; đất công trình công cộng khác được tính bằng giá đất đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ theo từng khu vực và vị trí tương ứng.

Điều 20. Đất sông, ngòi, kênh, rạch và mặt nước chuyên dùng

Đất sông, ngòi, kênh, rạch và mặt nước chuyên dùng khi sử dụng vào nuôi trồng thủy sản thì giá đất tính bằng giá đất nuôi trồng thủy sản có cùng khu vực và vị trí tương ứng.

Trường hợp đất sông, ngòi, kênh, rạch và mặt nước chuyên dùng sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì giá đất tính theo loại đất phi nông nghiệp thực tế đưa vào sử dụng được quy định trong bảng giá đất có cùng khu vực và vị trí tương ứng.

 

PHỤ LỤC 1

BẢNG GIÁ ĐIỀU CHỈNH ĐẤT Ở 05 NĂM (2015-2019)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

Đơn vị tính: 1000 đồng/m2

TT

Tên đường phố

Đoạn đường

Loạiđường phố

Giá đất

Ghi chú

Từ

Đến

1

Thành phố Trà Vinh    

1.1

Đường Phạm Thái Bường Đường Hùng Vương Đường Độc Lập

1

30.420

1.2

Đường Điện Biên Phủ Đường Độc Lập Đường Phạm Hồng Thái

1

30.420

1.3

Đường Điện Biên Phủ Đường Phạm Hồng Thái Đường Trần Phú

1

25.740

1.4

Đường Điện Biên Phủ Đường Trần Phú Đường Nguyễn Đáng

1

16.250

1.5

Đường Độc Lập (bên trái) Đường Phạm Thái Bường Đường Bạch Đằng

1

21.000

1.6

Đường Độc Lập (bên phải) Đường Phạm Thái Bường Đường Võ Thị Sáu

1

21.000

1.7

Đường Độc Lập (bên phải) Đường Võ Thị Sáu Đường Bạch Đằng

1

20.300

1.8

Đường Hùng Vương Đường Lê Lợi Cầu Long Bình 1

1

15.120

1.9

Đường Hùng Vương Cầu Long Bình 1 Hết ranh Phường 5 (Ngã ba Chợ Hòa Thuận)

2

4.800

1.10

Đường Nguyễn Thị Út Đường Lý Thường Kiệt Đường Phạm Thái Bường

2

7.840

1.11

Đường Lý Thường Kiệt Đường Trần Quốc Tuấn Đường Hùng Vương

1

15.400

1.12

Đường Lý Thường Kiệt Đường Hùng Vương Đường Lý Tự Trọng

2

5.900

1.13

Đường Bạch Đằng Đường Hoàng Hoa Thám Đường Trần Phú

2

6.500

1.14

Đường Bạch Đằng Đường Trần Phú Đường Hùng Vương

1

8.000

1.15

Đường Bạch Đằng Đường Hùng Vương Cầu Tiệm Tương

2

5.500

1.16

Đường Bạch Đằng Cầu Tiệm Tương Đường vào khu TĐC Phường 4

2

3.000

1.17

Đường Bạch Đằng Đường Chu Văn An (Đường vào khu TĐC Phường 4) Đường Phạm Ngũ Lão

3

2.300

1.18

Đường Võ Thị Sáu Đường Trần Phú Đường Độc Lập

1

13.400

1.19

Đường Nguyễn Đình Chiểu Đường Phạm Hồng Thái Đường Độc Lập

1

12.400

1.20

Đường Lê Lợi Đường Trần Quốc Tuấn Đường Phạm Hồng Thái

2

4.900

1.21

Đường Lê Lợi Đường Phạm Hồng Thái Đường 19/5

1

12.000

1.22

Đường Lê Lợi Đường 19/5 Đường Quang Trung

2

5.900

1.23

Đường Lê Lợi Đường Quang Trung Ngã ba Mũi Tàu; đối diện đường vào khu tập thể Đài THTV

2

3.900

1.24

Đường Phạm Ngũ Lão Đường Trần Phú Đường Quang Trung; đối diện hết ranh thửa 111, tờ bản đồ 22

2

4.700

1.25

Đường Phạm Ngũ Lão Đường Quang Trung; đối diện hết ranh thửa 111, tờ bản đồ 22 Đường vào khu tập thể Đài THTV (Ngã ba Mũi Tàu); đối diện đến hẻm vào nhà trọ Phú Quí

2

4.200

1.26

Đường Phạm Ngũ Lão Đường vào khu tập thể Đài THTV (Ngã ba Mũi Tàu); đối diện đến hẻm vào nhà trọ Phú Quí vòng xoay Sóc Ruộng

2

3.300

1.27

Đường Vũ Đình Liệu vòng xoay Sóc Ruộng Đường Bạch Đằng; đối diện hết ranh trường Tiểu học Long Đức

3

2.100

1.28

Đường Vũ Đình Liệu Đường Bạch Đằng; đối diện hết ranh trường Tiểu học Long Đức Hết công ty XNK Lương thực (Vàm Trà Vinh)

4

1.150

1.29

Đường Huỳnh Thúc Kháng (bên hông UBND Phường 1) Đường Lê Lợi Đường Phạm Ngũ Lão

3

3.000

1.30

Đường Bùi Thị Xuân (bên hông Trường Mẫu giáo Hoa Hồng) Đường Lê Lợi Đường Phạm Ngũ Lão

3

2.500

1.31

Đường Nguyễn An Ninh Đường Trần Quốc Tuấn Đường Lê Thánh Tôn

2

3.600

1.32

Đường Phan Đình Phùng Đường Nguyễn Đáng Đường Lê Thánh Tôn

2

5.700

1.33

Đường Nguyễn Thái Học Đường Trần Phú Đường Quang Trung

2

4.200

1.34

Đường Nguyễn Tấn Liềng (Đường bao khu công nghiệp) Đường Vũ Đình Liệu (Phạm Ngũ Lão cũ, ngã ba Ba Hoàng) Đường Trần Thành Đại (mặt trước KCN Long Đức)

4

850

1.35

Đường Trần Thành Đại (mặt trước KCN Long Đức) Đường Nguyễn Tấn Liềng (Đường bao khu công nghiệp) Đường tỉnh 915B (Đường Bùi Hữu Nghĩa củ)

4

750

1.36

Đường Nguyễn Tấn Liềng (Đường bao khu công nghiệp) Đường Trần Thành Đại (mặt trước KCN Long Đức) Ngã ba Đường tỉnh lộ 915B và Nguyễn Tấn Liềng

4

700

1.37

Các đường nội bộ khu tái cư (KCN nghiệp Long Đức)    

4

624

1.38

Đường Nguyễn Thị Minh Khai Đường 19/5 Đường Nguyễn Đáng; đối diện hết ranh thửa 16, tờ bản đồ 56, Phường 7

2

5.700

1.39

Đường Võ Nguyên Giáp (Đường Nguyễn Thị Minh Khai cũ) Đường Nguyễn Đáng; đối diện hết ranh thửa 16, tờ bản đồ 56, Phường 7 Hết ranh thửa 71, tờ bản số 25, Phường 7 (Trung tâm Hội nghị)

2

4.600

1.40

Đường Võ Nguyên Giáp (Đường Nguyễn Thị Minh Khai cũ) Hết ranh thửa 71, tờ bản số 25, Phường 7 (Trung tâm Hội nghị) Hết ranh giới Phường 7 (tuyến 1)

2

4.600

1.41

Đường Ngô Quyền Đường Lê Lợi Đường Quang Trung

3

2.500

1.42

Đường Hai Bà Trưng Đường Châu Văn Tiếp Đường Quang Trung

3

2.500

1.43

Đường Đồng Khởi Đường Trần Phú Ngã ba Nguyễn Đáng – Cầu Long Bình 2

2

3.500

1.44

Đường Đồng Khởi Ngã ba Nguyễn Đáng – Cầu Long Bình 2 Hết ranh Phường 6

3

2.500

1.45

Đường Đồng Khởi Hết ranh Phường 6 Đường vào Trạm Y tế Phường 9

4

1.300

1.46

Đường Đồng Khởi Đường vào Trạm Y tế Phường 9 Cầu Tầm Phương 2

4

800

1.47

Đường Hoàng Hoa Thám Đường Đồng Khởi Đường Bạch Đằng (nối dài)

2

3.800

1.48

Đường Tô Thị Huỳnh Đường 19/5 Đường Quang Trung

2

3.200

1.49

Đường Kiên Thị Nhẫn Đường Trần Phú Đường Nguyễn Đáng

2

3.900

1.50

Đường Dương Quang Đông (Đường Lò Hột) Đường Hùng Vương Hết Miếu Bà khóm 1, Phường 5 (Chùa Liên Hoa)

3

2.500

1.51

Đường Dương Quang Đông (Đường Lò Hột) Hết Miếu Bà khóm 1, Phường 5 (Chùa Liên Hoa) Giáp ranh xã Hòa Thuận

3

2.000

1.52

Đường Dương Quang Đông (Đường Kho Dầu) Đường Hùng Vương Đường Nguyễn Thiện Thành (Đường tránh Quốc lộ 53)

4

2.600

1.53

Đường Dương Quang Đông (Đường Kho Dầu) Đường Nguyễn Thiện Thành (Đường tránh Quốc lộ 53) Hẻm đal (cặp thửa 36, tờ bản đồ 16, Phường 5)

4

1.500

1.54

Đường Dương Quang Đông (Đường Kho Dầu) Hẻm đal (cặp thửa 36, tờ bản đồ 16, Phường 5) Kênh thủy lợi (Cống Điệp Thạch cũ)

4

940

1.55

Đường đal cặp sông Long Bình Kênh thủy lợi (Cống Điệp Thạch cũ) Giáp ranh Châu Thành

4

500

1.56

Đường Nguyễn Đáng Cầu Long Bình 2 Đường Nguyễn Thị Minh Khai

1

7.000

1.57

Đường Nguyễn Văn Trỗi Đường Điện Biên Phủ Đường Đồng Khởi

3

4.500

1.58

Đường Phạm Ngọc Thạch Đường Điện Biên Phủ Đường Đồng Khởi

3

3.200

1.59

Đường Trần Phú Đường Nguyễn Thị Minh Khai Đường Đồng Khởi

2

6.000

1.60

Đường Trần Phú Đường Đồng Khởi Đường Bạch Đằng

2

5.200

1.61

Đường Trần Quốc Tuấn Đường Nguyễn Thị Minh Khai Đường Bạch Đằng

2

6.000

1.62

Đường Phạm Hồng Thái Đường Nguyễn Thị Minh Khai Đường Lê Lợi

2

6.000

1.63

Đường Phạm Hồng Thái Đường Lê Lợi Đường Bạch Đằng

2

6.500

1.64

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Đường Nguyễn Thị Minh Khai Đường Lê Lợi

2

5.000

1.65

Đường Lê Thánh Tôn Đường Nguyễn Thị Minh Khai Đường Lê Lợi

2

5.000

1.66

Đường 19/5 Đường Lê Lợi Đường Nguyễn Thị Minh Khai (trước cổng Sân Vận SVĐ tỉnh)

2

5.000

1.67

Đường 19/5 Đường Nguyễn Thị Minh Khai (trước cổng Sân Vận SVĐ tỉnh) Đường phía sau Trường Dân tộc nội trú (ngã tư giáp đường mới)

3

3.500

1.68

Đường Trưng Vương Đường Phạm Ngũ Lão Đường Tô Thị Huỳnh

2

3.000

1.69

Đường Nguyễn Trãi Đường Lê Lợi Đường Tô Thị Huỳnh

3

2.500

1.70

Đường Lý Tự Trọng Đường Bạch Đằng Đường Phạm Ngũ Lão

2

4.400

1.71

Đường Phan Chu Trinh Đường Lê Lợi Đường Phạm Ngũ Lão

3

3.400

1.72

Đường Quang Trung Đường Bạch Đằng Đường Phạm Ngũ Lão

2

3.800

1.73

Đường Trương Vĩnh Ký Đường Lê Lợi Đường Ngô Quyền

4

1.800

1.74

Đường Châu Văn Tiếp Đường Lê Lợi Đường Ngô Quyền

3

2.300

1.75

Đường Nguyễn Thiện Thành (Đường tránh Quốc Lộ 53) Cầu Long Bình 2 Hết ranh Đại học Trà Vinh

2

5.500

1.76

Đường Nguyễn Thiện Thành (Đường tránh Quốc Lộ 53) Hết ranh Đại học Trà Vinh Giáp ranh Hòa Thuận (Ngã ba QL53)

2

4.300

1.77

Đường Nguyễn Chí Thanh (Quốc lộ 54) Vòng xoay Nguyễn Đáng Hết ranh Phòng cháy chữa cháy; đối diện hết ranh thửa 90, tờ bản đồ 17, Phường 6

2

5.400

1.78

Đường Nguyễn Chí Thanh (Quốc lộ 54) Hết ranh Phòng cháy chữa cháy; đối diện hết ranh thửa 90, tờ bản đồ 17, Phường 6 Hết ranh giới Phường 6

2

3.240

1.79

Đường Nguyễn Chí Thanh (Quốc lộ 54) Giáp ranh giới Phường 6 Hết ranh thửa Chùa Mặt Dồn; đối diện đường vào Trạm Y tế Phường 9

4

2.000

1.80

Đường Nguyễn Chí Thanh (Quốc lộ 54) Hết ranh thửa Chùa Mặt Dồn; đối diện đường vào Trạm Y tế Phường 9 Cống Tầm Phương

4

2.200

1.81

Đường Sơn Thông Đường Nguyễn Đáng Đường vào Công an TPTV; đối diện giáp thửa 42, tờ bản đồ 59, Phường 9

4

2.300

1.82

Đường Sơn Thông Đường vào Công an TPTV; đối diện giáp thửa 42, tờ bản đồ 59, Phường 9 Đường Lê Văn Tám

4

1.700

1.83

Đường Võ Nguyên Giáp (Quốc lộ 53, bên phải) Hết ranh giới Phường 7 (tuyến 1) Đường Võ Văn Kiệt (Đường Vành Đai)

3.000

1.84

Đường Võ Nguyên Giáp (Quốc lộ 53, bên trái) Hết ranh giới Phường 7 (tuyến 1) Đường đôi vào Ao Bà Om

3.000

1.85

Đường Võ Nguyên Giáp (Quốc lộ 53, bên trái) Đường đôi vào Ao Bà Om Cầu Bến Có

1.200

1.86

Quốc lộ 60 Cây xăng Huyền Trang Giáp ranh huyện Châu Thành

2.000

1.87

Đường 30/4 (Đường ra Đền thờ Bác) Vòng xoay Sóc Ruộng Cầu Sóc Ruộng

2.500

1.88

Đường 30/4 (Đường ra Đền thờ Bác) Cầu Sóc Ruộng Đền thờ Bác; đối diện đến đường đal

1.800

1.89

Đường 30/4 (Đường ra Đền thờ Bác) Đền thờ Bác; đối diện đến đường đal Đường Bùi Hữu Nghĩa (Ngã ba Long Đại)

1.000

1.90

Đường Trương Văn Kỉnh (Đường liên ấp Phú Hòa, Hòa Hữu, Huệ Sanh, Kinh Lớn) Đường Phạm Ngũ Lão Đường Võ Văn Kiệt (Đường Vành Đai)

2.500

1.91

Đường Trương Văn Kỉnh (Đường liên ấp Phú Hòa, Hòa Hữu, Huệ Sanh, Kinh Lớn) Đường Võ Văn Kiệt (Đường Vành Đai) Hết ranh Phường 1

1.300

1.92

Đường Trương Văn Kỉnh (Đường liên ấp Phú Hòa, Hòa Hữu, Huệ Sanh, Kinh Lớn) Hết ranh Phường 1 Đường Trần Văn Ẩn (ngã tư bến đò Ba Trường)

700

1.93

Đường 19/5 Đường phía sau Trường Dân tộc nội trú (ngã tư giáp đường mới) Đường Võ Văn Kiệt (Đường Vành Đai)

3.000

1.94

Đường đất (đối diện đường 19/5 nối dài) Đường Võ Văn Kiệt (Đường Vành Đai) Kênh Phường 7, TPTV

1.200

1.95

Đường phía sau Trường Dân tộc nội trú Đường Trương Văn Kỉnh (Đường liên ấp Phú Hòa, Hòa Hữu, Huệ Sanh, Kinh Lớn) Đường 19/5 (Đến Hẻm 51)

1.500

1.96

Đường cặp Trường Phạm Thái Bường Đường Phạm Ngũ Lão Đường phía sau Trường Dân tộc nội trú

1.000

1.97

Đường Khóm 2, Phường 1 (nhánh 1 cũ) Đường Võ Văn Kiệt (Đường Vành Đai) Đường phía sau Trường Dân tộc nội trú

1.500

1.98

Hẻm vào chợ Phường 2 Đường Nguyễn Thị Minh Khai Hết khu vực chợ Phường 2

2.640

1.99

Đường Mậu Thân Đường Nguyễn Đáng Hết đường vào khu tập thể Công an tỉnh

2.800

1.100

Đường Mậu Thân Hết đường vào khu tập thể Công an tỉnh Đường Lê Văn Tám

2.500

1.101

Đường Nguyễn Du (vào Ao Bà Om) Đường Võ Nguyên Giáp (Quốc lộ 53) Quốc lộ 60

1.000

1.102

Đường đôi vào Ao Bà Om Đường Võ Nguyên Giáp (Quốc lộ 53) Đường Nguyễn Du

1.000

1.103

Đường Lê Văn Tám Quốc lộ 60 Đường Nguyễn Chí Thanh (Quốc lộ 54)

800

1.104

Đường Ngô Quốc Trị (Đường vào khu tập thể Cục thuế tỉnh) Đường Phạm Ngũ Lão Đường Võ Văn Kiệt (Đường Vành Đai)

2.200

1.105

Đường vào Chợ Khóm 3, Phường 1 Đường Lê Lợi Rạch Tiệm Tương

3.000

1.106

Đường nhánh Đ5 Đường Dương Quang Đông (Đường Kho Dầu) Đường Đ5

1.800

1.107

Đường Bùi Hữu Nghĩa Ngã ba Đường Bùi Hữu Nghĩa và Tỉnh lộ 915B Đường 30/4 (Ngã ba Long Đại)

650

1.108

Đường Bùi Hữu Nghĩa Đường 30/4 (Ngã ba Long Đại) Cầu Rạch Kinh

500

1.109

Đường Bùi Hữu Nghĩa Cầu Rạch Kinh Đường Trương Văn Kỉnh (ngã ba lên cống Láng Thé)

450

1.110

Đường Trương Văn Kỉnh (Đường liên ấp Phú Hòa, Hòa Hữu, Huệ Sanh, Kinh Lớn) Trần Văn Ẩn (ngã tư bến đò Ba Trường) Mặt đập Ba Trường

550

1.111

Tỉnh lộ 915B (Trần Văn Ẩn) Bến đò Ba Trường Đường 30/4 (Đường ra Đền thờ Bác)

900

1.112

Đường vào Trường dạy nghề Đường Vũ Đình Liệu (ngã ba) (Đường Bùi Hữu Nghĩa) Đường Trần Thành Đại (Hết ranh Trường dạy nghề)

650

1.113

Đường Dương Công Nữ (Đường liên khóm 1 phường 8) Đường Võ Nguyên Giáp (Cổng chào phường 8) Đường Võ Nguyên Giáp (Đền Thêu – Cây xăng Quốc Hùng phường 8)

1.200

1.114

Đường Lê Hồng Phong (liên khóm 6,7,8 Phường 8) Đối diện tượng đài Đường Sơn Thông

1.200

1.115

Tuyến 3 (Phường 8) Đường Lê Văn Tám Phường 7 (Đường đôi Dự án GT)

800

1.116

Tuyến 4 (Phường 8) Đường Lê Văn Tám (UBND xã Lương Hòa) Phường 7 (Đường đôi Dự án GT)

800

1.117

Tuyến 5 (Phường 8) Đường Lê Văn Tám (Tha La) Phường 7 (Đường đôi Dự án GT)

800

1.118

Đường Sơn Vọng (Tuyến 6 Phường 8) Đường Sơn Thông (Chùa Chằm Ca) Tuyến 7

800

1.119

Tuyến 7 (đường 1 chiều) Đường Võ Nguyên Giáp (Quốc lộ 53 qua QL 60) Cây xăng Huyền Trang đến giáp ranh Phường 7

3.000

1.120

Đường Thạch Ngọc Biên (Đường Cida) Đường Lê Văn Tám Đường Sơn Thông

700

1.121

Đường Nguyễn Trung Trực (Đường đối diện Sở Nông Nghiệp) Đường Phạm Ngũ Lão Đường Võ Văn Kiệt (Cầu Kinh Đại 2)

1.000

1.122

Đường Nguyễn Hòa Luông (Đường xuống cầu Kinh Đại) Đường Phạm Ngũ Lão Đường Võ Văn Kiệt (Cầu Kinh Đại 1)

1.400

1.123

Đường Võ Văn Kiệt (Đường Vành Đai) Đường Võ Nguyên Giáp (Quốc lộ 53) Hết ranh xã Nguyệt Hóa (Chùa Chim);

2.500

    đối diện đường đất

1.124

Đường Võ Văn Kiệt (Đường Vành Đai) Hết ranh xã Nguyệt Hóa (Chùa Chim); đối diện đường đất Vòng xoay Sóc Ruộng

3.000

1.125

Đường Thạch Thị Thanh (Đường bên hông Trường Tiểu học Phường 8) Trường tiểu học P8C Đường Nguyễn Du

1.000

1.126

Đường Sida Long Đức Đường Trương Văn Kỉnh (Cây xăng Phú Hòa) (Đường Sida) Đường bờ bao Sa Bình – Huệ Sanh

450

1.127

Đường bờ bao Sa Bình – Huệ Sanh Chợ Sóc Ruộng Ngã ba Hòa Hữu

500

1.128

Đường Chu Văn An (Đường vào khu tái định cư Phường 4) Đường Bạch Đằng Rạch Tiệm Tương

1.400

1.129

Đường Chu Văn An (Đường vào khu tái định cư Phường 4) Rạch Tiệm Tương Đường Phạm Ngũ Lão (khách sạn Hoa Anh Đào)

1.200

1.130

Đường nội bộ khu tái định cư Phường 4    

1.200

1.131

Đường tránh Quốc lộ 54 Đường Nguyễn Chí Thanh (Quốc lộ 54) Đường Đồng Khởi

800

1.132

Đường vào lò giết mổ tập trung Đường Võ Văn Kiệt (Đường Vành Đai) Lò giết mổ

600

1.133

Đê bao Cam Son nhỏ Đường 30/4 (cổng ấp văn hóa Sa Bình) Đường Trương Văn Kỉnh (Đường Phú Hòa gần Cầu Cần Đốt)

450

1.134

Đường Đ5 Đường Hùng Vương Đường Nguyễn Thiện Thành (Đường tránh Quốc lộ 53)

2.000

1.135

Đường Hậu Cần Công an tỉnh Thửa 365, tờ bản đồ 46, Phường 7 (Đường Nguyễn Thị Minh Khai) Đường Võ Văn Kiệt (Đường Vành Đai)

2.600

1.136

Đường nhựa cặp DNTN Quận Nhuần Đường Nguyễn Chí Thanh (Điện Biên Phủ nối dài) Đồng Khởi

1.500

1.137

Đường vào Trạm Y tế Phường 9 Đường Nguyễn Chí Thanh (Quốc lộ 54, Chùa Điệp Thạch) Sông Long Bình

500

1.138

Các đường đal, hẻm còn lại trên địa bàn Phường 9    

500

1.139

Các đường đal, hẻm còn lại trên địa bàn Phường 8    

550

1.140

Các đường nhựa trên địa bàn xã Long Đức (trừ các đoạn đường đã nêu tại phụ lục Bảng giá này)    

450

1.141

Các đường còn lại trên địa bàn xã Long Đức    

400

1.142

Đường vào khu tái định cư và các tuyến đường trong khu tái định cư Phường 1 – Long Đức    

700

1.143

Đường Nguyễn Đáng Đường Nguyễn Thị Minh Khai Đường Võ Văn Kiệt (Đường Vành đai)

1

4.500

1.144

Đường Trần Phú Đường Võ Văn Kiệt (Đường Vành đai) Đường Nguyễn Thị Minh Khai

3.500

1.145

Đường Nguyễn Minh Thiện (Đường vào công an thành phố) Đường Sơn Thông Cuối tuyến (đến đường đất)

1.500

1.146

Đường Hồ Thị Nhâm (Đường làng nghề hoa kiểng cũ) Đường 30/4 Cổng khu công nghiệp

700

1.147

Đường nhựa khóm 1, phường 5 Đường Dương Quang Đông (Đường Lò Hột) Nhà công vụ phường 5

