Hà Đô Green Lane

Loại: Căn Hộ

Chủ đầu tư: Hà Đô

Giá (m²): 18

Số block: 3

Số căn: 800 căn

Số tầng: 18

Hà Đô Green Lane

Loại:

Căn Hộ

Số block:

3

Số tầng:

18

Số căn:

800 căn

Giá (m²):

18