Cầu Thủ Thiêm 4 – Quy hoạch và Tiến độ dự án như thế nào ?