1.500

1.148

Đường nhựa khóm 1, phường 5 Nhà công vụ phường 5 Hẻm số 81

1.500

1.149

Đường nhựa khóm 1, khóm 2, phường 5 Đường Dương Quang Đông Đến hết thửa 88 tờ 24

1.800

1.150

Đường nhựa khóm 2, phường 5 (Cặp Chùa Long Bình – Phường 5) Thửa 101 tờ bản đồ số 30 Giáp ranh xã Hòa Thuận

1.800

1.151

Đường vào Chợ Khóm 3, Phường 1 Rạch Tiệm Tương Đường Bạch Đằng

2.500

1.152

Tỉnh lộ 915B Đường 30/4 (Đường ra Đền thờ Bác) Ngã ba Đường tỉnh lộ 915B và Nguyễn Tấn Liềng

700

1.153

Tỉnh lộ 915B (Đường Nguyễn Tấn Liềng) Ngã ba Đường tỉnh lộ 915B và Nguyễn Tấn Liềng Ngã ba Đường Bùi Hữu Nghĩa và Tỉnh lộ 915B

700

1.154

Tỉnh lộ 915B (Đường Bùi Hữu Nghĩa) Ngã ba Đường Bùi Hữu Nghĩa và Tỉnh lộ 915B Cầu Long Bình 3

650

1.155

Đường cặp Sở Nông Nghiệp Đường Phạm Ngũ Lão Rạch Tiệm Tương (giáp ranh phường 4)

2.500

Giá đất ở vị trí 1 Thành phố Trà Vinh

 

PHỤ LỤC 2

BẢNG GIÁ ĐIỀU CHỈNH ĐẤT Ở 05 NĂM (2015-2019)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

Đơn vị tính: 1000 đồng/m2

TT

Tên đường phố

Đoạn đường

Loạiđường phố

Giá đất

Ghi chú

Từ

Đến

2

Huyện Trà Cú    

Thị trấn Trà Cú (Đô thị loại 5)    

2.1

Đường 3 tháng 2 Giáp ranh xã Ngãi Xuyên Cống Trà Cú

2

1.300

2.2

Đường 3 tháng 2 Cống Trà Cú Hương lộ 36 (ngã ba đi Bảy Sào)

1

1.700

2.3

Đường 3 tháng 2 (áp dụng chung cho xã Kim Sơn) Hương lộ 36 (ngã ba đi Bảy Sào) Giáp ranh xã Thanh Sơn

2

1.500

2.4

Đường Nguyễn Huệ    

2

1.000

2.5

Đường 2 tháng 9    

2

1.200

2.6

Đường 30 tháng 4    

1

1.200

2.7

Dãy phố phía Nam cặp nhà hát    

2

1.000

2.8

Đường Trần Hưng Đạo    

2

1.200

2.9

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa    

2

1.200

2.10

Đường Đồng Khởi    

2

1.200

2.11

Đường 19 tháng 5    

1

2.500

2.12

Đường Thống Nhất    

1

4.500

2.13

Đường Độc Lập    

1

4.500

2.14

Đường Mậu Thân    

1

2.000

2.15

Đường Hai Bà Trưng    

2

1.200

2.16

Đường Cách Mạng Tháng 8    

2

1.000

2.17

Đường Lô 2    

1

1.550

2.18

Đường vào Bệnh viện đa khoa Đường 3/2 Hết ranh Chùa Tịnh Độ

2

700

2.19

Đường vào Bệnh viện đa khoa Hết ranh Chùa Tịnh Độ Hết ranh thị trấn

3

500

2.20

Hương lộ 36 (áp dụng chung cho xã Kim Sơn) Đường 3/2 Hết ranh thị trấn

3

600

2.21

Hương lộ 28 (áp dụng chung cho xã Ngãi Xuyên) Đường 3/2 Hết ranh thị trấn

2

600

2.22

Đường nội thị (bến xe) (áp dụng chung cho xã Thanh Sơn) Đường 3/2 Đường tránh Quốc lộ 53

2

700

2.23

Các đường còn lại trong thị trấn    

3

300

2.24

Đường vào Trung tâm y tế dự phòng Đường 3/2 Hết ranh Trung tâm Y tế dự phòng

3

600

2.25

Đường đal khóm 1 Đường Nguyễn Huệ Đường vào Trung tâm y tế dự phòng

700

THỊ TRẤN ĐỊNH AN (Đô thị loại 5)    

2.26

Lô 1 (phía Đông kênh Xáng) Cầu Cá Lóc Ngã tư (nhà ông 7 Luyến); đối diện hết ranh thửa 678, tờ 15

1

2.600

2.27

Lô 1 (phía Đông kênh Xáng) Ngã tư (nhà ông 7 Luyến); đối diện hết ranh thửa 678, tờ 15 Kênh đào Quan Chánh Bố

2

1.500

2.28

Lô 2, 3 (phía Đông kênh Xáng)    

2

2.000

2.29

Lô 1 (phía Tây kênh Xáng) Đường đal Kênh đào Quan Chánh Bố

2

2.000

2.30

Lô 2,3 (phía Tây kênh Xáng)    

3

500

2.31

02 dãy phố Chợ cũ    

2

1.500

2.32

Dãy phố sau nhà văn hóa    

2

1.000

2.33

Lộ nhựa Quốc lộ 53 (ngã 5 Mé Láng) Hết ranh Cây xăng (khóm 5); đối diện hết thửa 74, tờ 13

2

850

2.34

Lộ nhựa Hết ranh Cây xăng (khóm 5); đối diện hết thửa 74, tờ 13 Hết ranh Nhà Bia; đối diện hết ranh thửa 678, tờ bản đồ số 13

2

1.500

2.35

Lộ nhựa Hết ranh Nhà Bia; đối diện hết ranh thửa 678, tờ bản đồ số 13 Cầu Cá lóc

1

1.800

2.36

Lộ nhựa Cầu Cá Lóc Hết ranh Trường học; đối diện hết ranh thửa 184, tờ bản đồ số 14

2

800

2.37

Lộ nhựa Hết ranh Trường học; đối diện hết ranh thửa 184, tờ bản đồ số 14 Giáp ranh xã Định An

3

1.000

2.38

Đường đal vào khu tái định cư Bến Cá Lộ nhựa Kênh đào Quan Chánh Bố

1

1.800

2.39

Các đường đal còn lại trong khu tái định cư    

2

1.000

2.40

Các đường đal còn lại thuộc thị trấn Định An    

2

1.000

2.41

Đường đal khóm 7 Quốc lộ 53 (Ngã 5 Mé Láng) Sông Khoen

2

900

2.42

Đường đal khóm 3 Sau nhà Văn hóa (nhà ông 3 Chương) Giáp ranh xã Đại An

2

1.000

2.43

02 dãy phố Chợ mới thị trấn Định An    

2.000

QUỐC LỘ    

2.44

Quốc lộ 53 (xã Tập Sơn) Quốc lộ 54 (ngã ba Tập Sơn) Bến cống Tập Sơn

1.250

2.45

Quốc lộ 53 (xã Tập Sơn) Bến cống Tập Sơn Cầu Ngọc Biên

800

2.46

Quốc lộ 53 (xã Ngãi Xuyên) Cầu Ngọc Biên Cầu Bưng Sen

700

2.47

Quốc lộ 53 (xã Ngãi Xuyên) Cầu Bưng Sen Đường 3 tháng 2

1.000

2.48

Quốc lộ 53 (xã Thanh Sơn) Ranh thị trấn Trà Cú Đầu ranh Chùa Kosla; đối diện hết ranh thửa 1768, tờ bản đồ số 5

1.200

2.49

Quốc lộ 53 (xã Thanh Sơn – Hàm Giang) Đầu ranh Chùa Kosla; đối diện hết ranh thửa 1768, tờ bản đồ số 5 Hương lộ 12 (ngã ba đi Trà Tro); đối diện hết ranh đất Tiệm tủ Hoàng Nguyên

500

2.50

Quốc lộ 53 (xã Hàm Giang) Hương lộ 12 (ngã ba đi Trà Tro); đối diện hết ranh đất Tiệm tủ Hoàng Nguyên Hết ranh Cây xăng Minh Hoàng; đối diện hết thửa 2107, tờ bản đồ số 7 (xã Hàm Tân)

800

2.51

Quốc lộ 53 (xã Hàm Giang – Hàm Tân) Hết ranh Cây xăng Minh Hoàng; đối diện hết thửa 2107, tờ bản đồ số 7 (xã Hàm Tân) Giáp ranh xã Đại An

800

2.52

Quốc lộ 53 (xã Đại An) Giáp ranh xã Hàm Giang Đầu ranh Chùa Giồng Lớn; đối diện đến đường đal

800

2.53

Quốc lộ 53 (xã Đại An) Đầu ranh Chùa Giồng Lớn; đối diện đến đường đal Cầu Đại An

1.000

2.54

Quốc lộ 53 (xã Đại An) Cầu Đại An Ngã tư Tỉnh lộ 914, 915

2.000

2.55

Quốc lộ 53 (xã Đại An) Ngã tư Tỉnh lộ 914, 915 Hết ranh xã Đại An

1.200

2.56

Quốc lộ 53 (thị trấn Định An) Giáp ranh xã Đại An Kênh đào Quan Chánh Bố

1.500

2.57

Đường tránh Quốc lộ 53 Quốc lộ 53 (Ngã ba Cầu Bưng Sen) Quốc lộ 53 (Ngã ba Chùa Kosla)

800

2.58

Quốc lộ 54 (xã Phước Hưng) Ranh huyện Châu Thành Hương lộ 17; đối diện hết ranh Cây xăng Đầu Giồng

900

2.59

Quốc lộ 54 (xã Phước Hưng) Hương lộ 17; đối diện hết ranh Cây xăng Đầu Giồng Hương lộ 25; đối diện đến ranh Cây xăng Thuận Phát

1.000

2.60

Quốc lộ 54 (xã Phước Hưng) Hương lộ 25; đối diện đến ranh Cây xăng Thuận Phát Đầu ranh Sân vận động; đối diện hết thửa 453, tờ bản đồ số 21

1.000

2.61

Quốc lộ 54 (xã Phước Hưng) Đầu ranh Sân vận động; đối diện hết thửa 453, tờ bản đồ số 21 Cầu Phước Hưng

1.200

2.62

Quốc lộ 54 (xã Phước Hưng) Cầu Phước Hưng Hết ranh UBND xã Phước Hưng; đối diện hết thửa 2257, tờ bản đồ số 9

1.200

2.63

Quốc lộ 54 (xã Phước Hưng) Hết ranh UBND xã Phước Hưng; đối diện hết thửa 2257, tờ bản đồ số 9 Kênh 6 (Hòn Non)

1.000

2.64

Quốc lộ 54 (xã Phước Hưng) Kênh 6 (Hòn Non) Hết ranh xã Phước Hưng

700

2.65

Quốc lộ 54 (xã Tập Sơn) Hết ranh xã Phước Hưng Đường vào Sân vận động (Tháp Sơn Nghiêm)

500

2.66

Quốc lộ 54 (xã Tập Sơn) Đường vào Sân vận động (Tháp Sơn Nghiêm) Hết ranh Ngân hàng Nông nghiệp; đối diện đến hết ranh Trường Mẫu giáo Tập Sơn

700

2.67

Quốc lộ 54 (xã Tập Sơn) Hết ranh Ngân hàng Nông nghiệp; đối diện đến hết ranh Trường Mẫu giáo Tập Sơn Cổng trường cấp 3 Tập Sơn; đối diện lộ nhựa vào ấp Bến Trị

1.350

2.68

Quốc lộ 54 (xã Tập Sơn) Cổng Trường cấp III Tập Sơn lộ nhựa vào ấp Bến Trị Hết ranh xã Tập Sơn

600

2.69

Quốc lộ 54 (xã Tân Sơn) Hết ranh xã Tập Sơn Cầu Ông Rùm (giáp ranh huyện Tiểu Cần)

600

TỈNH LỘ    

2.70

Tỉnh lộ 914 (xã Đại An) Quốc lộ 53 (ngã tư đi Đôn Xuân) Hết ranh Trường Tiểu Học B Đại An; đối diện hết thửa số 5, tờ bản đồ số 15

700

2.71

Tỉnh lộ 914 (xã Đại An) Hết ranh Trường Tiểu Học B Đại An; đối diện hết thửa số 5, tờ bản đồ số 15 Hết ranh xã Đại An

500

2.72

Tỉnh lộ 915 (xã Đại An) Quốc lộ 53 (ngã ba đi Đôn Xuân) Hết ranh xã Đại An

700

2.73

Tỉnh lộ 915 (xã Định An – An Quảng Hữu) Hết ranh xã Đại An Giáp ranh huyện Tiểu Cần

500

HƯƠNG LỘ    

2.74

Hương lộ 12 (xã Hàm Tân) Sông Hậu Hết ranh ấp Vàm Ray

500

2.75

Hương lộ 12 (xã Hàm Tân) Hết ranh ấp Vàm Ray Quốc lộ 53

650

2.76

Hương lộ 12 (xã Hàm Giang) Quốc lộ 53 (Ngã ba đi Trà Tro) Hết ranh Chùa Ba Cụm; đối diện hết ranh thửa 654, tờ bản đồ số 7

600

2.77

Hương lộ 12 (xã Ngọc Biên) Hết ranh Chùa Ba Cụm; đối diện hết ranh thửa 654, tờ bản đồ số 7 Hết ranh ấp Sà Vần A

500

2.78

Hương lộ 12 (xã Ngọc Biên) Hết ranh ấp Sà Vần A Đường vào Trường Tiểu học A ấp Rạch Bót

300

2.79

Hương lộ 12 (xã Ngọc Biên) Đường vào Trường Tiểu học A ấp Rạch Bót Hết ranh Chùa Tha La; đối diện hết ranh thửa 573, tờ bản đồ số 2

500

2.80

Hương lộ 12 (xã Ngọc Biên) Hết ranh Chùa Tha La; đối diện hết ranh thửa 573, tờ bản đồ số 2 Giáp xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang

300

2.81

Hương lộ 17 (xã Phước Hưng) Quốc lộ 54 (ngã ba Đầu Giồng) Giáp xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang

750

2.82

Hương lộ 18 (xã Tân Hiệp) Giáp xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang Hương lộ 25 (ngã tư Long Trường)

250

2.83

Hương lộ 18 (xã Tân Hiệp) Hương lộ 25 (ngã tư Long Trường) Cầu Tân Hiệp

300

2.84

Hương lộ 25 (xã Phước Hưng) Quốc lộ 54 (ngã ba đi Tân Hiệp) Hết ranh xã Phước Hưng

550

2.85

Hương lộ 25 (xã Tân Hiệp – Long Hiệp) Giáp ranh xã Phước Hưng Cầu Ba So (xã Long Hiệp)

300

2.86

Hương lộ 25 (xã Long Hiệp) Cầu Ba So Cây xăng Triệu Thành

750

2.87

Hương lộ 25 (xã Long Hiệp) Cây xăng Triệu Thành Hết ranh xã Ngọc Biên

550

2.88

Hương lộ 27 (xã Tân Sơn) Quốc lộ 54 (ngã ba Leng) Cầu Leng

850

2.89

Hương lộ 27 (xã An Quảng Hữu) Cầu Leng Hết ranh Trường Tiểu học A điểm ấp Chợ; đối diện hết ranh thửa 808, tờ bản đồ số 4

700

2.90

Hương lộ 27 (xã An Quảng Hữu) Hết ranh Trường Tiểu học A điểm ấp Chợ; đối diện hết ranh thửa 808, tờ bản đồ số 4 Hương lộ 28; đối diện đến hết ranh Nhà máy xay Lúa

1.100

2.91

Hương lộ 27 (xã An Quảng Hữu) Hương lộ 28; đối diện đến hết ranh Nhà máy xay Lúa Sông Hậu

700

2.92

Hương lộ 28 (xã Ngãi Xuyên) Giáp ranh thị trấn Trà Cú Hết ranh xã Ngãi Xuyên

450

2.93

Hương lộ 28 (xã Lưu Nghiệp Anh) Giáp ranh xã Ngãi Xuyên Cầu Mù U

800

2.94

Hương lộ 28 (xã Lưu Nghiệp Anh) Cầu Mù U Hết ranh ấp Chợ

700

2.95

Hương lộ 28 (xã Lưu Nghiệp Anh) Ranh ấp Chợ Giáp ranh ấp Xoài Lơ

300

2.96

Hương lộ 28 (xã Lưu Nghiệp Anh) Ranh ấp Xoài Lơ Cổng Trường Tiểu học B, Lưu Nghiệp Anh; đối diện hết ranh thửa 1343, tờ bản đồ số 5

500

2.97

Hương lộ 28 (xã Lưu Nghiệp Anh) Cổng Trường Tiểu học B, Lưu Nghiệp Anh; đối diện hết ranh thửa 1343, tờ bản đồ số 5 Hết ranh xã Lưu Nghiệp Anh

300

2.98

Hương lộ 28 (xã An Quảng Hữu) Giáp ranh xã Lưu Nghiệp Anh Hương lộ 27 (ngã ba về Xoài Lơ)

600

2.99

Hương lộ 36 (xã Long Hiệp) Hương lộ 25 (ngã ba đi Ba Tục) Hết ranh Trường THCS Long Hiệp; đối diện đến lộ nhựa

500

2.100

Hương lộ 36 (xã Long Hiệp) Hết ranh Trường THCS Long Hiệp; đối diện đến lộ nhựa Hết ranh xã Long Hiệp

400

2.101

Hương lộ 36 (xã Thanh Sơn) Giáp ranh xã Long Hiệp Hết ranh Chùa Tân Long; đối diện hết ranh thửa 25, tờ bản đồ số 2

550

2.102

Hương lộ 36 (xã Thanh Sơn) Hết ranh Chùa Tân Long; đối diện hết ranh thửa 25, tờ bản đồ số 2 Cầu Ba Tục

600

2.103

Hương lộ 36 (xã Thanh Sơn) Cầu Ba Tục Cầu Sóc Chà

500

2.104

Hương lộ 36 (xã Kim Sơn) Giáp ranh thị trấn Trà Cú Hết ranh Chùa Trà Cú A; đối diện hết ranh thửa 58, tờ bản đồ số 7

600

2.105

Hương lộ 36 (xã Kim Sơn) Hết ranh Chùa Trà Cú A; đối diện hết ranh thửa 58, tờ bản đồ số 7 Hết ranh Chùa Bảy Sào Dơi; đối diện hết ranh thửa 635, tờ bản đồ số 8

400

2.106

Hương lộ 36 (xã Kim Sơn) Hết ranh Chùa Bảy Sào Dơi; đối diện hết ranh thửa 635, tờ bản đồ số 8 Hết ranh ấp Bảy Sào Giữa

500

2.107

Hương lộ 36 (xã Kim Sơn) Hết ranh ấp Bảy Sào Giữa Sông Hậu

400

XÃ NGÃI XUYÊN    

2.108

Chợ Xoài Xiêm    

500

2.109

Lộ nhựa Xoài Xiêm Cầu Xoài Xiêm Đường tránh Quốc lộ 53

400

2.110

Lộ nhựa Xoài Xiêm Đường tránh Quốc lộ 53 Quốc lộ 53 (Ngã tư Xoài Xiêm)

500

2.111

Lộ nhựa Xoài Thum Quốc lộ 53 (Ngã tư Xoài Xiêm) Hết thửa 901; đối diện hết thửa 923, tờ bản đồ số 6

400

2.112

Lộ nhựa Xoài Thum Hết thửa 901; đối diện hết thửa 923, tờ bản đồ số 6 Giáp ranh xã Lưu Nghiệp Anh

300

2.113

Đường đal còn lại    

250

XÃ ĐẠI AN    

2.114

Hai dãy phố mặt tiền Chợ    

2.000

2.115

Lộ nhựa đi về Mé Rạch B Quốc lộ 53 Hết ranh chùa Ông Bảo

800

2.116

Lộ nhựa đi về Mé Rạch B Hết ranh chùa Ông Bảo Giáp ranh xã Định An

350

2.117

Lộ đất vào ấp Giồng Đình Quốc lộ 53 Lộ đal đi thị trấn Định An

600

2.118

Đường đal vào ấp Xà Lôn Quốc lộ 53 Giáp ranh xã Đôn Xuân

400

2.119

Lộ nhựa ấp Giồng Lớn Quốc lộ 53 Hết lộ nhựa

400

2.120

Lộ nhựa ấp Giồng Lớn Đoạn còn lại Giáp ranh xã Định An

300

2.121

Đường đất (Chùa Cò) Quốc lộ 53 Giáp ranh xã Đôn Xuân

300

2.122

Các đường đal còn lại    

250

2.123

Đường vào khu tái định cư và các tuyến đường trong khu tái định cư công trình Luồng tàu (ấp Giồng Đình, xã Đại An)    

300

2.124

Lộ nhựa ấp Me rạch E Giáp chợ Đại An Hết lộ nhựa

300

XÃ LONG HIỆP    

2.125

Hai dãy phố mặt tiền chợ    

1.000

2.126

Lộ nhựa đi ấp Nô Rè B Cầu Chùa Giáp ranh xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang

500

2.127

Các lộ nhựa còn lại thuộc xã Long Hiệp    

500

2.128

Đường tránh Hương lộ 25 (Cầu Ba So)    

300

XÃ PHƯỚC HƯNG    

2.129

Các dãy phố chợ mới    

1.500

2.130

Các dãy phố chợ cũ    

1.000

2.131

Chợ Đầu Giồng    

500

2.132

Đường nhựa cặp kênh 3 tháng 2 (phía Đông) Giáp ranh xã Ngãi Hùng Kênh số 2

400

2.133

Đường nhựa cặp kênh 3 tháng 2 (phía Đông) Kênh số 2 Quốc lộ 54 (Cầu Phước Hưng)

700

2.134

Đường đal cặp kênh 3 tháng 2 (phía Đông) Quốc lộ 54 (Cầu Phước Hưng) Kênh số 1 (đồng trước)

700

2.135

Đường đal cặp kênh 3 tháng 2 (phía Đông) Kênh số 1 (đồng trước) Giáp ranh xã Tân Hiệp

300

2.136

Đường đal cặp kênh 3 tháng 2 (phía Tây) Quốc lộ 54 (Cầu Phước Hưng) Kênh số 1 (đồng trước)

700

2.137

Đường đal cặp kênh 3 tháng 2 (phía Tây) Kênh số 1 (đồng trước) Giáp ranh xã Tân Hiệp

350

2.138

Lộ nhựa ấp Ông Rung Kênh 3 tháng 2 Giáp ranh ấp Trà Mềm, xã Tập Sơn

300

2.139

Đường đal cặp kênh 3 tháng 2 (phía tây) Lộ nhựa ấp Ô Rung Kênh số 1

400

2.140

Đường đal cặp kênh 3 tháng 2 (phía tây) Kênh số 1 Quốc lộ 54 (Cầu Phước Hưng)

700

XÃ TẬP SƠN    

2.141

Dãy phố mặt tiền Chợ    

1.300

2.142

Đường đal phía Tây kênh Chợ Cầu Bến Trị (ngã tư Kênh Xáng) Đường đất vào ấp Bến Trị

300

2.143

Đường đal phía Tây kênh Chợ Đường đất vào ấp Bến Trị Quốc lộ 54 (Cầu Tập Sơn)

750

2.144

Đường đal phía Tây kênh Chợ Quốc lộ 54 (Cầu Tập Sơn) Kênh Bến cống Tập Sơn

750

2.145

Đường đal phía Đông kênh Chợ Đường vào ấp Bà Tây A Quốc lộ 54 (Cầu Tập Sơn)

750

2.146

Đường đal phía Đông kênh Chợ Quốc lộ 54 (Cầu Tập Sơn) Lộ nhựa ấp Đông sơn

750

2.147

Lộ nhựa ấp Đông Sơn Quốc lộ 54 Cầu ấp Ô

350

2.148

Lộ nhựa vào ấp Bến Trị Quốc lộ 54 Giáp ranh xã Tân Sơn

300

2.149

Lộ đal còn lại    

250

2.150

Lộ nhựa ấp Trà Mền Giáp ranh ấp Ô Rung – xã Phước Hưng Kênh xáng

300

2.151

Lộ nhựa ấp Cây Da Giáp ranh xã Tân Sơn Hết lộ nhựa

300

XÃ AN QUẢNG HỮU    

2.152

Hai dãy phố mặt tiền Chợ Hương lộ 27 Kênh

2.000

2.153

Đường đal hướng Đông Chợ Nhà lồng Chợ Hết ranh ấp Chợ

800

2.154

Các lộ đal còn lại    

350

2.155

Lộ nhựa ấp Sóc Tro Giữa Hương lộ 28 Hết lộ nhựa (thửa 211, tờ 10)

