Quốc lộ 50 – Thông tin mới quy hoạch và các dự án xung quanh