Cầu Thủ Thiêm 3 – Quy hoạch và Tiến độ dự án như thế nào ?