300

XÃ LƯU NGHIỆP ANH    

2.156

Hai dãy phố mặt tiền chợ Lưu Nghiệp Anh    

1.100

2.157

Đường nhựa đi ấp Mộc Anh Hương lộ 28 (Trạm Y tế xã cũ) Hết ranh ấp Chợ

750

2.158

Đường nhựa đi ấp Mộc Anh Ranh ấp Chợ Ngã ba (nhà anh Na)

400

2.159

Lộ đất ấp Mộc Anh Hương lộ 28 Giáp ranh xã Ngãi Xuyên

250

2.160

Đường nhựa ấp Xoài Lơ Hương lộ 28 (ngã ba Xoài Lơ) Sông Hậu

400

2.161

Đường nhựa xuống Chùa Phật Hương lộ 28 (Cây Xăng) Sông Trà Cú

500

2.162

Các lộ đal còn lại    

300

XÃ HÀM GIANG    

2.163

Hai dãy mặt tiền chợ mới    

800

2.164

Dãy phố chợ cũ    

800

2.165

Lộ đất ấp Chợ Quốc lộ 53 (ngã tư đi Cà Tốc) Hương lộ 12

500

2.166

Đường nhựa đi UBND xã Hàm Giang Quốc lộ 53 Cầu Cà Tốc

500

2.167

Đường nhựa đi UBND xã Hàm Giang Cầu Cà Tốc Giáp ranh xã Đôn Xuân

450

2.168

Lộ nhựa ấp Nhuệ Tứ A Đầu lộ Nhuệ Tứ A Giáp ranh Chùa Bà Giam

300

XÃ TÂN SƠN    

2.169

Hai bên Chợ Leng    

650

2.170

Các đường nhựa còn lại thuộc xã Tân Sơn    

250

2.171

Lộ nhựa ấp Đôn Chụm Quốc lộ 54 Giáp ranh xã Tập Sơn

250

2.172

Lộ nhựa ấp Đồn Điền, Đồn Điền A Kênh T9 Giáp ranh xã Tập Sơn

250

XÃ NGỌC BIÊN    

2.173

Chợ Ngọc Biên    

500

2.174

Lộ nhựa (Tha La-Giồng Chanh) Hương Lộ 12 Lộ nhựa ấp Giồng Chanh A

250

2.175

Lộ nhựa ấp Giồng Cao, Rạch Bót, Tha La, Tắc Hố    

250

XÃ TÂN HIỆP    

2.176

Chợ Tân Hiệp    

500

2.177

Các lộ đal còn lại    

250

2.178

Lộ nhựa ấp Ba Trạch A, B và Con Lọp Cầu Tân Hiệp Giáp ranh xã Ngãi Xuyên

250

XÃ ĐỊNH AN    

2.179

Đường vào trung tâm xã Định An Giáp xã Đại An Trường Mẫu Giáo

300

2.180

Đường vào trung tâm xã Định An Trường Mẫu Giáo Ngã tư Giồng Giữa

450

2.181

Đường vào trung tâm xã Định An Ngã tư Giồng Giữa Tỉnh lộ 915

250

XÃ THANH SƠN    

2.182

Lộ nhựa ấp Trà Lés Đường tránh Quốc lộ 53 Hết lộ nhựa

300

2.183

Lộ nhựa ấp Trà Lés Đoạn còn lại Giáp ranh xã Hàm Giang

250

2.184

Các đường đal    

250

CÁC XÃ CÒN LẠI    

2.185

Lộ đal còn lại các xã Kim Sơn, Hàm Tân    

250

Giá đất ở vị trí 1 huyện Trà Cú

 

PHỤ LỤC 3

BẢNG GIÁ ĐIỀU CHỈNH ĐẤT Ở 05 NĂM (2015-2019)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

Đơn vị tính: 1000 đồng/m2

TT

Tên đường phố

Đoạn đường

Loạiđường phố

Giá đất

Ghi chú

Từ

Đến

3

Huyện Cầu Ngang    

A

1. Thị trấn Cầu Ngang (Đô thị loại 5 )    

3.1

Quốc lộ 53 Kênh Thống Nhất Đường Sơn Vọng

2

1.800

3.2

Quốc lộ 53 Đường Sơn Vọng Cầu Cầu Ngang

1

1.800

3.3

Quốc lộ 53 Cầu Cầu Ngang Đường 2/9

1

2.300

3.4

Quốc lộ 53 Đường 2/9 Giáp ranh Thuận Hoà

1

1.800

3.5

Dãy phố chợ Phía mặt trời mọc  

1

3.250

3.6

Dãy phố chợ Phía mặt trời lặn  

1

2.700

3.7

Đường 30/4 Quốc lộ 53 Đường Nguyễn Văn Hưng

1

2.300

3.8

Đường 30/4 Nguyễn Văn Hưng Sông Cầu Ngang; đối diện hết thửa 162, tờ bản đồ 12 (đường đất)

1

1.500

3.9

Đường 2/9 Sông Cầu Ngang (Minh Thuận B) Quốc lộ 53

3

1.100

3.10

Đường 2/9 Quốc lộ 53 Cầu Thủy Lợi

2

1.500

3.11

Đường 2/9 (áp dụng chung cho xã Thuận Hòa) Cầu Thủy Lợi Lộ số 7 (giáp ranh Thuận Hòa); đối diện hết 2557, tờ bản đồ 5 xã Thuận Hòa

2

1.200

3.12

Đường Trương Văn Kỉnh Đường 30/4 Bờ sông Chợ cá

1

1.500

3.13

Đường Lương thực cũ Quốc lộ 53 Bờ sông nhà máy chà

1

1.500

3.14

Đường Huyện đội cũ Quốc lộ 53 Sông Cầu Ngang (Cầu đal)

2

1.450

3.15

Đường Nguyễn Văn Hưng Đường 30/4 Đường 2/9

1

1.900

3.16

Đường Nguyễn Trí Tài Đường 2/9 Quốc lộ 53

2

1.500

3.17

Đường Trần Thành Đại Quốc lộ 53 (đoạn vào Nhà Thờ) Đường Sơn Vọng

3

1.100

3.18

Đường Hồ Văn Biện Đường Trần Thành Đại Sông Cầu Ngang (nhà Chín Truyền)

2

1.000

3.19

Đường Huỳnh Văn Lộng Đường 2/9 Giáp ranh xã Thuận Hòa

2

1.200

3.20

Đường Sơn Vọng Giáp ranh xã Mỹ Hòa Đường bờ kênh

2

1.100

3.21

Đường Dương Minh Cảnh Quốc lộ 53 (Cây Xăng) Cầu Thanh Niên Thống Nhất

3

800

3.22

Đường Dương Minh Cảnh Cầu Thanh Niên Thống Nhất Bờ sông thị trấn Cầu Ngang

3

300

3.23

Đường Thất Đạo Quốc lộ 53 (Bưu điện huyện) Cầu Ấp Rạch

3

450

3.24

Đường số 6 Quốc lộ 53 (Trường Dương Quang Đông) Kênh cấp III (Minh Thuận B)

3

400

3.25

Đường số 7 Đường Nguyễn Trí Tài Đường Huỳnh Văn Lộng

3

800

3.26

Đường số 7 Đường Huỳnh Văn Lộng Đường 2/9

3

600

3.27

Đường nội bộ khu dân cư Đường Nguyễn Văn Hưng Đường đal (nhà Nguyễn Thị Thu Sương)

2

1.600

3.28

Đường nhựa Đường Nguyễn Văn Hưng Đường đal

2

1.500

3.29

Đường nhựa Đường 2/9 Đường 30/4

2

1.600

3.30

Đường nhựa (khu vực nhà thuốc Minh Đức) Quốc lộ 53 Giáp Trung tâm Thương mại

1

2.200

3.31

Đường nhựa Đường Nguyễn Văn Hưng (Đình khóm Minh Thuận A) Nhà bà Năm Hảo

2

1.500

3.32

Đường nhựa (nhà bác sĩ Lan) Đường 2/9 Cầu Thanh Niên

3

800

3.33

Đường nhựa (Cây xăng Kim Anh) Quốc lộ 53 Đường Trần Thành Đại

1.000

3.34

Đường tránh Quốc lộ 53 Sông Cầu Ngang Giáp ranh xã Thuận Hòa

600

2. Thị trấn Mỹ Long (Đô thị loại 5)    

3.35

Hai dãy phố chợ Hương lộ 19 Giáp ranh Khóm 3

1

2.000

3.36

Hẻm (Khóm 3) Đường đal (nhà ông Kim Hoàng Sơn) Đường đất (giáp ranh Khóm 4)

2

900

3.37

Hẻm (Khóm 4) Đường đất (giáp ranh Khóm 4); đối diện hết thửa 93, tờ bản đồ 2 Tỉnh lộ 915B

3

700

3.38

Hẻm Bưu điện Hương lộ 19 Giáp ranh Khóm 3

3

600

3.39

Hẻm (đường đal) Hẻm đầu chợ (nhà ông Yến) Giáp ranh Khóm 4

3

400

3.40

Đường đal Giáp ranh khóm 2 (nhà ông Đoàn Văn Hiệp) Giáp ranh Khóm 4

3

500

3.41

Đường đal Đường đất (nhà ông Tiêu Văn Siện) Giáp ranh Khóm 3

3

450

3.42

Đường đal Khóm 1 Chợ Hải Sản Hết đường đal (nhà ông Sáu Nguyễn)

3

400

3.43

Đường đal Khóm 4 Nhà Sáu Tâm Nhà vợ Ba Khê

3

400

3.44

Hẻm (đường đal Khóm 4) Nhà bà Vệ Nhà ông Nguội

3

400

3.45

Tỉnh lộ 915B Giáp ranh xã Mỹ Long Bắc Hết ranh thị trấn Mỹ Long

2

900

3.46

Hương lộ 19 Giáp ranh xã Mỹ Long Bắc Tỉnh lộ 915B

1

1.200

3.47

Hương lộ 19 Tỉnh lộ 915B Đầu Chợ Hải Sản

1

1.800

3.48

Hương lộ 19 Chợ Hải Sản Nhà ông Nguyễn Tấn Hưng

1

1.600

3.49

Đường đal Khóm 3 Tỉnh lộ 915B Nhà ông Ngô Văn Sanh

3

400

3.50

Đường đal Khóm 1 Nhà ông Cò Trạm kiểm lâm

300

3.51

Đường nhựa Khu Liên Doanh Bia Đồng Khởi Hương lộ 19

2

1.200

3.52

Đường đất khóm 2 Nhà ông chín Buôl Nhà ông Bé Cu

3

300

3.53

Đường đất khóm 2 Nhà ông Bè Nhà ông Tám Lý

3

300

3.54

Đường đất khóm 2 Tỉnh lộ 915B Nhà ông Tư Lùng

3

300

3.55

Đường đất khóm 1 Nhà Mười Manh Nhà ông Cường

3

300

3.56

Đường đất khóm 3 Nhà ông Ba Hào Khóm 4 (nhà ông Tám Trường)

3

300

3.57

Đường đất khóm 4 Nhà ông Tám Chấn Bến đò

3

500

3. Các tuyến Quốc lộ 53, Tỉnh lộ, Hương lộ    

3.58

Quốc lộ 53 Cống Trà Cuôn Đường tránh Quốc lộ 53; đối diện hết thửa 167, tờ bản đồ 1, xã Kim Hòa

700

3.59

Quốc lộ 53 Đường tránh Quốc lộ 53; đối diện hết thửa 167, tờ bản đồ 1, xã Kim Hòa Cầu Vinh Kim

600

3.60

Quốc lộ 53 Cầu Vinh Kim Đường đal (Giồng Sai)

900

3.61

Quốc lộ 53 Đường đal (Giồng Sai) Hết ranh Vinh Kim (giáp ranh Mỹ Hòa)

700

3.62

Quốc lộ 53 Hết ranh Vinh Kim (giáp ranh Mỹ Hòa) Ngã ba Mỹ Long; đối diện hết ranh Cây xăng Cầu Ngang

1.200

3.63

Quốc lộ 53 Giáp ranh Thị trấn Cầu Ngang (Thuận Hòa) Cổng Chùa Sóc Chùa; đối diện hết thửa 190, tờ bản đồ 9, xã Thuận Hòa

1.200

3.64

Quốc lộ 53 Cổng Chùa Sóc Chùa; đối diện hết thửa 190, tờ bản đồ 9, xã Thuận Hòa Đường tránh Quốc lộ 53; đối diện hết thửa nhà Thạch Nang

700

3.65

Quốc lộ 53 Đường tránh Quốc lộ 53; đối diện hết thửa nhà Thạch Nang Đường Giồng Ngánh

650

3.66

Quốc lộ 53 Đường Giồng Ngánh Cầu Hiệp Mỹ

700

3.67

Quốc lộ 53 Cầu Hiệp Mỹ Giáp huyện Duyên Hải

600

Tỉnh lộ    

3.68

Tỉnh lộ 915B Cống Chà Và Hết ranh xã Vinh Kim (giáp Mỹ Long Bắc)

300

3.69

Tỉnh lộ 915B Hết ranh xã Vinh Kim (giáp Mỹ Long Bắc) Cống Lung Mít

250

3.70

Tỉnh lộ 915B Cống Lung Mít Giáp khóm 4 thị trấn Mỹ Long

300

3.71

Tỉnh lộ 915B Giáp khóm 1 thị trấn Mỹ Long (xã Mỹ Long Bắc) Giáp ấp Nhì – xã Mỹ Long Nam

400

Hương lộ    

3.72

Hương lộ 5 Hương lộ 19 Tỉnh lộ 915B

450

3.73

Hương lộ 17 Quốc lộ 53 (cống Trà Cuôn) Đường đất (cặp Trường Tiểu học Hiệp Hòa)

400

3.74

Hương lộ 17 Đường đất (cặp Trường Tiểu học Hiệp Hòa) Cầu Sóc Cụt

250

3.75

Hương lộ 17 Cầu Sóc Cụt Giáp ranh xã Phước Hưng

300

3.76

Hương lộ 18 Giáp ranh Thị trấn Cầu Ngang Cầu Ông Tà

900

3.77

Hương lộ 18 Cầu Ông Tà Hết ranh xã Thuận Hòa (giáp ranh xã

400

    Hiệp Hòa)

3.78

Hương lộ 18 Hết ranh xã Thuận Hòa (giáp ranh xã Hiệp Hòa) Hương Lộ 17

300

3.79

Hương lộ 18 nối dài Hương lộ 17 Giáp ranh xã Tân Hiệp (Trà Cú)

300

3.80

Hương lộ 19 Quốc lộ 53 (ngã ba Mỹ Long) Đường tránh Quốc lộ 53

700

3.81

Hương lộ 19 Đường tránh Quốc lộ 53 Giáp ranh nhà máy nước đá Tân Thuận; đối diện hết thửa 2056, tờ bản đồ số 2, xã Mỹ Hòa

500

3.82

Hương lộ 19 Giáp ranh nhà máy nước đá Tân Thuận; đối diện hết thửa 2056, tờ bản đồ số 2, xã Mỹ Hòa Ngã ba Tư Kiệt (nhà ông Lọ)

400

3.83

Hương lộ 19 Ngã ba Tư Kiệt (Nhà ông Lọ) Hết ranh xã Mỹ Long Bắc (giáp thị trấn Mỹ Long)

900

3.84

Hương lộ 20 Quốc lộ 53 (ngã ba Ô Răng) Nhà bà Kim Thị Tông

500

3.85

Hương lộ 20 Nhà bà Kim Thị Tông Hương lộ 17

300

3.86

Hương lộ 21 Quốc lộ 53 Hết ranh ấp Sơn Lang (giáp Sóc Giụp)

550

3.87

Hương lộ 21 Hết ranh ấp Sơn Lang (giáp Sóc Giụp) Chùa Tân Lập

450

3.88

Hương lộ 21 Chùa Tân Lập Giáp ranh xã Ngũ Lạc

300

3.89

Hương lộ 22 Quốc lộ 53 (đầu đường Mỹ Quý) Hương lộ 21

300

3.90

Hương lộ 23 Hương lộ 19 (Ngã ba Tư Kiệt) Giáp ranh xã Long Hữu

300

3.91

Hương lộ 35 Giáp ranh Thị trấn Cầu Ngang (Sân vận động) Kênh (đối diện nhà ông Nguyễn Văn Điểm)

400

3.92

Hương lộ 35 Kênh (đối diện nhà ông Nguyễn Văn Điểm) Trụ sở ấp Cái Già Trên

300

3.93

Hương lộ 35 Trụ sở ấp Cái Già Trên Trạm Y tế xã

350

3.94

Hương lộ 35 Trạm Y tế xã Giáp ranh xã Hiệp Mỹ Tây

300

4. Xã Thuận Hòa    

3.95

Đường lộ Sóc Chùa Cổng Chùa (Sóc Chùa) Giáp lộ Hiệp Hòa

300

3.96

Đường lộ Trà Kim Cổng Trà Kim Chùa Trà Kim

300

3.97

Đường lộ Thuận An Quốc lộ 53 Giáp ranh Thị trấn Cầu Ngang

700

3.98

Đường số 7 Nhà ông Bảy Biến Hương lộ 18

500

3.99

Đường tránh Quốc lộ 53 Giáp ranh thị trấn Cầu Ngang Quốc lộ 53

500

3.100

Đường đất Thuận An Quốc lộ 53 (Cổng Trường THCS Thuận Hòa) Đường nhựa Sóc Chùa

350

3.101

Đường đất Thuận An Quốc lộ 53 (Cây xăng Ngọc Rạng) Đường nhựa Sóc Chùa

350

5. Xã Long Sơn    

3.102

Đường nội bộ khu vực chợ xã Lô số 5 Lô số 21

450

3.103

Đường nội bộ khu vực chợ xã Hương lộ 21 Đường nội bộ phía Đông

450

3.104

Đường nội bộ khu vực chợ xã Trường mẫu giáo Lô 31

350

3.105

Đường nội bộ khu vực chợ xã Nhà công vụ giáo viên Lô 37

300

3.106

Đường nhựa Ô Răng Ngã Tư Ô Răng Ngã Tư Bào Mốt

300

3.107

Đường tránh Quốc lộ 53 Quốc lộ 53; đối diện hết thửa 1107, tờ bản đồ số 4 (nhà Thạch Nang) Hết thửa 1913, tờ bản đồ số 4 (Lý Kim Cương); đối diện hết thửa 1270 tờ bản đồ số 4 (Trần Thị Vinh)

600

3.108

Đường nhựa (đối diện chợ Tân Lập) Hương lộ 21 Nhà máy ông Hai Đại

300

3.109

Đường nhựa (đối diện chợ Tân Lập) Nhà máy ông Hai Đại Giáp xã Ngọc Biên

300

6. Xã Hiệp Mỹ Tây    

3.110

Hai dãy phố chợ Quốc lộ 53 Đường đất sau chợ

700

3.111

Đường vào Trung tâm xã Hiệp Mỹ Đông Quốc lộ 53 Bến đò về Hiệp Mỹ Đông

500

3.112

Đường nhựa hóa chất Quốc lộ 53 Hết đường nhựa

300

3.113

Đường đất Tầm Du Lá Quốc lộ 53 Nhà ông Lê Văn Năm

200

3.114

Đường tránh Quốc lộ 53 Hết thửa 1489, tờ bản đồ số 8 (Nhà trọ Bảy Hường); đối diện hết thửa 1385 tờ bản đồ số 8 Ngã ba Mỹ Quí (trường TH)

400

3.115

Đường đá Sông Lưu Quốc lộ 53 Giáp ranh ấp 14 xã Long Hữu

300

7. Xã Mỹ Hòa    

3.116

Hai dãy phố chợ    

770

3.117

Bờ kè sông Cầu Ngang – Mỹ Hòa Thửa số 1323, tờ bản đồ số 5 (Nhà ông Nguyễn Văn Tro) Hết thửa số 1400, tờ bản đồ số 5 (Nhà ông Nguyễn Văn Rở)

350

3.118

Đường nhựa (Hòa Hưng – Cẩm Hương) Hương lộ 19 Hương lộ 35

300

3.119

Đường tránh Quốc lộ 53 Giáp ranh xã Vinh Kim Sông Cầu Ngang

400

8. Xã Vinh Kim    

3.120

Hai dãy phố Chợ Trực diện nhà lồng  

950

3.121

Khu vực chợ Mai Hương    

300

3.122

Đường nhựa Mai Hương Hương lộ 19 Quốc lộ 53

300

3.123

Đường đất Quốc lộ 53 Giáp ranh ấp Hạnh Mỹ, xã Mỹ Long Bắc

250

3.124

Đường đất (đường Giồng Lớn) Chợ Thôn Rôn Giáp ranh xã Mỹ Long Bắc (Bào Giá)

250

3.125

Đường nhựa (đi nhà thờ Giồng Lớn) Quốc lộ 53 Nhà thờ Giồng Lớn

300

3.126

Đường tránh Quốc lộ 53 Hết thửa 191, tờ bản đồ số 7 (Lâm Văn Lũy); đối diện hết thửa 83, tờ bản đồ số 7 Đường đal; đối diện hết thửa 337, tờ bản đồ số 7

700

3.127

Đường tránh Quốc lộ 53 Hết thửa 1234, tờ bản đồ số 10; đối diện hết thửa 2637, tờ bản đồ số 7 Giáp ranh xã Mỹ Hòa

500

3.128

Đường Tránh bão Quốc lộ 53 Tỉnh lộ 915B

200

9. Xã Kim Hòa    

3.129

Dãy phố Chợ Quốc lộ 53 Đầu Chợ dưới

500

3.130

Đường tránh Quốc lộ 53 Quốc lộ 53 Giáp ranh xã Phước Hảo

600

3.131

Đường đal Năng Nơn Hương lộ 17 Hết đường đal (Nhà bà Trần Thị Quý)

200

3.132

Đường đal Chùa Ông Chùa Ông Kênh Xáng

200

3.133

Đường đal bờ kênh Kim Hòa Hương lộ 17 Giáp ranh xã Mỹ Hòa

200

3.134

Đường nhựa (Kênh Xáng) Đường đal Chùa Ông Đường đal Năng Nơn

200

10. Xã Mỹ Long Bắc    

3.135

Đường nhựa (đi Trường Trung học phổ thông) Hương lộ 19 Đường nhựa giáp ranh ấp Nhì

300

3.136

Đường đất (đi Hạnh Mỹ) Hương lộ 5 Hết thửa 1150, tờ bản đồ số 3 (Nhà bà Trần Thị Gọn); đối diện hết thửa 1153, tờ bản đồ số 3

300

3.137

Đường đất (đi Hạnh Mỹ) Hết thửa 1150, tờ bản đồ số 3 (Nhà bà Trần Thị Gọn); đối diện hết thửa 1153, tờ bản đồ số 3 Giáp ranh xã Vinh Kim

200

3.138

Đường đal ấp Mỹ Thập Hương lộ 19 Nhà ông Phan Văn Nho

200

3.139

Đường đal ấp Nhứt A Hương lộ 23 Hương lộ 19

200

3.140

Đường nhựa Hương lộ 5 Hương lộ 19

200

3.141

Đường nhựa Hạnh Mỹ Nhà Chín Thắng Cầu Thanh niên

200

11. Xã Nhị Trường    

3.142

Dãy phố chợ phía Bắc Thửa 2199, tờ bản đồ số 10 (Nhà Từ Thị Cúc) Hết thửa 870, tờ bản đồ số 10 (Nhà Phạm Minh Chánh)

340

3.143

Dãy phố chợ phía Đông Thửa 26, tờ bản đồ số 15 (Nhà Trịnh Thị Ngọc Oanh) Hết thửa 46, tờ bản đồ số 15 (Nhà Trần Văn Dũng)

340

3.144

Dãy phố chợ phía Nam Thửa 6, tờ bản đồ số 15 (Nhà anh Thắng) Hết thửa 15, tờ bản đồ số 15 (Nhà Thạch Dư)

340

3.145

Đường nhựa (Khu quy hoạch) Hương lộ 20 Hết đường nhựa

250

3.146

Đường nhựa Hương lộ 20 Giáp ranh xã Hiệp Hòa

200

3.147

Đường nhựa Hương lộ 20 Giáp ấp Bào Mốt (xã Long Sơn)

200

3.148

Đường nhựa (Nô Lựa B) Hương lộ 20 Chùa Bốt Bi

200

3.149

Đường nhựa (Nô Lựa A) Hương lộ 20 Hương lộ 18 nối dài

200

3.150

Đường nhựa Hương lộ 17 Giáp ấp Căn Nom (Trường Thọ)

200

3.151

Đường nhựa liên ấp (ấp Chông Bát) Hương lộ 18 Hết đường nhựa

200

3.152

Đường nhựa liên ấp Nô Lựa Nhà ông Thạch Hoàn Kênh Tư Nhường

200

3.153

Đường nhựa Là Ca A Hương lộ 18 Trường Tiểu học Nhị Trường; đối diện nhà bà Thạch Thị Kim Lê

