Cầu Rạch Đĩa – Thông tin tiến độ Quy Hoạch mới năm 2020