Đường Huỳnh Tấn Phát – Quy Hoạch và các dự án xung quanh 2020