200

12. Xã Hiệp Hòa    

3.154

Dãy phố Chợ Thửa 59, tờ bản đồ số 10 (Nhà ông Năm Nhựt) Nhà Kho Lương thực

400

3.155

Khu vực Chợ Bình Tân    

370

3.156

Đường nhựa (đi ấp Phiêu) Hương lộ 17 Hết đường nhựa

250

3.157

Đường nhựa Ba So Hương lộ 18 Hết đường nhựa

250

3.158

Đường nhựa Tri Liêm Hương lộ 17 Hết thửa 928, tờ bản đồ số 8 (Nhà bà Thạch Thị Pha Ly); đối diện hết thửa 1465 tờ bản đồ số 8

250

3.159

Đường nhựa Sóc Chuối Hương lộ 17 Hết thửa 386, tờ bản đồ số 5 (nhà bà Kim Thị Phương)

250

13. Xã Trường Thọ    

3.160

Khu vực Chợ Trường Thọ    

300

3.161

Đường nhựa Căn Nom Trường học Căn Nom Hương lộ 17

250

3.162

Đường nhựa Căn Nom Hương lộ 17 Hết thửa 1343, tờ bản đồ số 3 (hết đường nhựa)

250

3.163

Đường nhựa Giồng Chanh Cổng Chùa Sóc Cụt Hết thửa 777, tờ bản đồ số 9 (Thạch Thị Hơn)

250

3.164

Đường nhựa Cóc Xoài Cổng Chùa Cóc Xoài Hết đường nhựa

250

3.165

Đường nhựa Giồng Dày Giáp nhà ông Thạch Yên Nhà ông Thạch Tư

250

3.166

Đường nhựa Căn Nom Hương lộ 17 Cầu Út Nén Căn Nom

250

3.167

Đường nhựa Sóc Cụt Hương lộ 17 Nhà ông Thạch Pho

250

3.168

Đường nhựa Cós Xoài Hương lộ 18 Nhà bà Tăng Thị Thu Hai

250

14. Xã Thạnh Hòa Sơn    

3.169

Khu vực Chợ Thạnh Hòa Sơn    

300

3.170

Đường nhựa Sóc Chuối Hương lộ 21 Hết đường nhựa

250

3.171

Đường nhựa Lạc Sơn Đầu lộ Lạc Sơn Sóc Chuối

250

3.172

Đường nhựa đi Trường Bắn Hương lộ 21 Hết đường nhựa

250

3.173

Đường đal đi Hiệp Mỹ Tây Hương lộ 21 Giáp ranh xã Hiệp Mỹ Tây

250

3.174

Đường lộ Lạc Sơn – Sóc Chuối Lộ Lạc Sơn Hết đường nhựa

250

3.175

Đường nhựa Lạc Thạnh B Hương lộ 21 Cầu Giồng Mum

250

3.176

Đường nhựa Lạc Thanh A Hương lộ 22 Kênh cấp II N10

250

3.177

Đường nhựa Trường Bắn nối dài Nhà Mười Bắc Giáp ranh xã Ngọc Biên

250

3.178

Đường đal Cầu Vĩ Hương lộ 22 Nhà ông Năm

250

3.179

Đường nhựa Lạc Sơn Nhà ông Chanh Nhà Ông 10 Bắc

250

15. Xã Mỹ Long Nam    

3.180

Khu vực Chợ    

400

3.181

Đường nhựa ấp Nhì Hương lộ 23 Đê Biển

250

3.182

Đường nhựa ấp Nhì Hết thửa 247, tờ bản đồ số 8 (nhà Tư Đảo) Đê Biển

250

3.183

Đường nhựa ấp Nhì Hết thửa 169, tờ bản đồ số 8 (nhà Bảy Phấn) Giáp ranh xã Mỹ Long Bắc

250

3.184

Đường nhựa ấp Ba Hương lộ 23 Giáp ranh xã Hiệp Mỹ Đông

250

3.185

Đường nhựa ấp Ba Cống Đồng Tây Kênh Cầu Váng

250

3.186

Đường nhựa ấp Ba Hương lộ 23 Giáp Bờ Giồng Ngang

250

3.187

Đường nhựa ấp Ba Hương lộ 23 Nhà ông Ngoan

250

3.188

Đường nhựa ấp Tư Hương lộ 23 Hết đường nhựa

250

3.189

Đường nhựa ấp Tư Hương lộ 23 Đê Biển

250

3.190

Đường nhựa ấp Năm Hương lộ 23 Giáp ranh xã Hiệp Mỹ Đông

250

3.191

Đường nhựa ấp Nhứt B Hương lộ 23 Đê Biển

250

3.192

Đường nhựa ấp Nhứt B Giáp ranh xã Mỹ Long Bắc Cống Đồng Tây

250

3.193

Đường nội ô Trung tâm xã Hương lộ 23 Đường đal Hàng Đào

250

16. Xã Hiệp Mỹ Đông    

3.194

Đường nhựa (giồng bờ yên) Hương lộ 35 Hết đường nhựa

250

3.195

Đường nhựa (đi ấp Đồng Cò) Hương lộ 35 Giáp ranh xã Mỹ Long Nam

250

3.196

Đường nhựa (đi cống ấp Ba) Hương lộ 35 Giáp ranh xã Mỹ Long Nam

250

3.197

Đường bê tông 3,5 mét Hương lộ 35 (nhà máy Năm Bơ) Hương lộ 35 (nhà Mười Sáng)

250

3.198

Đương nhựa (Bến đò cũ) Hương lộ 35 Hết đường nhựa (nhà ông Ba Dẩn)

250

3.199

Đường nhựa kênh Cầu Ván Cống Đông Tây Hết đường nhựa

250

Giá đất ở vị trí 1 huyện Cầu Ngang

PHỤ LỤC 4

BẢNG GIÁ ĐIỀU CHỈNH ĐẤT Ở 05 NĂM (2015-2019)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

Đơn vị tính: 1000 đồng/m2

TT

Tên đường phố

Đoạn đường

Loại

đường phố

Giá đất

Ghi chú

Từ

Đến

4

Huyện Châu Thành    

1. Thị trấn Châu Thành (Đô thị loại 5)    

4.1

Đường Kiên Thị Nhẫn (áp dụng chung xã Đa Lộc) Quốc lộ 54 (Trung tâm giáo dục thanh thiếu niên) Quốc lộ 54 (đoạn UBND thị trấn Châu Thành)

3

500

4.2

Đường Kiên Thị Nhẫn Quốc lộ 54 (đoạn Công an huyện) Đường 30/4

3

500

4.3

Đường nhựa đi Chùa Mõ Neo (sau Công an huyện) Đường Kiên Thị Nhẫn Hết ranh thị trấn Châu Thành

3

450

4.4

Quốc lộ 54 Cống Tầm Phương Hết ranh UBND huyện; đối diện hết ranh Kho Bạc huyện

1

1.200

4.5

Quốc lộ 54 Hết ranh UBND huyện; đối diện hết ranh Kho Bạc huyện Hết ranh Sân vận động cũ; đối diện hết ranh Viện Kiểm Sát

1

1.500

4.6

Quốc lộ 54 (áp dụng chung xã Đa Lộc) Hết ranh Sân vận động cũ; đối diện hết ranh Viện Kiểm Sát Hết ranh thị trấn Châu Thành; đối diện hết ranh Trường mẫu giáo Tuổi Xanh

1

1.300

4.7

Đường 30/4 Giáp Bàu Sơn Cống Đa Lộc

2

500

4.8

Đường 30/4 Cống Đa Lộc Quốc lộ 54

1

2.000

4.9

Đường 30/4 Quốc lộ 54 Hết ranh khóm 2 (Chùa Hưng Long Tự)

2

650

4.10

Đường 30/4 Hết ranh khóm 2 (Chùa Hưng Long Tự) Hết ranh thị trấn Châu Thành

2

500

4.11

Đường 3/2 Quốc lộ 54 Đường 30/4

1

1.300

4.12

Đường Đoàn Công Chánh Quốc lộ 54 Đường Mậu Thân

2

750

4.13

Đường Đoàn Công Chánh Quốc lộ 54 (nhà máy Hai Chư) Đường Kiên Thị Nhẫn

3

600

4.14

Đường Mậu Thân Đường 30/4 Đường tránh Quốc lộ 54 (Chùa Hang)

2

700

4.15

Đường Mậu Thân Đường tránh Quốc lộ 54 (Cầu Tầm Phương 2) Quốc lộ 54 (Cống Tầm Phương)

2

700

4.16

Đường tránh Quốc lộ 54 Cầu Tầm Phương 2 Quốc lộ 54

2

1.000

4.17

Đường Tô Thị Huỳnh Quốc lộ 54 Đường Mậu Thân

2

800

4.18

Các vị trí còn lại của thị trấn (Trong ngõ hẻm của thị trấn)    

3

350

4.19

Đường nhựa (nhà ông Sơn Cang) Quốc lộ 54 Hết ranh thị trấn Châu Thành

3

400

4.20

Đường nhựa cặp nghĩa trang Quốc lộ 54 Ngã ba (hết ranh nghĩa trang)

3

450

4.21

Đường nhựa sau nghĩa trang Đường Kiên Thị Nhẫn Hết đường nhựa (hết ranh nghĩa trang)

3

400

4.22

Đường nhựa cặp Sân vận động cũ Quốc lộ 54 Đường 3/2

3

600

4.23

Đường nhựa cặp Thánh thất Cao Đài Quốc lộ 54 Đường Kiên Thị Nhẫn

3

500

4.24

Đường nhựa cặp Đình Thần Đường nhựa cặp Sân vận động cũ Đường Kiên Thị Nhẫn

3

600

2. Khu vực Chợ    

4.25

Chợ Châu Thành    

2.000

4.26

Chợ Cầu Xây    

800

4.27

Chợ Mỹ Chánh    

800

4.28

Chợ Hoà Thuận    

850

4.29

Chợ Hoà Lợi    

800

4.30

Chợ Nguyệt Hóa    

700

4.31

Chợ Bãi Vàng    

700

4.32

Chợ Sâm Bua    

850

4.33

Các Chợ còn lại    

500

3. Các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ, Hương lộ    

4.34

Quốc lộ 53 Cầu Ba Si Hết ranh Công ty TM Sabeco Sông Tiền; giáp ranh Công ty Cầu đường 715

1.200

4.35

Quốc lộ 53 Hết ranh Công ty TM Sabeco Sông Tiền; giáp ranh Công ty Cầu đường 715 Cầu Bến Có

1.600

4.36

Quốc lộ 53 Cầu Bến Có Giáp ranh Phường 8

1.400

4.37

Quốc lộ 53 Từ ranh phường 5 Hết ranh Trường Chính Trị; đối diện hết ranh UBND xã Hòa Thuận

2.800

4.38

Quốc lộ 53 Hết ranh Trường Chính Trị; đối diện hết ranh UBND xã Hòa Thuận Đường tránh Quốc lộ 53; đối diện hết ranh thửa 156, tờ bản đồ 35, xã Hòa Thuận

1.500

4.39

Quốc lộ 53 Đường tránh Quốc lộ 53; đối diện hết ranh thửa 156, tờ bản đồ 35, xã Hòa Thuận Hết ranh Trường cấp II Hoà Lợi; đối diện hết ranh thửa 75, tờ bản đồ 22, xã Hòa Lợi

800

4.40

Quốc lộ 53 Hết ranh Trường cấp II Hoà Lợi; đối diện hết ranh thửa 75, tờ bản đồ 22, xã Hòa Lợi Giáp ranh huyện Cầu Ngang

700

4.41

Đường tránh Quốc lộ 53 (Hòa Lợi) Giáp ranh TP Trà Vinh Quốc lộ 53

2.500

4.42

Đường tránh Quốc lộ 53 mới (Phước Hảo) Quốc lộ 53 Giáp ranh huyện Cầu Ngang

500

4.43

Quốc lộ 54 Ranh thị trấn Châu Thành; đối diện từ hết ranh Trường mẫu giáo Tuổi Xanh Giáp ranh huyện Trà Cú

700

4.44

Quốc lộ 60 Giáp Ranh phường 8 Tỉnh lộ 911 (về hướng Huyền Hội); đối diện hết thửa 2007, tờ bản đồ 16 xã Song Lộc

800

4.45

Quốc lộ 60 Tỉnh lộ 911 (về hướng Huyền Hội); đối diện hết thửa 2007, tờ bản đồ 16 xã Song Giáp Tiểu Cần

600

  Lộc  

Tỉnh lộ    

4.46

Tỉnh lộ 911 Tỉnh lộ 912 Quốc lộ 60

500

4.47

Tỉnh lộ 911 Quốc lộ 60 Cầu Đập Sen

500

4.48

Tỉnh lộ 912 Toàn tuyến  

500

4.49

Tỉnh lộ 915B Toàn tuyến  

250

Hương lộ    

4.50

Hương lộ 9 (Song Lộc) Quốc lộ 60 Đường Tập Ngãi

300

4.51

Hương lộ 10 Quốc lộ 53 Vĩnh Bảo

700

4.52

Hương lộ 13 Đường Lê Văn Tám (Hương lộ 11) Tỉnh lộ 911

500

4.53

Hương lộ 13 nối dài Tỉnh lộ 911 Giáp ranh huyện Tiểu Cần

300

4.54

Hương lộ 14 Quốc lộ 53 (Chợ Hòa Lợi) Hết ranh xã Hòa Lợi

600

4.55

Hương lộ 14 Ranh xã Hòa Lợi Đê bao Hưng Mỹ

400

4.56

Hương lộ 15 Quốc lộ 53 Sông Bãi Vàng

500

4.57

Hương lộ 16 Quốc lộ 53 (Bàu Sơn); Giáp ranh thị trấn Châu Thành

500

4.58

Hương lộ 16 Giáp ranh thị trấn Châu Thành (Cống Thanh Trì) Hương lộ 13

300

4.59

Hương lộ 30 (Hòa Minh) Đầu Mổm Trường THCS Hòa Minh B

300

4.60

Hương lộ 30 (Hòa Minh) Trường THCS Hòa Minh B Giáp ranh ấp Ông Yển và Long Hưng I

500

4.61

Hương lộ 30 (Hòa Minh) Giáp ranh ấp Ông Yển và Long Hưng I Cầu Sắt

300

4.62

Hương lộ 30 (Hòa Minh) Cầu Sắt Cầu Cả Bảy

600

4.63

Hương lộ 30 (Hòa Minh) Cầu Cả Bảy Hết ranh xã Hòa Minh

300

4.64

Hương lộ 30 (Long Hòa) Hết ranh xã Hòa Minh Cầu Rạch Gốc

300

4.65

Hương lộ 30 (Long Hòa) Cầu Rạch Gốc Cầu Cổ Bồng

500

4.66

Hương lộ 30 (Long Hòa) Cầu Cổ Bồng Cầu Bà Chẩn

300

4.67

Hương lộ 30 (Long Hòa) Cầu Bà Chẩn Cầu Bùng Binh

400

4.68

Hương lộ 30 (Long Hòa) Cầu Bùng Binh Hết Hương lộ 30

300

4. Xã Lương Hòa    

4.69

Đường Lê Văn Tám (Hương lộ 11) Giáp Ranh phường 8 Cầu Ô Xây

800

4.70

Đường Nguyễn Du Quốc lộ 53 Giáp ranh Phường 8

1.000

4.71

Đường Bình La-Bót Chếch Hương lộ 11 Hết ranh chùa Bình La

400

4.72

Đường Bình La-Bót Chếch Chùa Bình La Cầu Bót Chếch

250

4.73

Đường vào Bệnh viện Lao Quốc lộ 60 Bệnh viện Lao

600

4.74

Đường nhựa Ba Se A Quốc lộ 60 (Ba Se A) Trường mẫu giáo Ô Chích A

300

4.75

Đường đất (Nguyễn Du cũ) Đường Nguyễn Du (Chùa Phật Quang) Đường nhựa Ba Se A

400

4.76

Đường đất Đường Nguyễn Du Đường nhựa Ba Se A

400

4.77

Đường vào Chợ Ba Se B Đường Nguyễn Du (Chùa Phật Quang) Hết đường nhựa (giáp đường đal)

450

4.78

Đường vào Bãi rác mới Quốc lộ 60 Bãi rác

400

4.79

Đường nhựa Lộ ngang Quốc lộ 60 Đường nhựa Ba Se A

300

4.80

Đường nhựa Sâm Bua 1 Trường Trung học cơ sở Lương Hòa Đường đal Sâm Bua

250

4.81

Đường nhựa Sâm Bua Quốc lộ 60 Chợ Sâm Bua

250

4.82

Đường nhựa Bình La Ô2 Chùa Bình La Nhà hỏa táng ấp Bình La

250

4.83

Đường đal Ô Chích B6 Quốc lộ 60 Đường đal ấp Ô Chích A

250

4.84

Đường đal Ba Se A Trụ sở ấp Ba Se A Chùa Lò Gạch

250

4.85

Đường đal Ba Se A Đường nhựa Lộ ngang Giáp ranh Phường 8

250

5. Xã Lương Hòa A    

4.86

Đường nhựa (Cầu Ô Xây) Hương lộ 11 Kênh Tầm Phương 2

250

4.87

Đường nhựa Tầm Phương 2 Kênh Xáng Kênh Cập Giồng

250

4.88

Đường nhựa Tầm Phương 5 Kênh Xáng Hương lộ 13

250

4.89

Đường nhựa Bắc Phèn Hương lộ 16 Giáp ranh xã Thanh Mỹ

250

4.90

Đường nhựa lộ mới Đai Tèn Cống Bắc Phèn 3 Cầu Xóm Kinh 2

200

6. Xã Nguyệt Hóa    

4.91

Đường vào Trung tâm xã Nguyệt Hóa Quốc lộ 53 Giáp ranh Phường 7

800

4.92

Đường nhựa Đường vào Trung tâm xã Nguyệt Hóa (Ngã ba Trà Đét) Quốc lộ 53

500

4.93

Đường Vành Đai (ấp Xóm Trảng)    

1.700

4.94

Đường vào Bệnh viện Sản – Nhi Quốc lộ 53 Hết phạm vi đường nhựa

1.200

4.95

Đường đal Đường vào Trung tâm xã Nguyệt Hóa (Cổ Tháp A) Chùa Xóm Trảng

300

4.96

Đường đal (sau Tiểu đoàn 501) Đường vào Trung tâm xã Nguyệt Hóa Giáp ranh Thành phố Trà Vinh

300

4.97

Đường nhựa Trường Tiểu học Sóc Thác Giáp ranh xã Long Đức

400

4.98

Các đường đal còn lại    

200

7. Xã Hòa Thuận    

4.99

Đường vào Khu xử lý chất thải Hương lộ 10 Tỉnh lộ 915B

500

4.100

Đường nhựa Bích Trì Khu vào Khu xử lý chất thải Giáp ranh xã Hòa Lợi

300

4.101

Đường bờ kè Long Bình Hương lộ 10 Giáp ranh Thành phố Trà Vinh

500

4.102

Đường bờ kè Long Bình Hương lộ 10 Hết đường bờ kè hướng ra Sông Cổ Chiên

300

8. Xã Hòa Lợi    

4.103

Đường nhựa (cầu Hòa Thuận phía Đông) Đường tránh Quốc lộ 53 Cầu dân tộc ấp Kinh Xáng

450

4.104

Đường đất (cầu Hòa Thuận phía Tây) Đường tránh Quốc lộ 53 Cầu thứ 1

500

4.105

Đường vào Chùa Ô (đường đất) Quốc lộ 53 (Đại đội Thiết giáp) Đường đal (Chùa Ô)

400

4.106

Đường nhựa vào Nhà văn hóa Quốc lộ 53 Nhà văn hóa

300

4.107

Đường nhựa vào trụ sở ấp Qui Nông A Quốc lộ 53 Trụ sở ấp Qui Nông A

300

4.108

Đường nhựa vào Chùa Liên Quang Quốc lộ 53 Chùa Liên Quang

300

4.109

Đường nhựa Hương lộ 14 (Chợ Hòa Lợi) Giáp ranh xã Hòa Thuận

300

4.110

Đường nhựa kênh Giồng Lức Hương lộ 15 Cầu xuống ấp Rạch Giữa

300

4.111

Đường cặp Quán Đồng Xanh Quốc lộ tránh 53 Hết ranh xã Hòa Lợi

500

4.112

Đường cặp Sân bóng đá Duy Khổng Quốc lộ tránh 53 Ngã tư kênh (giáp ranh Phường 5 và Phường 9)

600

4.113

Đường đất cầu Hòa Thuận (Lò giết mổ Phương Nam) Quốc lộ 53 Giáp ranh Hòa Thuận

300

4.114

Đường đal Triền Hương lộ 14 Giáp ranh chùa Qui Nông B

300

4.115

Đường nhựa ấp Chăng Mật Quốc lộ 53 (thửa đất số 104, tờ bản đồ số 16) Thửa đất số 306, tờ bản đồ số 39

300

4.116

Đường nhựa ấp Qui Nông A Quốc lộ 53 (thửa đất số 93, tờ bản đồ số 22) Thửa đất số 43, tờ bản đồ số 46

300

9. Xã Hưng Mỹ    

4.117

Đường đal Hương lộ 15 Bến phà mới

600

4.118

Đường nhựa Rạch Vồn Hương lộ 15 (thửa đất số 56, tờ bản đồ số 12) Chợ Rạch Vồn (thửa đất số 45, tờ bản đồ số 12)

300

4.119

Đường nhựa Làng nghề Tỉnh lộ 915B (thửa đất số 131, tờ bản đồ số 48) Cầu Đa Hòa 3 (thửa đất số 69, tờ bản đồ số 50)

300

10. Xã Song Lộc    

4.120

Lộ giữa ấp Kinh Xáng (giáp ranh xã Hiếu Tử) Quốc lộ 60 Cua đường nhựa

400

4.121

Đường nhánh Trà Nóc Hương lộ 9 Tỉnh lộ 911

300

4.122

Đường Miễu Láng Khoét Miễu (thửa đất số 230, 231, tờ bản đồ số 7) Nhà 4 Rinh (thửa đất số 272, 273, tờ bản đồ số 7)

250

4.123

Đường nhựa Láng Khoét Ailen Cầu Láng Khoét (thửa đất số 310, tờ bản đồ số 47) Nhà 6 Thủy (thửa đất số 1302, tờ bản đồ số 19)

250

4.124

Đường nhựa Trà Uông Tỉnh lộ 911 (thửa đất số 81, 231, tờ bản đồ số 45) Cầu 4 Dũng (thửa đất số 652, tờ bản đồ số 19)

250

4.125

Đường nhựa bờ lộ ấp Khánh Lộc Quốc lộ 60 (thửa đất số 797, tờ bản đồ số 16) Tỉnh lộ 911 (thửa đất số 130, tờ bản đồ số 25)

250

4.126

Đường đal Phú Lân Tỉnh lộ 911 (thửa đất số 17, tờ bản đồ số 34) Nhà 3 Trãi (Sông Ô Chát)

250

4.127

Đường nhựa Trà Nóc – Phú Lân Cầu Phú Lân (thửa đất số 930, tờ bản đồ số 16) Cầu Chùa Trà Nóc (thửa đất số 2206, tờ bản đồ số 16)

250

4.128

Đường nhựa Lò Ngò (Tổ 9) Quốc lộ 60 (thửa đất số 60, tờ bản đồ số 32) Nhà 2 Tần

250

4.129

Đường nhựa Lò Ngò (Tổ 2) Quốc lộ 60 (thửa đất số 111, tờ bản đồ số 37) Nhà bà Trung Thị Phượng

250

11. Xã Đa Lộc    

4.130

Đường nhựa (đi Chùa Mõ Neo) Giáp thị trấn Châu Thành (Công an cơ động) Hết phạm vi đường nhựa

350

4.131

Đường vào Chùa Mõ Neo Quốc lộ 54 Hết phạm vi đường nhựa

350

4.132

Đường nhựa ấp Thanh Trì Trụ sở ấp Thanh Trì B Hết phạm vi đường nhựa

350

4.133

Đường nhựa ấp Thanh Trì A Hương lộ 16 Đường đal ấp Thanh Trì A

250

4.134

Đường vào Trung tâm Cai nghiện Hương lộ 16 Trung tâm Cai nghiện

350

4.135

Đường nhựa vào Trạm Y tế xã Đa Lộc Quốc lộ 54 Giáp đường nhựa dự án IMPP

350

12. Xã Mỹ Chánh    

4.136

Đường nhựa Phú Nhiêu Quốc lộ 54 Đường đal (Bến Xuồng)

350

4.137

Đường Giồng Trôm-Phú Mỹ-Ô Dài Quốc lộ 54 Cầu đường đal (Miễu Bà Chúa Xứ)

300

4.138

Đường cặp Kinh Xáng (02 bờ kinh) Tỉnh lộ 912 Giáp Đa Lộc

300

4.139

Đường nhựa Quốc lộ 54 Hết thửa 676 tờ 50; đối diện hết thửa 420 tờ 50 xã Mỹ Chánh

250

4.140

Đường nhựa Chùa Sóc Nách Bến Xuồng

300

4.141

Các tuyến đường đal Trọn đường  

200

13. Xã Hòa Minh    

4.142

Đường vào Trung tâm xã Bến phà Hương lộ 30

600

4.143

Đường đal Giồng Giá Hương lộ 30 Bến Bạ

400

4.144

Đường đal Giồng Giá Hương lộ 30 Đường đal Giồng Giá

300

4.145

Đường đal Giồng Giá Trường THPT Hòa Minh Trụ sở ấp Giồng Giá

300

4.146

Đường đá phối Bà Tùng Cầu Long Hưng I Đường đal Giồng Giá

300

4.147

Đường đal Chợ Long Hưng Hương lộ 30 Cầu Long Hưng

400

4.148

Đường Đê bao (áp dụng chung xã Long Hòa) Toàn tuyến  

250

14. Thanh Mỹ    

4.149

Đường nhựa trước UBND xã Tỉnh lộ 912 Hết đường nhựa xã Lương Hòa A

250

4.150

Đường đal (phía đông kênh Cây Dương – Phú Thọ) Tỉnh lộ 912 (thửa đất số 610, tờ bản đồ số 7) Giáp ranh xã Lương Hòa A (thửa đất số 323, tờ bản đồ số 7)

250

4.151

Đường đal (phía đông kênh Cây Dương – Phú Thọ) Thửa đất số 204, tờ bản đồ số 7 Thửa đất số 95, tờ bản đồ số 1

250

4.152

Đường đal Cống 5 Bắc ấp Kinh Xuôi Tỉnh lộ 912 (thửa đất số 457, tờ bản đồ số 9 Giáp ranh ấp Ô Tre Nhỏ (thửa đất số 863, tờ bản đồ số 5)

250

4.153

Đường đal Ô Tre Lớn Nhà ông Nguyễn Văn Phu Hợp tác xã Kim Trung

250

4.154

Đường đal Ô Tre Lớn Đoạn giáp ranh ấp Thanh Trì, xã Đa Lộc  

250

4.155

Đường đal Nhà Dựa Nhà Bảy Hiền Ranh ấp Ô Dài, xã Mỹ Chánh

250

Giá đất ở vị trí 1 huyện Châu Thành

PHỤ LỤC 5

BẢNG GIÁ ĐIỀU CHỈNH ĐẤT Ở 05 NĂM (2015-2019)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

Đơn vị tính: 1000 đồng/m2

TT

Tên đường phố

Đoạn đường

Loạiđường phố

Giá đất

Ghi chú

Từ

Đến

9

Huyện Duyên Hải    

1. Thị trấn Long Thành (Đô thị loại 5)    

9.1

Khu vực chợ Thị trấn Hai dãy phố chợ  

2.000

9.2

Khu vực chợ cũ Quốc lộ 53 Nhà Thờ

1.500

9.3

Lộ liên khóm 5, 6 Nhà Thờ Giáp ấp Vĩnh Khánh, xã Long Khánh

700

9.4

Lộ Giồng Bào Chợ Long Thành Chùa Bông Sen

300

9.5

Lộ liên khóm 3,5 Quốc lộ 53 (Núi đức mẹ) Lộ Giồng Bào

700

9.6

Lộ liên khóm 3,5 Nhà Thờ Trường Mẫu giáo

500

9.7

Lộ khóm 5 Nhà Thờ Nhà ông ba Liềng (thửa 48, tờ bản đồ 14)

300

9.8

Lộ khóm 6 Quốc lộ 53 Nhà bà Ken (thửa 48, tờ bản đồ 15)

700

9.9

Lộ khóm 3 Quốc lộ 53 (nhà Bảy Ân) Nhà bà Vĩnh (thửa 230, tờ bản đồ số 7)

700

9.10

Đường nội bộ khu tái định cư    

300

9.11

Lộ liên khóm 6,5 (lộ lò rèn) Quốc lộ 53 Giáp đường đal (nhà ông Trương Long Hòa)

300

2. Các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ, Hương lộ    

9.12

Quốc lộ 53 Kênh đào Trà Vinh Giáp ranh trụ sở UBND thị trấn Long Thành; đối diện hết thửa 150, tờ bản đồ số 8

1.000

9.13

Quốc lộ 53 Giáp ranh trụ sở UBND thị trấn Long Thành; đối diện hết thửa 150, tờ bản đồ số 8 Giáp ranh xã Long Khánh và Thị trấn Long Thành

1.500

9.14

Quốc lộ 53 Giáp ranh xã Long Khánh và Thị trấn Long Thành Giáp ranh xã Long Vĩnh và Long Khánh

700

9.15

Quốc lộ 53 Giáp ranh xã Long Vĩnh và Long Khánh Cống Xóm Chùa

700

9.16

Quốc lộ 53 Cống Xóm Chùa Ngã ba La Ghi (kể cả khu vực Chợ)

1.000

9.17

Quốc lộ 53 Ngã ba La Ghi Sông Nguyễn Văn Pho (giáp ranh Trà Cú)

700

Tỉnh lộ    

9.18

Tỉnh lộ 914 ( đi Ngũ Lạc) Hết ranh xã Long Hữu Đường đất (cặp Trường mẫu giáo Mé Láng); đối diện hết thửa 151, tờ bản đồ 31, xã Ngũ Lạc

450

9.19

Tỉnh lộ 914 ( đi Ngũ Lạc) Đường đất (cặp Trường mẫu giáo Mé Láng); đối diện hết thửa 151, tờ bản đồ 31, xã Ngũ Lạc Đường vào Sân vận động; đối diện hết thửa 41, tờ 18, xã Ngũ Lạc

1.000

9.20

Tỉnh lộ 914 ( đi Ngũ Lạc) Đường vào Sân vận động; đối diện hết thửa 41, tờ 18, xã Ngũ Lạc Giáp ranh xã Đôn Châu

450

9.21

Tỉnh lộ 914 (Đôn Xuân) Hết ranh xã Đại An (Trà Cú) Hết ranh Thánh thất Cao Đài; đối diện đường nhựa vào ấp Lộ Sỏi A

500

9.22

Tỉnh lộ 914 (xã Đôn Xuân) Hết ranh Thánh thất Cao Đài; đối diện đường nhựa vào ấp Lộ Sỏi A Cửa hàng xăng dầu Đôn Xuân; đối diện hết ranh thửa 85, tờ bản đồ số 8

700

9.23

Tỉnh lộ 914 (xã Đôn Xuân) Cửa hàng xăng dầu Đôn Xuân; đối diện hết ranh thửa 85, tờ bản đồ số 8 Hết ranh Chùa Phật ấp Cây Da; đối diện hết ranh thửa 1772, tờ bản đồ số 6

1.000

9.24

Tỉnh lộ 914 (xã Đôn Xuân) Hết ranh Chùa Phật ấp Cây Da; đối diện hết ranh thửa 1772, tờ bản đồ số 6 Hương lộ 25; đối diện hết ranh Cây xăng Bình An

750

9.25

Tỉnh lộ 914 (xã Đôn Xuân) Hương lộ 25; đối diện hết ranh Cây xăng Bình An Giáp ranh xã Đôn Châu

500

9.26

Tỉnh lộ 914 (xã Đôn Châu) Giáp ranh xã Đôn Xuân Cổng Trường cấp III Đôn Châu; đối diện hết thửa 2210, tờ bản đồ số 9

400

9.27

Tỉnh lộ 914 (xã Đôn Châu) Cổng Trường cấp III Đôn Châu; đối diện hết thửa 2210, tờ bản đồ số 9 Chợ Đôn Châu (Hết thửa 1329; đối diện giáp ranh thửa 1388, tờ bản đồ 16

700

9.28

Tỉnh lộ 914 (xã Đôn Châu) Chợ Đôn Châu (Hết thửa 1329; đối diện giáp ranh thửa 1388, tờ bản đồ 16 Hết ranh Trường THCS Đôn Châu; đối diện hết ranh thửa 2002, tờ bản đồ số 9

550

9.29

Tỉnh lộ 914 (xã Đôn Châu) Hết ranh Trường THCS Đôn Châu; đối diện hết ranh thửa 2002, tờ bản đồ số 9 Giáp ranh xã Ngũ Lạc

300

9.30

Tỉnh lộ 913 Kênh đào Trà Vinh Cầu kênh II (ấp Cồn Cù)

500

9.31

Tỉnh lộ 913 Cầu kênh II (ấp Cồn Cù) Giáp ranh xã Đông Hải và Dân Thành (xã củ)

400

9.32

Tỉnh lộ 913 Giáp ranh xã Đông Hải và Dân Thành (xã củ) Đường đal ấp Động Cao (nhà ông Luyến)

300

9.33

Tỉnh lộ 913 Đường đal ấp Động Cao (nhà ông Luyến) Hương lộ 24

400

9.34

Tỉnh lộ 913 Hương lộ 24 Cầu Đông Hải

500

Hương lộ    

9.35

Hương lộ 21 (xã Ngũ Lạc) Tỉnh lộ 914 Cầu Bào Ha

1.000

9.36

Hương lộ 21 (xã Ngũ Lạc) Cầu Bào Ha Hết ranh Trường Tiểu học Ngũ Lạc B; đối diện đường Ông Cúc Thốt Lốt

600

9.37

Hương lộ 21 (xã Ngũ Lạc) Hết ranh Trường Tiểu học Ngũ Lạc B; đối diện đường Ông Cúc Thốt Lốt Thạnh Hòa Sơn (huyện Cầu Ngang)

300

9.38

Hương lộ 23 Giáp xã Mỹ Long Nam, Cầu Ngang (Sông Thâu Râu) Tỉnh lộ 914

300

9.39

Hương lộ 24 (đoạn TT Long Thành) Quốc lộ 53 Giáp thị trấn Long Thành và xã Long Khánh

300

9.40

Hương lộ 24 (đoạn xã Long Khánh) Giáp thị trấn Long Thành và xã Long Khánh Giáp ranh xã Long Khánh và xã Đông Hải

300

9.41

Hương lộ 24 (đoạn xã Đông Hải) Giáp ranh xã Long Khánh và xã Đông Hải Tỉnh lộ 913

300

9.42

Hương lộ 25 (xã Đôn Xuân – Đôn Châu) Hết ranh xã Ngọc Biên (Trà Cú) Lộ nhựa vào ấp Tà Rom

500

9.43

Hương lộ 25 (xã Đôn Xuân) Lộ nhựa vào ấp Tà Rom Tỉnh lộ 914 (cây xăng Bình An)

500

3. Xã Ngũ Lạc    

9.44

Hai dãy phố chợ Hương lộ 21 Tỉnh lộ 914

1.500

9.45

Hai dãy Chợ cá Tỉnh lộ 914 Bến Xuồng

1.500

9.46

Đường Sóc Ruộng -Bổn Thanh Hương lộ 21 Hết ranh thửa đất 128, tờ 6 (ông Lê Minh Hồng)

400

9.47

Đường Sóc Ruộng -Bổn Thanh Hết ranh thửa đất 128, tờ 6 (ông Lê Minh Hồng) Đường đất (nhà ông Thạch Rane)

300

9.48

Đường Cây Da -Cây Xoài Tỉnh lộ 914 (gần chợ Ngũ Lạc) Hết ranh UBND xã cũ; đối diện đường đất

400

9.49

Đường Cây Da -Cây Xoài Hết ranh UBND xã cũ; đối diện đường đất Tỉnh lộ 914

300

9.50

Đường ấp Rọ Say – Trà Khúp Hương lộ 21 Hết ranh thửa đất 1284, tờ 5 (Thạch Cơn)

350

9.51

Đường ấp Rọ Say – Trà Khúp Hết ranh thửa đất 1284, tờ 5 (Thạch Cơn) Ấp 14, xã Long Hữu

300

9.52

Đường ấp Sóc Ớt – ấp Đường Liếu Đường ấp Rọ Say – Trà Khúp Tỉnh lộ 914

300

9.53

Đường ấp Thốt Lốt Hương lộ 21 (Chùa Lớn) Giáp xã Đôn Châu, huyện Trà Cú

250

9.54

Đường Ông Cúc Thốt Lốt Hương lộ 21 Đường ấp Thốt Lốt

250

9.55

Đường nhựa ấp Rọ Say Hương lộ 21 Tỉnh lộ 914 (thửa 113, tờ 17)

250

9.56

Đường nhựa ấp Sóc Ruộng Hương lộ 21 Giáp thửa 335, tờ 5

250

4. Xã Long Khánh    

9.57

Đường ấp Tân Thành Quốc lộ 53 (hướng Đông – nhà ông Huỳnh Văn Giá) Quốc lộ 53 (hướng Tây-đối diện Chùa Giác Long)

400

9.58

Lộ 3 Quốc lộ 53 Lộ 3 Cái Đôi

400

9.59

Đường vào UB xã Long Khánh Quốc lộ 53 Trung tâm Hành chính xã Long Khánh

500

9.60

Lộ 4 Cái Đôi Quốc lộ 53 Cầu Cái Đôi

500

5. Xã Long Vĩnh    

9.61

Đường mương Ông Tri Quốc lộ 53 Đê quốc phòng La Ghi

250

9.62

Đường đal Chùa Cái Cối Quốc lộ 53 (Cổng chùa Cái Cối) Quốc lộ 53 (Nhà ông Ngô Lâm Hồng)

250

9.63

Đường Trạm Y tế Quốc lộ 53 (UBND xã Long Vĩnh) Trạm Y tế

300

9.64

Đường dự án 1A Quốc lộ 53 Bến phà Tà Nị

350

9.65

Đường đê biển Bến đò Giồng Bàn Hồ Tàu – Đông Hải

250

9.66

Đường đal ấp Cái Cỏ Quốc lộ 53 (Cổng chùa Âng Kôl) Ngã tư Cái Cỏ

250

9.67

Đường đal ấp Cái Cỏ (hướng Nam) Ngã tư Cái Cỏ (Cổng trường Tiểu học Long Vĩnh B) Quốc lộ 53

250

9.68

Đường kinh trục ấp Giồng Bàn Sân vận động Cái Cối Bến đò Giồng Bàn

250

9.69

Đường đal ấp Vũng Tàu Trường học ấp Vũng Tàu Cầu Trăm Bầu

250

9.70

Đường đal La Ghi- Vàm Rạch Cỏ Đê biển (trụ sở ấp La Ghi) Đê biển (đất Trạm Biên phòng)

250

9.71

Đường đal Vàm Rạch Cỏ Đê biển (đối diện nghĩa địa công cộng) Đê biển (giáp đất bà Lư Thị Hạnh)

250

6. Xã Đông Hải    

9.72

Đường nhựa Phước Thiện Tỉnh lộ 913 (UBND xã) Hết đường nhựa Phước Thiện

500

9.73

Lộ đal ấp Động Cao Tỉnh lộ 913 Bến đò Tổ Hợp

250

9.74

Lộ đal ấp Động Cao Bến đò Tổ Hợp Trường Mẫu giáo Động Cao (giáp đường nhựa ấp Động Cao)

300

9.75

Đường nhựa ấp Động Cao Trường Mẫu giáo Động Cao (giáp đường đal ấp Động Cao) Tỉnh lộ 913 (Cầu Đông Hải)

400

9.76

Lộ đal ấp Động Cao Tỉnh lộ 913 Giáp lộ nhựa-Miếu Bà

250

9.77

Đường khu Chợ cũ Tỉnh lộ 913 Cầu sắt giáp đường nhựa Phước Thiện

450

9.78

Hai dãy Chợ mới Khu vực Chợ mới Đông Hải Giáp hai đầu lộ nhựa Chợ mới

500

9.79

Đê Hải Thành Hòa Đường đal Trường tiểu học ấp Hồ Thùng Bến đò Tổ hợp

300

9.80

Đường ấp Phước Thiện Cuối đường nhựa ấp Phước Thiện Bến đò Tám Lên

350

7. Xã Đôn Xuân    

9.81

Hai dãy phố mặt tiền Chợ mới    

1.200

9.82

Hai dãy phố trước UBND xã đến bến đò đi Bào Sấu Tỉnh lộ 914 Hết ranh Cây xăng Hồng Khởi

1.100

9.83

Dãy nhà mặt tiền Chợ cũ    

1.200

9.84

Lộ nhựa Bà Giam Hương lộ 25 (ngã tư Ba Sát) Giáp ranh xã Hàm Giang

300

9.85

Các lộ nhựa còn lại thuộc xã Đôn Xuân    

250

9.86

Các đường đal còn lại thuộc xã Đôn Xuân    

250

9.87

Lộ nhựa vào ấp Lộ Sỏi A Tinh lộ 914 Giáp ranh xã Đại An

250

9.88

Lộ nhựa Xóm Tộ Tinh lộ 91 Hết ranh Tha la trước nhà ông Kim Thane

300

9.89

Lộ nhựa Xóm Tộ – Bà Giam B Giáp xã Đại An Đường đal phía dưới chùa Bà Giam

300

8. Xã Đôn Châu    

9.90

Hai dãy mặt tiền chợ    

800

9.91

Đường cặp hai bên kênh 3/2 Cầu Tà Rom về hướng Nam Hết ranh ấp La Bang Chợ

550

9.92

Các lộ nhựa còn lại thuộc xã Đôn Châu    

250

9.93

Đường đal phía Đông Chợ Đôn Châu Tỉnh lộ 914 Kênh (Cầu Tà Rom)

550

9.94

Lộ nhựa ấp Tà Rom A, B Hương lộ 25 Giáp ranh xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

300

9.95

Lộ nhựa ấp Ba Sát, Bào Môn Hương lộ 25 (Ngã tư Ba Sát) Ranh Chùa Ba sát (thửa 555); đối diện hết ranh thửa 941, Tờ 3

250

9.96

Lộ nhựa ấp Ba Sát, Bào Môn Ranh Chùa Ba sát (thửa 555) đối diện hết ranh thửa 941, Tờ 3 Cống ấp Bào Môn

200

9.97

Lộ nhựa ấp Ba Sát, Bào Môn Cống ấp Bào Môn Đài nước (thửa 846); đối diện hết thửa 1020, Tờ 2

250

9.98

Lộ nhựa ấp Ba Sát, Bào Môn (Đoạn chợ Bào Môn) Đài Nước (thửa 846); đối diện hết thửa 1020, Tờ 2 Đường đal đi Ngọc Biên; đối diện đường đất vào Chùa Bào Môn

300

9.99

Lộ nhựa ấp Ba Sát, Bào Môn Đường đal đi Ngọc Biên; đối diện đến đường đất vào Chùa Bào Môn Giáp ranh xã Thạnh Hòa Sơn, Cầu Ngang

200

Giá đất ở vị trí 1 huyện Duyên Hải

 

PHỤ LỤC 6

BẢNG GIÁ ĐIỀU CHỈNH ĐẤT Ở 05 NĂM (2015-2019)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

Đơn vị tính: 1000 đồng/m2

TT

Tên đường phố

Đoạn đường

Loạiđường phố

Giá đất

Ghi chú

Từ

Đến

10

Thị xã Duyên Hải    

1. Phường 1 (Đô thị loại 4)    

10.1

Đường 3/2 Sông Long Toàn Đường 2/9

1

5.000

10.2

Đường 3/2 Đường 2/9 Đường Lý Tự Trọng

2

2.100

10.3

Đường 3/2 nối dài Đường Lý Tự Trọng Đương Điện lực

3

1.500

10.4

Đường 2/9 Quốc lộ 53 Đường 19/5 (UB thị xã)

2

5.000

10.5

Đường 2/9 Đường 19/5 (UB thị xã) Đường 3/2 (Ngân hàng Nông nghiệp)

1

5.000

10.6

Đường 2/9 Đường 3/2 (Ngân hàng Nông nghiệp) Kênh I (Hạt Kiểm lâm)

1

3.000

10.7

Đường 30/4 Đường 2/9 Đường Điện Biên Phủ

1

2.500

10.8

Đường 30/4 Đường Điện Biên Phủ Đường Lý Tự Trọng (Trường THCS)

3

1.300

10.9

Đường 19/5 Giao lộ 19/5 – Quốc lộ 53; đối diện từ ranh Võ Quốc Dũng và Mai Thanh Hiền Đường Ngô Quyền

2

5.000

10.10

Đường Lý Tự Trọng Đường 19/5 Đường 3/2

2

2.500

10.11

Đường Công an cũ Đường 3/2 Bên phải hết ranh khóm 1; Bên trái đến giáp kênh

3

700

10.12

Đường Lý Thường Kiệt Đường 19/5 Đường 3/2 (UBND huyện)

3

2.000

10.13

Đường Điện Biên Phủ Đường 19/5 Đường 3/2 (Bưu điện)

1

2.500

10.14

Các dãy phố chợ Khu vực Chợ Duyên Hải Khu vực Chợ Duyên Hải

1

5.000

10.15

Đường Phạm Văn Nuôi Đường 2/9 Đường Ngô Quyền

1

5.000

10.16

Đường 1/5 (Bến Xuồng) Đường 2/9 Đường 3/2

2

1.300

10.17

Đường Trần Hưng Đạo Đường 19/5 Quốc lộ 53

3

1.200

10.18

Đường Trần Hưng Đạo Quốc lộ 53 Tuyến số 1

3

800

10.19

Đường Trần Hưng Đạo (Nối dài) Tuyến số 1 Sân bay đầu dưới

3

500

10.20

Đường Ngô Quyền Kênh I Cây xăng (Bến Phà cũ)

1

2.100

10.21

Đường Ngô Quyền Cây xăng (Bến Phà cũ) Cầu Đình

1

1.000

10.22

Đường nội bộ khu nhà ở khóm 1 Đường 2/9 Đường Điện Biên Phủ

1

1.500

10.23

Đường nhựa khu văn hóa (sau Phòng Nông nghiệp và PTNT) Đường 3/2 Đường 30/4

3

1.000

10.24

Đường nhựa mới Đường nhựa Khu văn hóa (sau Phòng Nông nghiệp và PTNT) Giáp ranh Huyện Ủy

3

1.200

10.25

Đường vào Khu liên hợp thể thao Quốc lộ 53 Đường Điện lực

2

1.000

10.26

Đường nhựa nhà Sáu Khởi Đường 19/5 Đường đal khóm 3

3

700

10.27

Đường đất Đường 19/5 (Trường Tiểu học thị xã Duyên Hải) Đường 3/2 nối dài

3

500

10.28

Đường đal khóm 2 Đường 19/5 (nhà ông Trần Hoàng Hiệp) Hết đường đal

3

500

10.29

Đường nhựa khóm 2 Đường 19/5 (nhà ông Sự) Đường 2/9

3

700

10.30

Đường Võ Thị Sáu Quốc lộ 53 Cơ quan Huyện đội cũ

3

1.000

10.31

Đường khóm 4 (qua nhà Bảy Nghĩa) Đường Trần Hưng Đạo (gần UBND xã Long Toàn) Đường Võ Thị Sáu (đối diện trụ sở Khóm 4)

3

1.000

10.32

Tuyến số 1 Quốc lộ 53 Đường Trần Hưng Đạo

3

1.000

10.33

Đường khóm 3B Đường Lý Tự Trọng Hết ranh thị trấn Duyên Hải củ (đường đal khóm 3)

800

10.34

Đường Phước Bình Đường 3/2 nối dài Hết ranh phường 1 (Giáp ranh phường 2)

800

10.35

Đường Điện Lực Quốc lộ 53 Giáp đường 3/2 nối dài

1.300

10.36

Đường quanh khu nuôi tôm công nghiệp Long Thạnh Bên phải hết ranh khóm 1; Bên trái đến giáp kênh Quanh khu nuôi tôm công nghiệp Long Thạnh

500

10.37

Đường vào Khu Xà Lan Long Toàn Quốc lộ 53 Lộ đal ấp Giồng Giếng

1.500

10.38

Lộ đal ấp Giồng Giếng Sân bay đầu dưới Lộ đal ấp Long Điền

300

10.39

Lộ đal ấp Long Điền (áp dụng cho thị xã. Duyên Hải) Quốc lộ 53 Lộ đal Giồng Giếng

400

2. Phường 2 (Đô thị loại 4)    

10.40

Các đoạn Quốc lộ 53 mới trên địa bàn Phường 2    

400

10.41

Đường nhựa ấp 12-14 Quốc lộ 53 Hết ranh phường 2, giáp ấp 12 xã Long Hữu

300

10.42

Đường nhựa ấp 17 Quốc lộ 53 Hết ranh phường 2, giáp ấp 17 xã Long Hữu

400

10.43

Đường nhựa vào Trường THPT xã Long Hữu Quốc lộ 53 Hết ranh Thánh thất Long Hữu

400

10.44

Đường nhựa vào Trường THPT xã Long Hữu Hết ranh Thánh thất Long Hữu Tỉnh lộ 914

300

10.45

Đường nhựa liên ấp 10-11 Quốc lộ 53 Hết ranh phường 2, giáp ấp 11 xã Long Hữu

300

10.46

Đường Phước Bình Quốc lộ 53 Hết ranh phường 2 (Giáp ranh phường 1)

700

10.47

Lộ đal khóm 30/4 Tỉnh lộ 913 Cầu Cá Ngát

300

10.48

Các dãy phố chợ    

2.500

3. Các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ, Hương lộ    

10.49

Quốc lộ 53 Giáp ranh huyện Cầu Ngang Đường vào bãi rác huyện Duyên Hải

700

10.50

Quốc lộ 53 Đường vào bãi rác huyện Duyên Hải Tỉnh lộ 914 (đi Hiệp Thạnh); đối diện Tỉnh lộ 914 (đi Ngũ Lạc)

900

10.51

Quốc lộ 53 Tỉnh lộ 914 (đi Hiệp Thạnh); đối diện Tỉnh lộ 914 (đi Ngũ Lạc) Cống Bến Giá

1.300

10.52

Quốc lộ 53 Cống Bến Giá Đường ra đa (giáp ranh thị xã); đối diện hết thửa 13, tờ bản đồ 39, xã Long Toàn

700

10.53

Quốc lộ 53(áp dụng chung cho xã Long Toàn) Đường vào rađa (giáp ranh xã Long Toàn); đối diện tính từ ranh thửa 13 và thửa 15, tờ bản đồ 39, xã Long Toàn Bên phải hết ranh thửa 731, tờ bản đồ số 7; bên trái ranh giữa Võ Quốc Dũng và Mai Thanh Hiền (Giao lộ 19/5 x Quốc lộ 53)

2

1.200

10.54

Quốc lộ 53 Giao lộ 19/5 x Quốc lộ 53; đối diện hết ranh thửa 731, tờ bản đồ số 7 Cống (nhà ông Châu Văn Thành)

2

2.500

10.55

Quốc lộ 53 Cống (nhà ông Châu Văn Thành) Cầu Long Toàn

2

3.000

10.56

Quốc lộ 53 (nắn tuyến) Quốc lộ 53 Quốc lộ 53 (hết khóm 30/4)

900

Tỉnh lộ    

10.57

Tỉnh lộ 913 (Đường dẫn Cầu Láng Chim cũ) Quốc lộ 53 Cầu Láng Chim

900

10.58

Tỉnh lộ 913 (Đường dẫn Cầu Láng Chim cũ) Cầu Láng Chim Đường nhựa (Tỉnh lộ 913 cũ – ngã ba)

800

10.59

Tỉnh lộ 913 Đường nhựa (Tỉnh lộ 913 cũ – ngã ba) Hết ranh Trường Tiểu học A; đối diện hết thửa 74, tờ 1, xã Trường Long Hòa

450

10.60

Tỉnh lộ 913 Hết ranh Trường Tiểu học A; đối diện hết thửa 74, tờ 1, xã Trường Long Hòa Cầu Ba Động

700

10.61

Tỉnh lộ 913 Cầu Ba Động Đường xương cá số 3; đối diện hết ranh thửa 83, tờ bản đồ 6, xã Trường Long Hòa

500

10.62

Tỉnh lộ 913 Đường xương cá số 3; đối diện hết ranh thửa 83, tờ bản đồ 6, xã Trường Long Hòa. Hết ranh trường Tiểu học Cồn Trứng; đối diện hết ranh thửa 375, tờ bản đồ 5, xã Trường Long Hòa

800

10.63

Tỉnh lộ 913 Hết ranh trường Tiểu học Cồn Trứng; đối diện hết ranh thửa 375, tờ bản đồ 5, xã Trường Long Hòa Cầu Cồn Trứng

500

10.64

Tỉnh lộ 913 Cầu Cồn Trứng Hết ranh Cây xăng Dân Thành; đối diện hết thửa 180, tờ bản đồ 5 (hộ Phan Quốc Ca)

600

10.65

Tỉnh lộ 913 Hết ranh Cây xăng Dân Thành (thửa 181, tờ bản đồ 5); đối diện hết thửa 180, tờ bản đồ 5 (hộ Phan Quốc Ca) Đường vào Khu Tái định cư ấp Mù U

1.000

10.66

Tỉnh lộ 913 Đường vào Khu Tái định cư ấp Mù U Kênh đào Trà Vinh

700

10.67

Tỉnh lộ 914 (đi Hiệp Thạnh) Quốc lộ 53 Lộ Xẻo Xu; đối diện hết ranh Cây Xăng Bến

500

    Giá

10.68

Tỉnh lộ 914 (đi Hiệp Thạnh) Lộ Xẻo Xu; đối diện hết ranh Cây Xăng Bến Giá Cầu Sông Giăng

350

10.69

Tỉnh lộ 914 (đi Hiệp Thạnh) Cầu Sông Giăng Kênh thủy lợi ấp Cây Da (giáp Bưu điện xã)

450

10.70

Tỉnh lộ 914 (đi Hiệp Thạnh) Kênh thủy lợi ấp Cây Da (giáp Bưu điện xã) Giáp đê biển

350

10.71

Tỉnh lộ 914 ( đi Ngũ Lạc) Quốc lộ 53 Quốc lộ 53 mới

500

10.72

Tỉnh lộ 914 ( đi Ngũ Lạc) Quốc lộ 53 mới Giáp ranh xã Ngũ Lạc

450

Hương lộ    

10.73

Hương lộ 23 Giáp xã Mỹ Long Nam, Cầu Ngang (Sông Thâu Râu) Tỉnh lộ 914

300

10.74

Hương lộ 81 Quốc lộ 53 (ngã ba ấp Thống Nhất) Cầu Kênh Xáng

1.500

10.75

Hương lộ 81 Cầu Kênh Xáng Tỉnh lộ 913 (Ngã ba ấp Giồng Giếng)

800

4. Xã Long Toàn    

10.76

Quốc lộ 53 Cầu Long Toàn Hết ranh trường Tiểu học Long Toàn A; đối diện hết thửa 25, tờ bản đồ 32, xã Long Toàn (hộ Trương Thanh Tâm)

1.500

10.77

Quốc lộ 53 Hết ranh trường Tiểu học Long Toàn A; đối diện hết thửa 25, tờ bản đồ 32, xã Long Toàn (hộ Trương Thanh Tâm) Kênh đào Trà Vinh

900

10.78

Đường vào Khu Xà Lan Long Toàn Lộ đal ấp Giồng Giếng Cầu Kênh Năm Là

1.500

10.79

Lộ Giồng Giếng – Giồng Trôm Cầu Kênh Năm Là Lộ đal ấp Giồng Giếng

800

10.80

Lộ Giồng Giếng – Giồng Trôm Lộ đal ấp Giồng Giếng Lộ đal ấp Giồng Trôm

300

10.81

Lộ đal ấp Giồng Trôm Sân bay đầu dưới Mặt đập Giồng Trôm

250

10.82

Lộ đal ấp Giồng Ổi Mặt đập Giồng Trôm Sông Giồng Ổi

250

10.83

Lộ đal ấp Long Điền Lộ đal ấp Giồng Giếng Sông Ông Tà

250

10.84

Lộ kênh 16 Hương lộ 81 (Cổng văn hóa Thống Nhất) Kênh đào Trà Vinh

500

10.85

Đường nhựa (Tỉnh lộ 913 cũ) Sông Láng Chim (Bến phà cũ) Tỉnh lộ 913

700

10.86

Tuyến số 1 Đường Trần Hưng Đạo Kênh Bà Phó

1.500

10.87

Tuyến số 1 Kênh Bà Phó Sông Giồng Ổi

900

10.88

Đường Phước An Quốc lộ 53 (nhà ông Trương Cảnh Đồng) Quốc lộ 53 (nhà ông Huỳnh Văn Triệu)

600

5. Xã Long Hữu    

10.89

Đường ấp 16- Bàu Cát Tỉnh lộ 914 Bàu Cát ấp 14

300

10.90

Đường nhựa ấp 12-14 Hết ranh phường 2, giáp ấp 12 xã Long Hữu Giáp ấp Trà Khúp, xã Ngũ Lạc

300

10.91

Đường nhựa ấp 17 Hết ranh phường 2, giáp ấp 17 xã Long Giáp Tỉnh lộ 914

400

  Hữu  

10.92

Đường nhựa liên ấp 10-11 Quốc lộ 53 Tỉnh lộ 914

300

10.93

Đường đal Bến Giá Nhỏ Cầu Bến Giá Nhỏ Đê Nông trường

300

10.94

Đường nhựa Bàu Cát Đầu đường nhà Út Tâm Giáp xã Ngũ Lạc

300

10.95

Đường Xẻo Xu Tỉnh lộ 914 Cống Mười Lực

300

10.96

Đường Bãi rác Quốc lộ 53 Bãi rác

300

10.97

Đường nhựa ấp 15 – 16 Đường ấp 16- Bàu Cát Đường ấp 12-14

250

6. Xã Trường Long Hoà    

10.98

Đường lên đèn Hải Đăng Tỉnh lộ 913 (Ngã tư ra biển) Ngã ba Vàm Láng nước

300

10.99

Trung tâm Khu du lịch Tỉnh lộ 913 (Ngã ba ra biển) Bờ biển

800

10.100

Đường ấp Khoán Tiều Tỉnh lộ 913 Bến xuồng Khoán Tiều

300

10.101

Đường ấp Cồn Trứng Tỉnh lộ 913 Bến xuồng Cồn Trứng

300

10.102

Đường ấp Ba Động Cầu Rạch Lầu Đình Ông

300

10.103

Đường ấp Ba Động (bên hông chợ) Tỉnh lộ 913 Lầu Bà

250

10.104

Đường dẫn vào khu du lịch đường số 1, 3, 4, 5, 6 từ Tỉnh lộ ra bờ biển Tỉnh lộ 913 Bờ biển

350

10.105

Đường nội bộ khu du lịch (tuyến dọc khu du lịch) Đường số 2 Đường số 3

350

10.106

Đường nội bộ khu du lịch (tuyến dọc khu du lịch) Đường số 5 Đường số 6

350

10.107

Đường nhựa ấp Cồn Trứng – Cồn Tàu Ngã ba đình Cồn Trứng Cầu Cồn Tàu

350

10.108

Đường nhựa (Tỉnh lộ 913 cũ) Sông Láng Chim (Bến phà cũ) Tỉnh lộ 913

450

10.109

Đường dal lên vàm Láng Nước Ngã ba vàm Láng Nước Vàm Láng Nước

300

10.110

Lộ bờ dừa Tỉnh lộ 913 Hết thửa 140 tờ 1

300

7. Xã Dân Thành    

10.111

Đường ấp Cồn Ông Tỉnh lộ 913 Hết đường nhựa ấp Cồn Ông

350

10.112

Đường vào Khu Tái định cư Mù U Tỉnh lộ 913 Đê Hải Thành Hòa

600

10.113

Đường dẫn vào Trung tâm Điện lực Duyên Hải Tỉnh lộ 913 Giáp đường vào Khu Tái định cư Mù U

700

10.114

Đường nhựa Phú Thành Tỉnh lộ 913 Sông Long Toàn

300

10.115

Đường đal vào khu nuôi tôm công nghiệp Khém Hương lộ 81 Sông Long Toàn

300

10.116

Đường nhựa vào Bãi rác Tỉnh lộ 913 Bãi rác

250

10.117

Các đường đal còn lại của xã Dân Thành    

200

10.118

Đường dẫn vào Trung tâm Điện lực Duyên Hải (Nhánh số 01) Ngã 3 Đường dẫn vào Trung tâm điện lực Duyên Hải (Nhánh số 01) Đê Hải Thành Hòa

900

10.119

Đường nhựa Cồn Ông Tỉnh lộ 913 Cầu Cồn Tàu

400

10.120

Đường đá (Láng Cháo – Mù U) Đường dẫn vào Trung tâm Điện lực Duyên Hải (Nhánh số 01) Kênh Đào Trà Vinh

400

10.121

Tuyến Đê Hải Thạnh Hòa    

500

8. Xã Hiệp Thạnh    

10.122

Đường khu vực Chợ Sông Giăng Tỉnh lộ 914

450

10.123

Lộ trước đầu chợ khu vực I    

450

10.124

Lộ trước đầu chợ khu vực II    

400

10.125

Đường ấp Chợ Tỉnh lộ 914 Trạm Biên phòng

300

10.126

Đường ấp Bào – Xóm Cũ Tỉnh lộ 914 Đường đal Xóm Cũ

250

10.127

Đường ra Bãi Nghêu Ấp Chợ Biển (HTX Thành Đạt)

250

10.128

Đường nhựa ấp Bào Tỉnh lộ 914 Đê biển

300

10.129

Tuyến đê Quốc phòng Ngã ba xuống Trạm biên phòng (ấp Chợ) Cống nhà 8 Nam (ấp Bào)

300

10.130

Tuyến đê Quốc phòng Cống nhà 8 Nam (ấp Bào) Sông Giăng

250

Giá đất ở vị trí 1 thị xã Duyên Hải

PHỤ LỤC 7

BẢNG GIÁ ÐIỀU CHỈNH ÐẤT Ở 05 NĂM (2015-2019)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QÐ-UBND ngày 31/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

Ðơn vị tính: 1000 đồng/m2

TT

Tên đường phố

Đoạn đường

Loại đường phố

Giá đất

Giáđề xuất điều chỉnh năm2017

Ghi chú

Từ

Đến

7

Huyện Cầu Kè    

1. Thị trấn Cầu Kè (Đô thị loại 5 )    

7.1

Đường 30 /4 Cống Năm Minh Hết Chùa Tà Thiêu; đối diện đến Đường tránh Quốc lộ 54

1

1.800

1.800

7.2

Đường 30 /4 Chùa Tà Thiêu; đối diện từ Đường tránh Quốc lộ 54 Đường Lê Lai; đối diện hết ranh nhà ông Trần Minh Long

1

4.000

4.000

7.3

Đường 30 /4 Đường Lê Lai; đối diện từ nhà ông Trần Minh Long Đường Võ Thị Sáu; đối diện hết ranh đất Ngân hàng Nông nghiệp

1

5.000

5.000

7.4

Đường 30 /4 Đường Trần Hưng Đạo; đối diện từ Ngân hàng Nông nghiệp Cầu Bang Chang

1

4.000

4.000

7.5

Đường 30 /4 Cầu Bang Chang Hết ranh Thị trấn

1

1.800

1.800

7.6

Đường Nguyễn Hòa Luông Quốc lộ 54 Giáp ranh xã Hòa Ân

2

1.100

1.100

7.7

Đường Nguyễn Văn Kế Quốc lộ 54 Giáp ranh xã Hoà Ân

2

1.100

1.100

7.8

Đường tránh Quốc lộ 54 Đường 30/4 (khóm 1) Cầu, đường tránh Quốc lộ 54

1

1.800

1.800

7.9

Đường tránh Quốc lộ 54 (áp dụng chung cho xã Châu Điền) Cầu, đường tránh Quốc lộ 54 Giáp đường 30/4 (khóm 8)

1

1.600

1.600

7.10

Đường Nguyễn Văn Trỗi Đường 30/4 (Chùa Vạn Niên Phong Cung) Đường tránh Quốc lộ 54

1

1.500

1.500

7.11

Đường Lê Lai Đường 30/4 Đường Lê lợi

1

1.400

1.400

7.12

Đường Nguyễn Thị Út Đường 30/4 (dốc cầu Cầu Kè) Cống Lương thực cũ

1

2.000

2.000

7.13

Đường Nguyễn Thị Út Cống Lương thực cũ Đường Nguyễn Hòa Luông

1

1.800

1.800

7.14

Đường Lê Lợi Cầu Cầu Kè Chùa Phước Thiện

1

2.000

2.000

7.15

Đường Lê Lợi Chùa Phước Thiện Đường Nguyễn Hòa Luông

2

800

800

7.16

Đường Lý Tự Trọng Đường Trần Phú Hết ranh đất Huyện ủy mới

1

5.500

5.500

7.17

Đường Lý Tự Trọng Huyện ủy mới Đường Võ Thị Sáu

1

2.000

2.000

7.18

Đường Trần Phú Đường 30/4 Giáp đầu cổng UBND huyện

1

5.500

5.500

7.19

Đường Trần Phú Đầu cổng UBND huyện Công an huyện

1

2.500

2.500

7.20

Đường Võ Thị Sáu Đường 30/4 Bến đò

1

2.000

2.000

7.21

Đường Trần Hưng Đạo Đường 30/4 Giáp ranh xã Hoà Tân

1

2.600

2.600

7.22

Đường Hai Bà Trưng Đường 30/4 Giáp ranh xã Hòa Tân

3

800

800

7.23

Trung tâm chợ huyện    

1

5.500

5.500

7.24

Đường vào Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Đường 30/4 Đường Nguyễn Hòa Luông

1

1.000

1.000

2. Các dãy phố chợ xã    

7.25

Chợ Phong Thạnh    

1.200

1.200

7.26

Chợ Phong Phú    

800

800

7.27

Chợ Phố ấp 1 Phong Phú    

800

800

7.28

Chợ Bà My Tam Ngãi    

500

500

7.29

Chợ Cây Xanh Tam Ngãi    

500

500

7.30

Chợ Trà Kháo Hòa Ân    

500

500

7.31

Chợ Trà Ốt Thông Hòa    

800

800

7.32

Chợ Thạnh Phú    

600

600

7.33

Chợ Bến Đình An Phú Tân    

450

450

7.34

Chợ Đường Đức Ninh Thới    

450

450

7.35

Chợ Mỹ Văn Ninh Thới    

1.000

1.000

7.36

Chợ Bến Cát An Phú Tân    

700

700

3. Các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ, Hương lộ    

7.37

Quốc lộ 54 Cống Năm Minh Đường đal (Cua Chủ Xuân); đối diện hết ranh đất Phạm Hoàng Nhũ

900

900

7.38

Quốc lộ 54 Đường đal (Cua Chủ Xuân); đối diện từ ranh đất ông Phạm Hoàng Nhũ Giáp huyện Trà Ôn

600

600

7.39

Quốc lộ 54 Cua Châu Điền (giáp ranh TT Cầu Kè) Đường vào chùa Ô Mịch; đối diện hết ranh đất ông Thạch Hưng (3 Lực)

1.000

1.000

7.40

Quốc lộ 54 Đường vào Chùa Ô Mịch; đối diện từ ranh đất ông Thạch Hưng (3 Lực) Cầu Phong Phú

800

800

7.41

Quốc lộ 54 Cầu Phong Phú Cống Phong Phú

1.000

1.000

7.42

Quốc lộ 54 Cống Phong Phú Cầu Phong Thạnh

600

600

7.43

Quốc lộ 54 Cầu Phong Thạnh Hết ranh đất Bưu điện Phong Thạnh; đối diện hết ranh UBND xã Phong Thạnh

1.200

1.200

7.44

Quốc lộ 54 Bưu điện Phong Thạnh; đối diện từ UBND xã Phong Thạnh Hết ranh Trường Tiểu học Phong Thạnh; đối diện giáp đường đal (nhà bà Lưu Thị Phụng)

700

700

7.45

Quốc lộ 54 Trường Tiểu học Phong Thạnh; đối diện từ đường đal (nhà bà Lưu Thị Phụng) Ranh Hạt

600

600

Tỉnh lộ    

7.46

Tỉnh lộ 906 Cầu Trà Mẹt Giáp ranh xã Hựu Thành

800

800

7.47

Tỉnh lộ 911 Ấp 1 Thạnh Phú (giáp huyện Trà Ôn) Hết ranh đất Đài nước; đối diện ranh đất bà Đặng Thị Mức

300

300

7.48

Tỉnh lộ 911 Hết ranh đất Đài nước; đối diện ranh đất bà Đặng Thị Mức Cầu Thạnh Phú

450

450

7.49

Tỉnh lộ 911 Cầu Thạnh Phú Hết ranh Cây xăng Tám Nhơn; đối diện hết ranh đất Trần Thị Bích

700

700

7.50

Tỉnh lộ 911 Hết ranh Cây xăng Tám Nhơn; đối diện hết ranh đất Trần Thị Bích Hết ranh UBND xã Thạnh Phú; đối diện hết ranh đất ông Lê Văn Ba

500

500

7.51

Tỉnh lộ 911 Hết ranh UBND xã Thạnh Phú; đối diện hết ranh đất ông Lê Văn Ba Giáp xã Tân An

400

400

7.52

Tỉnh lộ 915 Giáp ranh huyện Trà Ôn Giáp ranh huyện Tiểu Cần

450

450

Hương lộ    

7.53

Hương lộ 50 Giáp thị trấn Cầu Kè Hết ranh Trạm Điện nông thôn; đối diện hết ranh đất ông Thạch Tóc

1.000

1.000

7.54

Hương lộ 50 Hết ranh Trạm Điện nông thôn; đối diện hết ranh đất ông Thạch Tóc Ngã ba Trung tâm xã Hoà Tân; đối diện hết ranh đất Cây xăng Hữu Bình

400

400

7.55

Hương lộ 50 Ngã ba Trung tâm xã Hoà Tân; đối diện từ ranh đất Cây xăng Hữu Bình Cầu Chín Lùng

250

250

7.56

Hương lộ 50 Đường vào Cụm Công nghiệp Bến đò Bến Cát

250

7.57

Hương lộ 51 Cầu Kinh Xáng Chợ Đường Đức

300

300

7.58

Hương lộ 29 Cống Bến Lộ Hết ranh Chùa Ấp Tư Phong Phú

250

250

7.59

Hương lộ 29 Hết ranh Chùa Ấp Tư Phong Phú Hết ranh đất Trường Tiểu học Phong Phú; đối diện hết ranh đất Lục Gia Mộ Viên

300

300

7.60

Hương lộ 29 Hết ranh đất Trường Tiểu học Phong Phú; đối diện hết ranh đất Lục Gia Mộ Viên Tỉnh lộ 915

400

400

7.61

Hương lộ 29 Tỉnh lộ 915 Sông Mỹ Văn

600

600

7.62

Hương lộ 32 Cầu Bà My Quốc lộ 54 Hết ranh đất Chùa Khmer (kể cả phía đối diện)

250

250

7.63

Hương lộ 32 Hết ranh đất Chùa Khmer (kể cả phía đối diện) Hết ranh đất nhà Ba Nhản; đối diện hết ranh đất Cao Thị Kiều

400

400

7.64

Hương lộ 32 Hết ranh đất nhà Ba Nhản; đối diện hết ranh đất Cao Thị Kiều Trụ sở cũ UBND xã An Phú Tân (giáp đầu khu vực chợ An Phú Tân)

250

250

7.65

Hương lộ 33 Cầu Kinh 15 Cầu Chợ Trà Ốt

300

300

7.66

Hương lộ 33 Cầu Chợ Trà Ốt Tỉnh lộ 911

300

300

7.67

Hương lộ 34 Ấp 4 Phong Phú Giáp Định Quới B Cầu Quan

300

300

7.68

Hương lộ 8 Quốc lộ 54 Chùa Cao đài ấp 3 Phong Thạnh

250

250

7.69

Hương lộ 8 Chùa Cao đài ấp 3 Phong Thạnh Chợ Trà Ốt

250

250

4. Các tuyến đường còn lại    

7.70

Đường Thôn Rơm Phong Thạnh Quốc lộ 54 Hết nhà Lâm Rỡ (Chín Sam); đối diện hết nhà Thạch Hòa

1.100

1.100

7.71

Đường Thôn Rơm Phong Thạnh Hết nhà Lâm Rỡ (Chín Sam); đối diện hết nhà Thạch Hòa Cầu Đập ấp 1 Phong Thạnh

250

250

7.72

Đường Liên xã Hoà Tân – Châu Điền – Phong Phú Tỉnh lộ 915 Hết ranh đất Chùa Rùm Sóc; đối diện hết ranh đất Trường Tiểu học Châu Điền B

250

250

7.73

Đường Liên xã Hoà Tân – Châu Điền – Phong Phú Nhà máy ông Bích Hương lộ 51

250

250

7.74

Đường Ô Tưng – Ô Rồm Quốc lộ 54 Cầu Ô Rồm

250

250

7.75

Đường Ngọc Hồ-Giồng Nổi Hương lộ 32 Hết đường nhựa (ấp Giồng Nổi)

250

250

7.76

Đường Bến Đình Ngã ba lộ Ngọc Hồ -Giồng Nổi Tỉnh lộ 915

300

300

7.77

Đường Bến Đình Tỉnh lộ 915 Chợ Bến Đình

400

400

7.78

Đường lộ T10 Hương lộ 32 Tỉnh lộ 915

300

300

7.79

Đường vào Trung tâm xã Hòa Ân Giáp thị trấn Cầu Kè Hết ranh Chùa Sâm Bua; đối diện hết ranh đất bà Châu Thị Cọt

350

350

7.80

Đường vào Trung tâm xã Hòa Ân Hết ranh Chùa Sâm Bua; đối diện hết ranh đất bà Châu Thị Cọt Quốc lộ 54

250

250

7.81

Đường vào Trung tâm xã Hoà Tân Ngã ba Trung tâm xã Hoà Tân; đối diện từ Cây Xăng Hữu Bình Tỉnh lộ 915

300

300

7.82

Đường vào Trung tâm xã Tam Ngãi Hương lộ 32 Chợ Bà My

300

300

7.83

Đường nhựa Ranh Hạt -Cây Gòn Quốc lộ 54 Hết đường nhựa Cây Gòn

250

250

7.84

Lộ tránh Cầu Trà Mẹt Quốc lộ 54 Tỉnh lộ 906

800

800

7.85

Đường vào Cụm Công nghiệp Vàm Bến Cát (xã An Phú Tân) Giáp đường Tỉnh lộ 915 Doanh nghiệp Vạn Phước II

250

250

7.86

Đường xuống Bến Phà ấp An Bình Đường Tỉnh lộ 915 Bến phà

250

250

Giá đất ở vị trí 1 huyện Cầu Kè

 

PHỤ LỤC 8

BẢNG GIÁ ÐIỀU CHỈNH ÐẤT Ở 05 NĂM (2015-2019)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QÐ-UBND ngày 31/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

Ðơn vị tính: 1000 đồng/m2

TT

Tên đường phố

Đoạn đường

Loạiđường phố

Giá đất

Ghi chú

Từ

Đến

8

Huyện Càng Long    

1. Thị trấn Càng Long (Đô thị loại 5)    

8.1

Hai dãy phố chợ    

1

3.500

8.2

Đường 30/4 Quốc lộ 53 Bờ sông Càng Long

1

3.000

8.3

Đường Phạm Thái Bường Quốc lộ 53 Bờ sông Càng Long

1

3.000

8.4

Đường Nguyễn Đáng Quốc lộ 53 Bờ sông Càng Long

1

3.700

8.5

Đường 2/9 Quốc lộ 53 Cầu 2/9

1

2.600

8.6

Đường vào Bệnh viện Hương lộ 2 Cổng bệnh viện

2

1.800

8.7

Lộ giữa khóm 5 Đường 2/9 Cầu Mỹ Huê

2

900

8.8

Đường 19/5 Quốc lộ 53 Giáp ranh xã Mỹ Cẩm

1

1.200

8.9

Tuyến lộ liên khóm 3,4,6 Hương lộ 31 (Khóm 3) Giáp khu nhà ở Khóm 6

2

800

8.10

Đường đal (Ba Thuấn) Quốc lộ 53 Cầu Công Si Heo

1

900

8.11

Đường đal Cầu Công Si Heo Bến đò khóm 9

3

400

8.12

Đường nội bộ khu nhà ở Khóm 6    

1

1.500

8.13

Đường nhựa Quốc lộ 53 (trụ sở Liên đoàn Lao động huyện) Lộ liên khóm 3,4,6

2

800

8.14

Đường nội bộ khu nhà ở khóm 3    

2

700

8.15

Đường đal (cặp Bưu điện) Quốc lộ 53 Lộ liên khóm 3,4,6

2

600

8.16

Đường 3/2 Quốc lộ 53 Lộ liên khóm 3,4,6

2

900

8.17

Đường Đồng Khởi Quốc lộ 53 (Nhà Thờ) Giáp Mỹ Cẩm

2

900

8.18

Đường đal (Chính Nở) Quốc lộ 53 (Chín Nở) Lộ liên khóm 3,4,6

2

600

8.19

Đường đá Cầu 2/9 (khóm 8) Bến đò cũ (khóm 9)

3

350

8.20

Đường đá Cầu 2/9 (khóm 8) Đường đal (Khóm 8)

3

350

8.21

Hẻm Lương thực Đường 2 dãy phố chợ Đường 2/9

1

2.500

8.22

Đường số 5 Quốc lộ 53 Hẻm Lương thực

1

3.700

8.23

Quốc lộ 53 Cầu Mây Tức Hương lộ 31; đối diện hết ranh đất Cây

1

2.300

    xăng số 3

8.24

Quốc lộ 53 Hương lộ 31; đối diện hết ranh đất Cây xăng số 3 Đường 19/5; đối diện hết thửa đất số 58, tờ bản đồ số 8, hộ ông Đặng Văn Út

1

3.200

8.25

Quốc lộ 53 Đường 19/5; đối diện hết thửa đất số 58, tờ bản đồ số 8, hộ ông Đặng Văn Út Hết ranh Bưu điện huyện; đối diện hết ranh Chùa Ấn Tâm

1

3.700

8.26

Quốc lộ 53 Hết ranh Bưu điện huyện; đối diện hết ranh Chùa Ấn Tâm Cầu Mỹ Huê

1

3.000

8.27

Quốc lộ 53 (áp dụng chung cho xã An Trường) Cầu Mỹ Huê Đường đal ấp 3; đối diện Cầu đal vào khóm 7

2

2.200

8.28

Quốc lộ 53 (áp dụng chung cho xã An Trường) Đường đal ấp 3; đối diện Cầu đal vào khóm 7 Hết ranh thị trấn Càng Long

3

1.500

8.29

Hương lộ 2 Quốc lộ 53 Đường vào bệnh viện; đối diện đường vào máy chà ông Chủng

1

2.200

8.30

Hương lộ 2 Đường vào bệnh viện; đối diện đường vào máy chà ông Chủng Cầu Suối

1

1.800

8.31

Hương lộ 31 Quốc lộ 53 Giáp xã Mỹ Cẩm

2

900

8.32

Hương lộ 37 Giáp xã Nhị Long Hết ranh thị trấn (giáp xã Nhị Long Phú)

3

400

8.33

Đường nhựa (Cầu Suối) Hương lộ 2 Giáp xã Mỹ Cẩm

600

8.34

Đường nhựa khóm 2 Quốc lộ 53 Kênh Tắc

700

8.35

Đường nhựa khóm 2 Kênh Tắc Ngã ba vàm trên, Kênh Tắc

500

8.36

Đường nhựa khóm 3 Đường huỳnh Văn Ngò Kênh khai Luông

600

8.37

Đường nhựa khóm 3 Quốc lộ 53 Đường Huỳnh Văn Ngò

700

8.38

Các đường nhựa khóm 5 Quốc lộ 53 Đường giữa khóm 5

700

8.39

Đường nhựa khóm 6 Hương lộ 2 Chợ Mỹ Huê

600

8.40

Đường đal khóm 6 Hương lộ 2 Đường nhựa khóm 6

500

8.41

Đường nhựa khóm 8    

400

2. Các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ, Hương lộ    

8.42

Quốc lộ 53 Giáp ranh Thị trấn Càng Long Đường vào Trường Cấp III; đối diện đầu kênh Ba Tươi (xã Bình Phú)

1.000

8.43

Quốc lộ 53 Đường vào Trường Cấp III; đối diện đầu kênh Ba Tươi (xã Bình Phú) Hương lộ 6; đối diện hết ranh chợ Bình Phú

1.700

8.44

Quốc lộ 53 Hương lộ 6; đối diện từ chợ Bình Phú Cầu Láng Thé

1.600

8.45

Quốc lộ 53 Cầu Láng Thé Hương lộ 7; đối diện đến giáp ranh thửa đất số 18 – Cửa hàng vật tư nông nghiệp Kim Ven (xã Phương Thạnh)

1.000

8.46

Quốc lộ 53 Hương lộ 7; đối diện đến giáp ranh thửa đất số 18 – Cửa hàng vật tư nông nghiệp Kim Ven (xã Phương Thạnh) UBND xã Phương Thạnh cũ

2.300

8.47

Quốc lộ 53 UBND xã Phương Thạnh cũ Sông Ba Si

2.200

8.48

Quốc lộ 60 Quốc lộ 53 (xã Bình Phú) Cống gần Huyện đội (Quốc lộ 60)

1.700

8.49

Quốc lộ 60 Cống gần Huyện đội (Quốc lộ 60) Đường dẫn Cầu Cổ Chiên

1.000

8.50

Quốc lộ 60 (cũ) Đường dẫn Cầu Cổ Chiên Đường vào bến phà Cổ Chiên; đối diện hết ranh Nhà thờ Đức Mỹ, thửa số 523, tờ bản đồ số 6

500

8.51

Đường dẫn Cầu Cổ Chiên Quốc lộ 60 (Tiểu học Bình Phú B) Cầu Cổ Chiên

500

Tỉnh lộ    

8.52

Tỉnh lộ 911 Giáp ranh xã Thạnh Phú, Huyện Cầu Kè Hương lộ 2; đối diện hết ranh đất thửa số 111 tờ bản đồ số 21, hộ ông Trương Văn Dũng

600

8.53

Tỉnh lộ 911 Hương lộ 2; đối diện hết ranh đất thửa số 111 tờ bản đồ số 21, hộ ông Trương Văn Dũng Cầu Tân An

2.900

8.54

Tỉnh lộ 911 Cầu Tân An Đường đal đi An Chánh; đối diện hết ranh thửa 27, tờ bản đồ số 18, hộ bà Võ Thị Thùy Trang

2.000

8.55

Tỉnh lộ 911 Đường đal đi An Chánh; đối diện hết ranh thửa 27, tờ bản đồ số 18, hộ bà Võ Thị Thùy Trang Cầu Chợ Huyền Hội

500

8.56

Tỉnh lộ 911 Cầu Chợ Huyền Hội Hương lộ 6; đối diện hết ranh đất Cây xăng Huyền Hội

1.200

8.57

Tỉnh lộ 911 Hương lộ 6; đối diện hết ranh đất Cây xăng Huyền Hội Cống Kênh Tây

700

8.58

Tỉnh lộ 911 Cống Kênh Tây Cầu Đập Sen

500

Hương lộ    

8.59

Hương lộ 1 Quốc lộ 60 (xã Đại Phước) Hương lộ 4 (xã Đại Phước)

500

8.60

Hương lộ 2 Cầu Suối Hết ranh Trường Tiểu học A (An Trường); đối diện hết ranh thửa đất số 15, tờ bản đồ số 12, hộ ông Nguyễn Văn On

500

8.61

Hương lộ 2 Hết ranh Trường Tiểu học A (An Trường); đối diện hết ranh thửa đất số 15, tờ bản đồ số 12, hộ ông Nguyễn Văn On Đường nhựa (cặp Trường THCS An Trường A); đối diện hết ranh đất thửa số 57, tờ bản đồ 13, hộ Bà Nguyễn Thị Tám

900

8.62

Hương lộ 2 Đường nhựa (cặp Trường THCS An Trường A); đối diện hết ranh đất thửa số 57, tờ bản đồ 13, hộ Bà Nguyễn Thị Tám Cầu Ván

600

8.63

Hương lộ 2 Cầu Ván Cầu Sư Bích

400

8.64

Hương lộ 2 Cầu Sư Bích Ngã ba Tỉnh lộ 911 (xã Tân An)

500

8.65

Hương lộ 2 Tỉnh lộ 911 (qua Cầu Tân An) Giáp ranh xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần

400

8.66

Hương lộ 4 Đường dẫn Cầu Cổ Chiên Quốc lộ 60 (Nhị Long)

300

8.67

Hương lộ 6 Quốc lộ 53 (xã Bình Phú) Cống 3 xã, giáp xã Huyền Hội

700

8.68

Hương lộ 6 Cống 3 Xã, giáp xã Huyền Hội Kênh Khương Hòa

400

8.69

Hương lộ 6 Kênh Khương Hòa Cầu Ất Ếch

500

8.70

Hương lộ 6 Cầu Ất Ếch Ngã ba Tỉnh lộ 911 (xã Huyền Hội)

1.300

8.71

Hương lộ 6 Ngã ba Tỉnh lộ 911 (xã Huyền Hội) Đường về Trà On

450

8.72

Hương lộ 6 Đường về Trà On Giồng Mới

250

8.73

Hương lộ 7 Quốc lộ 53 (xã Phương Thạnh) Hết ranh UBND xã Phương Thạnh; đối diện hết ranh Trường Tiểu học Phương Thạnh C

800

8.74

Hương lộ 7 Hết ranh UBND xã Phương Thạnh; đối diện hết ranh Trường Tiểu học Phương Thạnh C Ranh giới xã Phương Thạnh và Huyền Hội

400

8.75

Hương lộ 7 Ranh xã Huyền Hội (giáp xã Phương Thạnh) Hương lộ 6 – Cầu Ất Ếch (xã Huyền Hội)

450

8.76

Hương lộ 7 (Đường vào TT xã Đại Phúc) Quốc lộ 53 (xã Phương Thạnh) Giáp ranh xã Đại Phúc

400

8.77

Hương lộ 7 Ranh xã Đại Phúc (giáp xã Phương Thạnh) Hết ranh UBND xã Đại Phúc; đối diện đường xuống bến đò Hai Ni

350

8.78

Hương lộ 7 UBND xã Đại Phúc; đối diện đường xuống bến đò Hai Ni Cầu Rạch Cát

250

8.79

Hương lộ 7 Cầu Rạch Cát Quốc lộ 53 (xã Phương Thạnh, đường Bờ Keo)

250

8.80

Hương lộ 31 Giáp ranh Thị trấn Càng Long Cầu Kinh Lá

500

8.81

Hương lộ 31 Cầu Kinh Lá Đường đal đi ấp số 2; đối diện đến Cống

400

8.82

Hương lộ 31 Đường đal đi ấp số 2; đối diện từ Cống Cầu Loco

450

8.83

Hương lộ 31 Cầu Loco Ngã 3 Đường đal (UBND xã An Trường A); đối diện hết ranh đất thửa số 130, tờ bản đồ số 8, hộ ông Nguyễn Văn Miêng

900

8.84

Hương lộ 31 Ngã 3 Đường đal (UBND xã An Trường A); đối diện hết ranh đất thửa số 130, tờ bản đồ số 8, hộ ông Nguyễn Văn Miêng Hương lộ 2 (xã Tân Bình)

400

8.85

Hương lộ 31 Ngã ba (cua Hương lộ 31); đối diện hết ranh đất thửa số 461, tờ bản đồ số 26, hộ bà Phan Thị Cẩm Hồng Cầu Ngã Hậu (giáp ranh xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè)

450

8.86

Hương lộ 37 Quốc lộ 53 (xã Nhị Long) Giáp thị trấn Càng Long

500

8.87

Hương lộ 37 Hết ranh thị trấn (giáp xã Nhị Long Phú) Hết ranh UBND xã Nhị Long Phú (hết đường nhựa)

350

8.88

Hương lộ 37 (Đường đal) UBND xã Nhị Long Phú (hết đường nhựa) Ngã 3 Đường Rạch Đập (xã Nhị Long)

200

8.89

Hương lộ 37 (Đường nhựa) Ngã 3 Đường Rạch Đập (xã Nhị Long) UBND xã Nhị Long cũ (Đường về Rạch Mát)

400

8.90

Hương lộ 37 (Đường vào chợ Nhị Long) UBND xã Nhị Long cũ (Đường về Rạch Mát) Quốc lộ 60 (xã Nhị Long)

3.200

8.91

Hương lộ 39 Hương lộ 2 Hương lộ 31

400

8.92

Đường liên xã An Trường- Tân Bình- Huyền Hội Quốc lộ 53 Hương lộ 6 ( Huyền Hội)

400

3. Xã Huyền Hội    

8.93

Đường nội bộ chợ xã    

1.300

8.94

Đường vào chợ Tỉnh lộ 911 Sông Huyền Hội

1.300

8.95

Lộ Trà On Hương lộ 6 Trà On

250

8.96

Các đường đal còn lại    

200

4. Xã Nhị Long    

8.97

Đường nội bộ chợ Nhị Long    

2.700

8.98

Các đường đal còn lại    

200

8.99

Đường nhựa Hương lộ 37, trường Mẫu giáo Hết ranh nhà bia tưởng niệm ấp Rô 2

350

8.100

Đường đất Từ đường nội bộ chợ Nhị Long Trạm y tế xã

2.200

5. Xã An Trường    

8.101

Đường vào chợ Hương lộ 2 Sông An Trường

2.000

8.102

Đường lộ giữa An Trường Hương lộ 2 (ấp 3A) Đường cầu dây giăng

400

8.103

Đường lộ giữa An Trường Cách đường vào Chợ 150m về ấp 8A Cuối đường nhựa ấp 8A

400

8.104

Đường cầu dây giăng Hương lộ 2 Đường lộ giữa An Trường

2.000

8.105

Đường cầu dây giăng Đường lộ giữa An Trường Đường đal ấp 7

8.106

Đường nội bộ chợ An Trường    

2.000

8.107

Các đường đal còn lại    

200

8.108

Đường nhựa ấp 8A Hương lộ 2 Đường lộ giữa An Trường

400

8.109

Đường nhựa ấp 7A Hương lộ 2 Đường lộ giữa An Trường

400

8.110

Đường nhựa ấp 6A Hương lộ 2 Đường lộ giữa An Trường

400

8.111

Đường nhựa ấp 5A Hương lộ 2 Đường lộ giữa An Trường

400

8.112

Đường nhựa ấp 4A Hương lộ 2 Đường lộ giữa An Trường

400

8.113

Đường nhựa bờ lộ quẹo Hương lộ 2 Giáp xã An Trường A

400

8.114

Đường nhựa ấp 8A Hương lộ 2 Kênh Tỉnh

400

8.115

Đường nhựa ấp 4A Hương lộ 2 Kênh Tỉnh

400

6. Xã Đức Mỹ    

8.116

Đường vào TT xã Đức Mỹ Đường vào bến phà Cổ Chiên; đối diện hết ranh Nhà thờ Đức Mỹ UBND xã cũ; đối diện đầu ranh đất thửa số 93, tờ bản đồ số 5, hộ bà Nguyễn Thị Nhàn

650

8.117

Khu vực chợ UBND xã cũ; đối diện đầu ranh đất thửa số 93, tờ bản đồ số 5, hộ bà Nguyễn Thị Nhàn Sông Rạch Bàng

1.200

8.118

Khu vực bến phà Cổ chiên Quốc lộ 60 Bến Phà

1.000

8.119

Đường 02 bên Cống Cái Hóp (ấp Mỹ Hiệp A) Sông Rạch Bàng Sông Cổ Chiên

600

8.120

Đường 02 bên Cống Cái Hóp (ấp Mỹ Hiệp A) Sông Rạch Bàng UBND xã Đức Mỹ ngã tư

600

8.121

Đường nhựa Ngã ba vào chợ Ngã ba ấp Đại Đức

600

8.122

Đường đê bao Cống Cái Hóp UBND xã Đức Mỹ (ngã tư) Hết ranh thửa 241A, tờ bản đồ số 5 (nhà ông Hai Thoại); đối diện hết thửa 241, tờ bản số 5 (nhà ông Huỳnh Văn Đảnh)

400

8.123

Đường nhựa Ngã ba ấp Đại Đức Cầu Rạch Rừng

500

8.124

Các đường đal còn lại    

200

8.125

Đường nhựa Ngã ba ấp Đại Đức Giáp ranh xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

500

7. Xã Phương Thạnh    

8.126

Chợ Phương Thạnh 2 dãy phố chợ    

2.000

8.127

Đường nhựa Giáp đường sau dãy phố Chợ Hương lộ 7

800

8.128

Đường vào Đầu Giồng Quốc lộ 53 (Bưu điện) Máy chà (ba Nhựt)

400

8.129

Các đường đal còn lại    

200

8. Xã Bình Phú    

8.130

Đường Phú Hưng 2 (Đường Bờ bao 8) Quốc lộ 60 (Phú Hưng 1) Quốc lộ 60 (Phú Phong 1)

250

8.131

Các đường đal còn lại    

200

9. Xã An Trường A    

8.132

Khu vực chợ xã    

800

8.133

Đường nhựa (lộ quẹo) Hương lộ 31 Kênh Tỉnh

400

8.134

Đường nhựa (Lo Co) Hương lộ 31 Kênh Tỉnh

400

8.135

Các đường đal còn lại    

200

10. Xã Đại Phước    

8.136

Khu vực Chợ Bãi Xan    

600

8.137

Đường nhựa Ngã 3 Hương lộ 1 UBND xã

300

8.138

Đường Bờ bao 5 Hương lộ 4 Đường đal ấp Trung

250

8.139

Đường nhựa ấp Hạ Hương lộ 1 (ngã ba) Đường nhựa ấp Trung

400

8.140

Các đường đal còn lại    

200

8.141

Đường nhựa Long Hòa Cống Láng Thé Giáp ranh TP Trà Vinh

500

11. Xã Tân An    

8.142

Hai dãy phố chợ Tỉnh lộ 911 Sông Trà Ngoa

3.500

8.143

Đường nội bộ chợ Tân An    

1.800

8.144

Đường đal Cầu Tân An Tỉnh lộ 911(dưới Cầu Tân An phía chợ) Kênh Tuổi Trẻ

350

8.145

Hương lộ 2 cũ Tỉnh 911 (dưới Cầu Tân An phía Trường THPT) Ngã ba; đối diện hết thửa 1417, tờ bản đồ 23(nhà bà Ngô Thị Muôn)

350

8.146

Các đường đal còn lại    

200

12. Xã Tân Bình    

8.147

Đường nhựa (ấp Ninh Bình) Hương lộ 31 Sông Trà Ngoa (Thạnh Phú, Cầu Kè)

400

8.148

Đường nhựa (ấp Thanh Bình) Hương lộ 31 Kênh Tỉnh

350

8.149

Đường nhựa (ấp An Định Giồng) Hương lộ 31 Kênh Tỉnh

350

8.150

Các đường đal còn lại    

200

13. Xã Mỹ Cẩm    

8.151

Đường nhựa ấp số 6 Ranh thị trấn (Cầu Suối) Hương lộ 31

300

8.152

Các đường đal còn lại    

200

14. Xã Nhị Long Phú    

8.153

Đường đal Trụ sở ấp Hiệp Phú Đường đal về Đức Mỹ

250

8.154

Các đường đal còn lại    

200

8.155

Đường nội bộ chợ xã    

1.200

8.156

Đường nhựa bờ còng Thửa 215A, tờ bản đồ số 2(Nguyễn Văn Cần) Thửa 116, tờ bản đồ số 2(Trần Văn Búp)

250

8.157

Đường nhựa kênh Cả 6 Thửa 538, tờ bản đồ số 12 (Nguyễn Văn Phước) Thửa 57B, tờ bản đồ số 12 (Lê Công Tèo)

200

8.158

Đường nhựa ấp Dừa Đỏ 2 Thửa 99, tờ bản đồ số 4 ( Bùi Tấn Kịch), ấp Dừa Đỏ 2 Hết thửa 945, tờ bản đồ số 7a (Nguyễn Văn Út) ấp Dừa Đỏ

250

8.159

Đường nhựa Bờ Tây ấp Hiệp Phú Thửa 261A, tờ bản đồ số 2 (Lê Thị Đường), ấp Hiệp Phú Hết thửa 57B, tờ bản đồ số 12 (Lê Công Tèo), ấp Gò Tiến

250

15. Xã Đại Phúc    

8.160

Các đường đal còn lại    

200

8.161

Các đường bờ bao    

200

Giá đất ở vị trí 1 huyện Càng Long

 

PHỤ LỤC 9

BẢNG GIÁ ĐIỀU CHỈNH ĐẤT Ở 05 NĂM (2015-2019)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

Đơn vị tính: 1000 đồng/m2

TT

Tên đường phố

Đoạn đường

Loại đường phố

Giá đất

Ghi chú

Từ

Đến

6

Huyện Tiểu Cần    

1. Thị trấn Tiểu Cần (Đô thị loại 5)    

6.1

Đường Trần Hưng Đạo Ngã Năm Cầu Sóc Tre

1

4.000

6.2

Đường Hai Bà Trưng Đường Trần Hưng Đạo Đường Võ Thị Sáu

1

4.000

6.3

Đường 30/4 Ngã Năm Đường Trần Hưng Đạo

1

4.500

6.4

Hai dãy phố Chợ Tiểu Cần Đường Trần Hưng Đạo Chợ cá

1

4.000

6.5

Đường Võ Thị Sáu Đầu cầu Sóc Tre cũ Đường Lê Văn Tám; đối diện hết ranh thửa đất 103, tờ bản đồ 14 (hộ Dương Thị Phước)

3

1.800

6.6

Đường Võ Thị Sáu Đường Lê Văn Tám; đối diện hết ranh thửa đất 103, tờ bản đồ 14 (hộ Dương Thị Phước) Đường đất giáp ranh xã Phú Cần; đối diện hết ranh thửa đất 8 tờ bản đồ 11 (hộ Lê Thị Mỹ Phượng)

3

1.200

6.7

Đường Võ Thị Sáu (áp dụng chung cho xã Phú Cần) Đường đất giáp ranh xã Phú Cần; đối diện hết ranh thửa đất 8 tờ bản đồ 11 (hộ Lê Thị Mỹ Phượng) Quốc lộ 60

3

1.000

6.8

Đường Nguyễn Văn Trỗi Đường Võ Thị Sáu (Chợ gà) Đường Hai Bà Trưng

2

2.000

6.9

Đường Nguyễn Văn Trỗi Đường Hai Bà Trưng Đường Lê Văn Tám

3

1.200

6.10

Đường Lê Văn Tám Ngã Năm – Bưu Điện Đường Võ Thị Sáu

3

2.000

6.11

Đường Nguyễn Huệ Đường Trần Hưng Đạo Đường Hai Bà Trưng

1

3.000

6.12

Đường Trần Phú Ngã Ba Quốc lộ 60 Cống Tài Phú

1

3.000

6.13

Đường Bà Liếp (Cung Thiếu Nhi) Quốc lộ 60 Cầu Bà Liếp

3

1.500

6.14

Đường Sân Bóng Quốc lộ 60 Kho Lương thực

3

600

6.15

03 tuyến đường ngang Quốc lộ 60 Đường Võ Thị Sáu

3

700

6.16

02 Hẻm đường Nguyễn Trãi Chùa Cao Đài Hết hẻm

3

400

6.17

02 Hẻm đường Trần Phú Đường Trần Phú Cặp sông

3

400

6.18

Hẻm đường 30/4 Đường 30/4 Đường Nguyễn Văn Trỗi

3

800

6.19

Hẻm đường Nguyễn Huệ Đường Nguyễn Huệ Đường 30/4

3

500

6.20

Hẻm đường 30/4 (chợ) Đường 30/4 Đường Võ Thị Sáu

3

500

6.21

Đường nhà 3 Đông (Kho bạc) Đường 30/4 (nhà Dư Đạt) Đường Chợ gà (nhà bà Thiệt)

1

4.000

6.22

Hẻm đường Lê Văn Tám Đường Lê Văn Tám (Trụ sở UBND Khóm 1) Hẻm đường 30/4

3

800

6.23

Hẻm đường Lê Văn Tám Đường Lê Văn Tám Hết hẻm

3

400

6.24

Hẻm đường Nguyễn Văn Trỗi Đường Nguyễn Văn Trỗi Hết hẻm

3

400

6.25

Hẻm đường Võ Thị Sáu Đường Võ Thị Sáu (nhà bà Trang Thị Láng) Hết hẻm

3

400

6.26

Hẻm đường Võ Thị Sáu Đường Võ Thị Sáu (nhà ông Ba Diệp) Hết hẻm

3

400

6.27

Hẻm đường Võ Thị Sáu Đường Võ Thị Sáu (nhà ông La Đây) Hết hẻm

3

400

6.28

Hẻm đường Võ Thị Sáu Đường Võ Thị Sáu (nhà ông Huỳnh Văn Nhan) Hết hẻm

3

400

6.29

Đường tránh Quốc lộ 60(áp dụng chung xã Phú Cần) Đường Bà Liếp Quốc lộ 60 (UBND thị trấn)

3

2.100

6.30

04 tuyến đường nhánh Quốc lộ 60    

3

1.600

6.31

Hẻm phía sau UBND huyện Đường Bà Liếp Hết hẻm

3

400

6.32

Hẻm Khóm 3 (chân cầu Tiểu Cần) Quốc lộ 60 Hết hẻm

3

500

6.33

Đường nhựa khóm 6 Quốc lộ 54 Cầu khóm 5 và cầu Bà Liếp

3

500

6.34

Đường đal Khóm 5 Cầu Khóm 5 Tỉnh lộ 912

3

300

6.35

Hẻm Bà Liếp Đường Bà Liếp (nhà ông Chín Quang) Hết hẻm

3

400

6.36

Đường đal Khóm 3 (cặp Bệnh viện mới) Quốc lộ 60 (nhà ông Truyền) Hết tuyến

3

500

6.37

Đường đal Khóm 3 Quốc lộ 60 (Cổng khóm văn hóa) Sông Cần Chông

3

400

6.38

Đường nhựa khóm 6 Quốc lộ 54 Hết tuyến

500

6.39

Các tuyến đường còn lại trên địa bàn thị trấn Tiểu Cần    

3

300

6.40

Các tuyến đường phụ nhánh tránh Quốc lộ 60    

1.300

6.41

Đường vào cầu khóm 2 Đường Võ Thị Sáu Cầu khóm 2

700

2. Thị trấn Cầu Quan (Đô thị loại 5)    

6.42

Đường Nguyễn Huệ Trần Hưng Đạo (ngã ba Nhà Thờ) Đường 30/4 (Định Tấn); đối diện hết thửa 37, tờ bản đồ 31 (hộ Nguyễn Văn An)

3

3.000

6.43

Đường Nguyễn Huệ Đường 30/4 (Định Tấn); đối diện hết thửa 37, tờ bản đồ 31 (hộ Nguyễn Văn An) Sông Cần Chông

3

3.500

6.44

Đường Trần Hưng Đạo (Quốc lộ 60) Quốc lộ 60 (Giáp ranh xã Long Thới) Bến Phà

3

3.000

6.45

Đường Trần Phú (lộ Định Thuận) Nguyễn Huệ Cống khóm III

3

3.000

6.46

Đường Trần Phú (lộ Định Thuận) Cống khóm III Trần Hưng Đạo (Quốc lộ 60)

3

1.500

6.47

Đường Cách Mạng Tháng 8 (Hương lộ 34) Giáp xã Long Thới Cống Chín Chìa

3

700

6.48

Đường Hùng Vương Cống Chín Chìa Đường Hai Bà Trưng (Ngã Tư Qưới B)

3

2.000

6.49

Đường Hùng Vương Đường Hai Bà Trưng (Ngã Tư Qưới B) Đường Trần Phú

3

2.000

6.50

Đường Hùng Vương Đường Trần Phú Sông Cần Chông

3

1.500

6.51

Đường Hai Bà Trưng Đường Trần Hưng Đạo (ngã ba nhà thờ Mặc Bắc) Đường Sân bóng; đối diện hết ranh thửa 43, tờ bản đồ 16 (hộ ông Tô Kiết Hưng)

3

1.500

6.52

Đường Hai Bà Trưng Đường Sân bóng; đối diện hết ranh thửa 43, tờ bản đồ 16 (hộ ông Tô Kiết Hưng) Cầu Sắt

3

1.400

6.53

Đường Hai Bà Trưng (áp dụng cho cả địa phận xã Long Thới) Cầu Sắt Giáp xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè

3

1.200

6.54

Đường 30/4 (Định Tấn) Đường Nguyễn Huệ Cống đập Cần Chông

3

1.200

6.55

Trung tâm Chợ Thuận An    

3

3.000

6.56

Lộ nhựa cặp Chợ Thuận An Quốc lộ 60 Kênh Định Thuận

3

2.000

6.57

Trung tâm Chợ Cầu Quan    

3

2.700

6.58

Hẻm Trung tâm Chợ Cầu Quan Nhà Ông Sáu Lớn Cuối hẻm

3

500

6.59

Hẻm Trung tâm Chợ Cầu Quan Nhà Bà Hai Ánh Đường 30/4

3

500

6.60

Đường đal Trần Phú (nhà Năm Tàu) Trần Hưng Đạo (Quốc lộ 60)

3

500

6.61

Đường đal Xóm Lá(áp dụng chung xã Long Thới) Nguyễn Huệ (Trường THCS thị trấn) Rạch (nhà bà Ba Heo)

3

500

6.62

Đường đal Nhà thờ Mặc Bắc Giáp sân banh, Định Phú A

3

400

6.63

Đường đal vào Cầu Bảy Tiệm Trần Phú Nguyễn Huệ

3

1.000

6.64

Đường Sân Bóng Đường Hai Bà Trưng Đầu đường Cách Mạng Tháng 8

3

600

6.65

Đường đal (Ba Chương) Đầu đường Hai Bà Trưng Sông Khém

3

500

6.66

Đường đal (Tư Thế) Đầu đường Hai Bà Trưng Kênh Mặc Sẩm

3

500

6.67

Đường đal liên Khóm 1,4,5(áp dụng chung xã Long Thới) Đầu đường Hai Bà Trưng Đường Cách Mạng Tháng 8

3

400

6.68

Đường đal cặp Nhà thờ Ngọn Đường Cách Mạng Tháng 8 (Nhà thờ Ngọn) Đường Cách Mạng Tháng 8

3

400

6.69

Các tuyến đường còn lại của thị trấn Cầu Quan    

3

300

3. Các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ, Hương lộ, Đường liên xã    

6.70

Quốc lộ 54 Giáp ranh xã Phong Thạnh Giáp ranh Huyện đội; đối diện hết thửa 822 tờ 4 (hộ Đoàn Văn Ân)

600

6.71

Quốc lộ 54 Giáp ranh Huyện đội; đối diện hết thửa 822 tờ 4 (hộ Đoàn Văn Ân) Cống (đến thửa 19, tờ 19 đất Nhà Thờ); đối diện đến thửa 20 tờ 19 hộ Huỳnh Văn Ở

900

6.72

Quốc lộ 54 (đoạn mới) Cống (đến thửa 19, tờ 19 đất Nhà Thờ); đối diện đến thửa 20 tờ 19 hộ Huỳnh Văn Ở Sông Cần Chông

700

6.73

Quốc lộ 54 (đoạn mới) Sông Cần Chông Quốc lộ 54 cũ (Tân Hùng)

600

6.74

Quốc lộ 54 Cống Tài Phú Hết ranh đất Chùa Long Sơn; đối diện hết ranh đất Chùa Long Sơn

1.400

6.75

Quốc lộ 54 Hết ranh đất Chùa Long Sơn; đối diện hết ranh đất Chùa Long Sơn Ngã ba Rạch Lợp; đối diện hết thửa 46 tờ bản đồ 38 (hộ Thạch Thị Sa Vion)

800

6.76

Quốc lộ 54 Ngã ba Rạch Lợp; đối diện hết thửa 46 tờ bản đồ 38 (hộ Thạch Thị Sa Vion) Cầu Rạch Lợp

700

6.77

Quốc lộ 54 Cầu Rạch Lợp Cống nhà bia liệt sĩ Tân Hùng; đối diện đường bê tông

700

6.78

Quốc lộ 54 Cống Nhà bia liệt sĩ xã Tân Hùng; đối diện đường bê tông Cầu Te Te

600

6.79

Quốc lộ 54 Cầu Te Te Giáp ranh Trà Cú

500

6.80

Quốc lộ 60 Lò Ngò (giáp xã Song Lộc) Hết ranh thửa 73, tờ bản đồ 11 (bà Năm Nga); đối diện hết thửa 52 tờ bản đồ 11 (hộ Nguyễn Thế Cao)

500

6.81

Quốc lộ 60 Hết ranh thửa 73, tờ bản đồ 11 (bà Năm Nga); đối diện hết thửa 52 tờ bản đồ 11 (hộ Nguyễn Thế Cao) Cổng Chùa Liên Hải; đối diện hết thửa 119 tờ 10 (hộ Tăng Quốc An)

700

6.82

Quốc lộ 60 Cổng Chùa Liên Hải; đối diện hết thửa 119 tờ 10 (hộ Tăng Quốc An) Hết ranh đất Đài nước Ô Đùng; đối diện hết thửa 93 tờ bản đồ 12 (hộ Kim Của)

500

6.83

Quốc lộ 60 Hết ranh đất Đài nước Ô Đùng; đối diện hết thửa 93 tờ bản đồ 12 (hộ Kim Của) Cống Ô Đùng

600

6.84

Quốc lộ 60 Cống Ô Đùng Ngã ba Bến Cát; đối diện hết thửa 50 tờ bản đồ 33 (hộ Lưu Văn Chót)

500

6.85

Quốc lộ 60 Ngã ba Bến Cát; đối diện hết thửa 50 tờ bản đồ 33 (hộ Lưu Văn Chót) Đường đal Phú Thọ 2; đối diện đường đal xã Hiếu Tử

700

6.86

Quốc lộ 60 Đường đal Phú Thọ 2; đối diện đường đal xã Hiếu Tử Cống Cây hẹ

1.000

6.87

Quốc lộ 60 Cống Cây hẹ Đường ngang số 1 (Karaoke Vĩnh Khang); đối diện hết thửa 6, tờ bản đồ 8 Cây xăng Thanh Long

1.500

6.88

Quốc lộ 60 Đường ngang số 1 (Karaoke Vĩnh Khang); đối diện hết thửa 6, tờ bản đồ 8 Cây xăng Thanh Long Hết ranh Trường cấp I Tiểu Cần; đối diện hết ranh Kho bạc nhà nước huyện

2.000

6.89

Quốc lộ 60 Hết ranh Trường cấp I Tiểu Cần; đối diện hết ranh Kho bạc nhà nước huyện Cầu Tiểu Cần

4.000

6.90

Quốc lộ 60 Cầu Tiểu Cần Đường đal Xóm Vó xã Phú Cần; đối diện đến hết ranh Bệnh viện đa khoa huyện

3.200

6.91

Quốc lộ 60 Đường đal Xóm Vó xã Phú Cần; đối diện đến hết ranh Bệnh viện đa khoa huyện Ngã tư Phú Cần (Quốc lộ 54 và Quốc lộ 60)

2.000

6.92

Quốc lộ 60 Ngã tư Phú Cần (Quốc lộ 54 và Quốc lộ 60) Đường đal (Cổng nhà văn hóa ấp Cầu Tre); đối diện hết thửa 239, tờ bản đồ số 6 hộ Thạch Thị Sâm Nang

1.200

6.93

Quốc lộ 60 Đường đal (Cổng nhà văn hóa ấp Cầu Tre); đối diện hết thửa 239, tờ bản đồ số 6 hộ Thạch Thị Sâm Nang Cầu Cầu Tre

700

6.94

Quốc lộ 60 Cầu Cầu Tre Cống Trinh Phụ

500

6.95

Quốc lộ 60 Cống Trinh Phụ Cầu Cầu Suối

700

6.96

Quốc lộ 60 Cầu Cầu Suối Giáp ranh thị trấn Cầu Quan

1.000

Tỉnh lộ    

6.97

Tỉnh lộ 912 Quốc lộ 54 (Ngã ba Rạch Lợp) Cầu Đại Sư

600

6.98

Tỉnh lộ 912 Cầu Đại Sư Cống Chín Bình

500

6.99

Tỉnh lộ 912 Cống Chín Bình Cầu Lê Văn Quới

700

6.100

Tỉnh lộ 912 Cầu Lê Văn Quới Cầu Nhà Thờ

900

6.101

Tỉnh lộ 912 Cầu Nhà Thờ Giáp ranh xã Ngãi Hùng (Tập Ngãi)

700

6.102

Tỉnh lộ 912 Giáp ranh xã Ngãi Hùng (Tập Ngãi) Cây xăng Quốc Duy (giáp Thanh Mỹ)

800

6.103

Tỉnh lộ 915 Ngã ba đê bao Cần Chông, đối diện thửa 78 tờ 23 (Nguyễn Thị Hường) Giáp ranh Trà Cú

400

Hương lộ    

6.104

Hương lộ 2 Quốc lộ 60 (Ngã ba Bến Cát) Cầu vàm Bến Cát

500

6.105

Hương lộ 2 Cầu vàm Bến Cát Giáp ranh ấp Tân Trung xã Tân An

400

6.106

Hương lộ 6 (đoạn xã Hiếu Tử) Quốc lộ 60 Cầu nhà ông Mười Cầu

400

6.107

Hương lộ 6 (đoạn xã Hiếu Tử) Cầu nhà ông Mười Cầu Giáp ranh xã Huyền Hội

300

6.108

Hương lộ 13 Tỉnh lộ 912 (UBND xã Tập Ngãi cũ) Cầu Xây (giáp ranh Lương Hòa A)

400

6.109

Hương lộ 26 Quốc lộ 54 Cầu Ba Điều

500

6.110

Hương lộ 26 Cầu Ba Điều Cầu Kênh Trẹm

400

6.111

Hương lộ 26 Cầu Kênh Trẹm Cầu Cao Một

400

6.112

Hương lộ 26 Bưu điện Tân Hòa Kênh 6 Phó

500

6.113

Hương lộ 26 Kênh 6 Phó Ngã ba đê bao Cần Chông

400

6.114

Hương lộ 34 (Long Thới) Giáp ranh thị trấn Cầu Quan Giáp ranh xã Phong Phú, Cầu Kè

600

Đường liên xã    

6.115

Lộ Ngãi Trung đi Lò ngò Cầu Ngãi Trung Cầu nhà Hai Tạo

300

6.116

Lộ Ngãi Trung đi Lò ngò Cầu nhà Hai Tạo Cầu Hai Ngổ

400

6.117

Lộ Ngãi Trung đi Lò ngò Cầu Hai Ngổ Giáp ranh ấp Lò Ngò

300

6.118

Lộ Ngãi Trung đi Lò ngò Giáp ranh ấp Lò Ngò Quốc lộ 60 (Chợ Lò Ngò)

300

6.119

Lộ Hàng Còng Quốc lộ 54 (xã Hùng Hòa) Hết đường nhựa (Hết ranh thửa 25, tờ bản đồ 22, xã Tân Hùng)

300

6.120

Lộ Ô Trao Quốc lộ 60 (Cổng chào) Chùa Ô Trao

300

4. Xã Tập Ngãi    

6.121

Trung tâm chợ xã Tập Ngãi    

900

6.122

Trung tâm chợ Cây Ổi    

450

6.123

Lộ nhựa Ngãi Trung Tỉnh lộ 912 Hương lộ 13

300

6.124

Lộ nhựa liên ấp Cây Ổi, Xóm Chòi, Ông Xây Đại Sư Lộ nhựa ấp Cây Ổi Giáp Tỉnh lộ 911

300

5. Xã Ngãi Hùng    

6.125

Chợ Ngãi Hùng cũ Tỉnh lộ 912 Kênh

800

6.126

Chợ Ngãi Hùng cũ Nhà ông Cẩn Kênh

500

6.127

Trung tâm chợ Ngãi Hùng mới    

700

6.128

Đường vào TT xã Ngãi Hùng (Hương lộ 38) Cầu Ngã tư 1 Kênh Út Đảnh

400

6.129

Đường vào TT xã Ngãi Hùng (Hương lộ 38) Kênh Út Đảnh Cầu Ngãi Hùng

700

6.130

Đường nhựa 3m Cầu Sắt Chánh Hội B Giáp ranh xã Phước Hưng, huyện Trà Cú

300

6.131

Đường nhựa Ngãi Chánh – Ngãi Hưng Hương lộ 38 giáp xã Tập Sơn huyện Trà Cú

300

6.132

Đường nhựa trục chính nội đồng 3,5 m Hương lộ 38 Hết thửa 407 tờ bản đồ số 5

300

6.133

Đường nhựa trục chính nội đồng 3,5 m Hương lộ 38 Hết thửa 125 tờ bản đồ số 16

300

6. Xã Hiếu Trung    

6.134

Trung tâm chợ Hiếu Trung    

800

6.135

Lộ nhựa Tân Trung Giồng Hương lộ 2 Hết đường nhựa ấp Tân Trung Giồng B

300

6.136

Đường nhựa Phú Thọ I Quốc lộ 60 Cầu Phú Thọ I

500

6.137

Đường nhựa Phú Thọ I Cầu Phú Thọ I Nhà ông Mừa

400

6.138

Đường nhựa Phú Thọ II Quốc lộ 60 Trụ sở BND ấp Cây Gòn

500

6.139

Đường nhựa Phú Thọ II Trụ sở BND ấp Cây Gòn Giáp ranh xã Phong Thạnh

400

6.140

Đường nhựa liên ấp Hương lộ 2 Giáp ranh xã Hiếu Tử

300

7. Xã Tân Hòa    

6.141

Lộ xã Tân Hòa Giáp mặt hàng (giáp ranh thị trấn Cầu Quan) Cống Cần Chông

600

6.142

Lộ xã Tân Hòa Cống Cần Chông Ngã ba đê bao Cần Chông

400

6.143

Trung tâm chợ xã Tân Hòa    

900

6.144

Đường nhựa 3m Đường vào Trung tâm xã Hết tuyến

300

6.145

Lộ nhựa ấp Tân Thành Đông Đường vào Trung tâm xã Hết đường nhựa ấp Tân Thành Đông

400

6.146

Đường liên ấp Đường vào trung tâm xã Hết thửa 630 tờ bản đồ số 2

300

8. Xã Hùng Hòa    

6.147

Đường vào Trung tâm xã Hùng Hòa Quốc lộ 54 Sông Từ Ô

500

6.148

Trung tâm Chợ Hùng Hòa    

600

6.149

Đường Trung tâm cụm xã Sóc Cầu    

300

6.150

Khu trung tâm chợ Sóc Cầu    

400

6.151

Lộ nhựa ấp Ông Rùm 1-Ông Rùm 2 Quốc lộ 54 Nhà ông Sáu Lầu

400

6.152

Đường đal 3,5m liên ấp Ông Rùm 1-Từ Ô 1 Quốc lộ 54 Nhà bà Lạm Thị Tế

400

6.153

Đường liên ấp Quốc lộ 54 Sông Te Te

300

6.154

Đường giao thông vào trung tâm cụm sóc cầu Quốc lộ 54 Đầu cầu chợ Sóc Cầu

300

9. Xã Tân Hùng    

6.155

Hai dãy phố Chợ Tân Hùng    

900

6.156

Đường nhựa (Lộ tẻ) Quốc lộ 54 (BCHQS xã) Ngã ba Quốc lộ 54 (hết đất bà Sa Vane)

700

6.157

Cặp bờ sông khu vực chợ    

500

6.158

Đường đal (vào Xí nghiệp gỗ) Đường nhựa (Lộ tẻ) Sông Rạch Lợp

500

6.159

Đường vào TT giống thủy sản Hương lộ 26 Trung tâm giống thủy sản

300

6.160

Lộ nhựa liên ấp Chợ, ấp Trà Mềm Giáp Quốc lộ 54 Cầu ấp Nhì

400

10. Hiếu Tử    

6.161

Khu Trung tâm chợ Hiếu Tử    

900

6.162

Khu Trung tâm chợ Lò Ngò (kể cả 04 thửa cặp Quốc lộ 60)    

1.200

6.163

Lộ nhựa Ô Trôm Quốc lộ 60 Cầu Trung ương Đoàn ấp Ô Trôm

300

6.164

Lộ nhựa ấp Chợ Quốc lộ 60 (nhà Lục Sắc) Cầu ấp Chợ

300

6.165

Lộ giữa ấp Kinh Xáng Quốc lộ 60 Đường vào Trung tâm Huyền Hội (nhà Tám Be)

300

6.166

Đường nhựa liên xã Cầu 135 ấp chợ Giáp ranh xã Hiếu Trung

300

11. Xã Long Thới    

6.167

Đường Trinh Phụ Quốc lộ 60 Hết ranh xã Long Thới

350

6.168

Đường Định Phú A Đường nhà thờ Mặc Bắc Cống Thầy Thọ

350

6.169

Đường Định Bình Quốc lộ 60 (Nhà thờ) Cầu Chà Vơ

350

6.170

Đường nhựa liên ấp Cầu Tre-Định Hòa Quốc lộ 60 Nhà ông Cao Văn Tám

350

6.171

Đường nhựa Giồng Giữa Kênh Trinh Phụ Kênh Nguyễn Chánh Sâm

350

6.172

Đường nhựa liên ấp Định Phú C-Định Phú A Đường nhựa Giồng Giữa Cầu Hai Huyện

350

12. Xã Phú Cần    

6.173

Đường bê tông 3,5m Quốc lộ 54 (Ô Ét) Kênh Sóc Tre

350

6.174

Đường nhựa ấp Đại Trường Quốc lộ 54 Kênh 419

350

6.175

Đường nhựa ấp Sóc Tre Cầu khóm 2, thị trấn Tiểu Cần Đường đal (nhà bà Sen)

300

6.176

Đường liên ấp Đại Mong – Bà ép QL 60 Giáp đường 3,5 m

300

13. Các tuyến đường còn lại    

6177

Các tuyến đường đal khác thuộc các xã trong huyện    

250

Giá đất ở vị trí 1 huyện Tiểu Cần